Tài liệu bài tập địa hóa học - cơ học đất và móng công trình được biên soạn nhằm khối hệ thống kiến thức thiết yếu trong lý thuyết, đưa thêm những ví dụ để minh họa các nội dung lý thuyết tương tự như đưa ra những bài tập để người đọc trường đoản cú thực hành, tính toán. Phần 1 gồm nội dung 5 chương đầu Tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập địa chất công trình có lời giải


*

NGUYỀN UYÊN BÀI TẬP ĐỊA ■ CHẤT - Cơ HỌC ■ DẤTVÀ NÊN MÓNG CÔNG TRINH Tái bản) NHÀ XUẤT BẢN XÂY Dự
NG HÀ N Ô I - 2 0 1 0 LỜI GIỚI THIỆU Đ ể đáp ỨHÍỊ việc học lập cùng íỊÌdnẹ dạy cúc môn chuyên môn cơ sở: Địa chất côngtrình, cơ học tập đứt và nền tang công trình trong những trường thuộc đội ngành xâydựng như: Đại học tập Xây dựng, Đại học tập Giao thòng, Đại học Thuỷ lợi, Đại học Kiếntrúc,... Năm 2004 N hà xuất phân phối Xảy dựng d ã xuất bản CUỎH ỊỊÌáo trình "C ơ sở địachất, cơ học đất cùng nền m óng còng irìn h ”. Đây lù cuốn giứử trình trước tiên tổnghợp kỹ năng và kiến thức của cha môn học tập nàv được soạn ở Việt Nam. N ội dung lý thuyếtđã dược update các Híịhiên cứu mới nhất về địa chất, về địa k ĩ thuật ở những nướctiên tiến bên trên th ế ÍỊÌỨÌ: A n h , Mỹ, Canada, Ní>a..., cùng theo bớt nội dung các giáotrình hiện tại daniị dược íịiảnv, dạy dỗ ở các trường đụi học tại những nước phương Tây. Dựa trên nội ihiiìíỊ kim chỉ nan trong cuốn "Cơ sở địa chất, cơ học đất cùng nềnmóng cônạ trình" đã xuất bản, cuốn "Bài tập địa hóa học - cơ học tập đất và nền m óngcông tr ìn h " được biên soạn nhầm hệ thổníị con kiến (hức thiết yếu trong lý thuyết, đưathêm các vi dụ d ể minh hoạ các nội dung lý thuyết cũng tương tự dưa ra các bài tậpđể
HiỊiíời dọc tự llitíc hành, lính toán. Cii
PH hài ỉập ^ồtĩi ? phần vói / I chưtniiị ( tr ừ c á c chương Ị , chương 1 0 , chương14), nen lltứ lự sổcìn((fní’ có tiìd
X đổi chút xíu so cùng với giáo trình lý thuyết. Các ví dụmẫu. Hài lập về líìiỉì (lô lún vì luìi biên, đo lường cho công trình xây dựng có cốt,... Cũngdược ílưa và(> nhàm c ậ p nhật theo xu thế Iiíịìiiên cứa địa k ỹ thuật ph ụ c vụ chox â y cl ựi iíỊ c ô n f > t r ì u lì t r o r ì ị ị t h ờ i í Ị Ĩ ơ n ÍỊÔII d â y . C á c íịiáo n inh bài bác tập vê các m ô n học tập tiày hiện tại n a y hễ q u á ít, d a phường h ẩ n n ằ mtroníỊ iịiáo trình kim chỉ nan ở dạng mộ! vài lấy ví dụ như minh hoạ. Thế nên cuốn bài bác tập nàycó thê cluía (láp ứiìiị ìì"ụỉ! diử/c ý Híịuyện của níỊUỜi viết: lá tài liệu xuất sắc cho học tập tập,tham khảo của sinh viên, kỹ sư với cán cỗ kỹ thuật xây cất qua các ví dụ mẫu, bàit ậ p rc ĩ l s á ! v ớ i t h ự c t ế x â y d ự n g . ỉ ỉ vọng có tương đối nhiều ỷ kiến dóniị tỊÓp của độc qiả, chắc chắn là lả lần tái bản sau s ẽd ớp ứììịị dược dộc íịiá nhiêu hơn. NGUYỄN UYÊN T rư ờ n g Đ ại học T h u ỷ Lợi 3 PH ẦN I BÀI TẬP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH Chương 1 TÍNH CHẤT VẬT LÝ, c ơ HỌC CỦA ĐÂT ĐÁI CÔNG THỨC LÝ THUYẾT 1.1. T ín h c h ấ t vật lý củ a đ ấ t đá 1.1.1. Ba pha vừa lòng thành đất đá: những hạt khoáng đồ vật ở thể rắn, nước và thể khí trongcác lỗ trống rỗng giữa các hạt; khi những lỗ rỗng, khe nứt cất đầy nước call là đất đá hai pha(hình 1 . 1 ). Thể tích Trọng lượng Thể tích Trọng lượng Khổng khí Gr
O v.= c V=£ v,= 0)Ả =E ------- Nước-------- Qn- CừẤyn= EY„ N ước" v„= to
A Q»= 5 1 tất cả cấp phối tốt. Đất gồm cấp phối rất tốt khi 0,5 1.1.3. Tính lỗ rỗng và tính nứt nẻ của khu đất đá Độ rỗng n của khu đất đá là tỷ số, hay là phần trăm giữa rứa tích lỗ rỗng Vr với thểtích đất đá tương ứng, kể cả lỗ rỗng V : n =— 100% (1.4) Hệ sô"rỗng ecủa khu đất đá là tỷ số giữa thể tích lỗ trống rỗng Vrvới thể tích phần hạt rắn V"hcủa đất đá: V £= _ (1-5) vh quan hệ giới tính giữa n với £: 1 +e 1 -n hoàn toàn có thể tính e theo: (1.7, y tn 8 = ^ — 1 ( 1 .8 ) Tk vào đó: À - tỉ trọng đất; Yn - trọng lượng đơn vị chức năng nước; Ytn - trọng lượng 1-1 vị tự nhiên của đất; Yk - trọng lượng đơn vị khô của đất; yh - trọng lượng đơn vị chức năng hạt; w - nhiệt độ đất (%) Độ chặt kha khá D dùng cho đất cát: D = £max - (1.9) p°max —p min trong đó: 8max» 8 min " hệ số rỗng sinh sống trạng thái rỗng nhất và chặt độc nhất vô nhị được xác minh bằngthực nghiệm ; 8 - thông số rỗng sống trạng thái trường đoản cú nhiên. Ba trạng thái chặt của cát: xốp rời: D 0,67. C hỉ s ố nén chặt Kd cần sử dụng cho đất một số loại sét: ( 1.10) 8 ch , £ d , £ - hệ SỐ rỗng của đất ở trạng thái giới hạn chảy, số lượng giới hạn dẻo cùng ở
Lrạng thái từ nhiên; 8 ch = A . W ch ; e d = A .W đ ; w ch ; w d - nhiệt độ ở số lượng giới hạn chảy và số lượng giới hạn dẻo của đất gồm tỷ trọng A . Ba trạng thái trang bị lý của đất loại sét: chảy: Kd 1. Độ khe hờ Kk là tỷ số diện tích khe hở sinh sản bởi những khe nứt (Fn) và ăn mặc tích đá, đề cập cảkhe nứt (F) trên diện tích s khảo sát: trong đó: aj , bj - chiều rộng cùng chiều dài" khe nứt thiết bị i; n - số khe nứt trên diện tích s khảo gần cạnh F (F thường xuyên từ 4 -r 25 m 2). T heo cực hiếm K k chia: nứt nẻ yếu: K k 20. 1.1.4. Trọng lượng của khu đất đá Dun " trọux hạt của đãi đá p|, la khỏi lượnu của một đon vị thể tích phân tử rắn của đất đá: ì
I ’ p. H -■■■ ỳ - . í/ni"" . !Ị/cm ( 1. 1 2 ) li Troníí dó: Oi, - khối lưoìnĩ ha! (."!!;» i!;Í! (lá: Vh - thể tích liạl đai (Ị;í. Vv //•(■//,i: ríui hạ! ãấỉ dứ Ị."| su eiữa du nu írone hạt khu đất đá pị. Và tium’ trọngnuiic linlì khiêì p n ớ 4°C: A- Dim,í; trọng tự nhiên và thoải mái của đất liu p. M là sương luựnụ của một đơn vị chức năng thể tích đất đá ỏti ạniỉ, ihái lự nhiên: (1.13) 7 vào đó: Q tn - trọng lượng đất đá tự nhiên; v tn - thể tích đất đá sống trạng thái từ nhiên. Dung trọng bão hoà p bảo hành xác định theo: Pbh = p. „ ( 1 - n ) + Pn-n ; t / m 3, g / c m 3 (1.1 4 ) Dung trọng thô của khu đất đá hành động là cân nặng khô (cốt khu đất đá) của một đơn vị chức năng thế tíchđất đá tự nhiên: chính phủ quốc hội tn pk = ; t/m ", g/cm (1.15) v ln 1 +w Dimg trọng dẩy nổi pđn là cân nặng trong nước của đơn vị chức năng thể tích khu đất đá làm việc trạng tháitự nhiên, nó bằng trọng lượng của đơn vị chức năng thể tích đất đá có tính đến lực đẩy của nước: pk( A - l) _ , . 3 , Pđn = ----------= p b h - phường n = Pbh - 1 ; - g /c m (1.16) A Trọng lượng của m ột thể tích đơn vị chức năng gọi là trọng lượng đơn vị. Trọng lượng đối chọi vịliên hệ khớp ứng với dung trọng như sau: Trọng lượng đơn vị chức năng hạt: Yh =Ph-g (k
N/m3); Trọng lượng đơn vị tự nhiên: Ỵtn = phường tn.g (k
N/m3); Trọng lượng đơn vị chức năng khô: Ỵk = p^.g (k
N /m 3); Trọng lượng đơn vị bão hoà: Ỵbh = pbh.g (k
N /m 3); Trọng lượng đơn vị chức năng đẩy nổi: Ỵđn = pđn.g (k
N/m 3). 1.1.5. Tính ngậm nước của đất đá Độ ẩm đất đá: tỷ số thân trọng lượng nước bao gồm trong khu đất đá Q n và trọng lượng đất đákhô chính phủ quốc hội (sấy ở 105°C): Qn w . 100% (1.17 Chỉ sô"dẻo A là hiệu nhiệt độ ở số lượng giới hạn chảy Wch và số lượng giới hạn dẻo W d , đặc thù chotính dẻo của đất: A =w -wd (1.18 mèo pha: A = 1 -ỉ- 7; sét pha: A = 7 -r 17; sét: A > 17 Độ sệt B là chỉ tiêu đặc thù trạng thái thực tại của đất dính: w -w , B= (1.19 A8 Độ ẩm kha khá G (hay độ bao hoà) - tỷ số gi ưa độ ẩm thực tiễn W tn với nhiệt độ bãohoà w bh: w V G = — ^ = — 100% (1.20) w bảo hành Vr Đất khá ẩm: 0 1.2. đặc điểm cơ học của đất đá ỉ . 2.1. đọng n g suất trong khu đất đá + trạng thái ứng suất một hướng: Úng suất pháp: ơ = - ơ |( l + co s2 a ) (1.24) 2 Úng suất tiếp: X= —ơị sin 2 a (1-25) a. = 0 ° tất cả ơ p ax = ơ ị a = 4 5 ° bao gồm T max= ^ + tâm trạng ứng suất nhị hướng: ơ | ~ ơo X max (1 26) + tinh thần íùĩg suất cha hướng: a
I-ơ T m a x ” ơ ỉ -3 “ (1.27) Phương trình Cnỉòn% - phương trình cơ bạn dạng đặc trưng tính bền của khu đất đá: T= ơp tg ẹ + c (1.28) Troim đó: X- lực chống giảm của (>;!’ \á: ơ - áp lực nặng nề pháp luvcir. C - lực d í n h cùa (iàí tiá: (0 I - u ỏ c m a s á t I r o n vli. CLL; J a ! í ỉ a Q u a n h ệ trong đó: y , y" - trọng lượng đối kháng vị tự nhiên và thoải mái và ngập nước hay hiệu quả của đất; y" = ĩb h -Y n Còn trong hình 1-2 c: ơ " = h 2 (y "-JỴ n) diện tích liếp xúc những hạt rắn L í t t í cái thấm c) Hình 1.2: Tính ứng suấí kết quả 1.2 .2. B iến dạng của đất Hệ s ố rỗng £p của khu đất tưcmg ứng cùng với trị số sở hữu trọng như thế nào đó: s -=cs’0o - e p(1 + eo) (1.32) "ro n g đó: £0 - hệ số rỗng ban đầu; Ah - đổi mới dạng kha khá thẳng đứng của đất dưới áp lực p (h 0 - chiều cao p. H,mẫu b an đầu; A h - độ cao mẫu biến đổi sau khi chịu đựng tải). từ đó Ac = - a.AP (1 .33b) cùng với a = te a = ~ ( 1 .33c) lP a là thông số nén rún hay hệ số ép teo (cm 2 /k
G). Môđun nhún mình e - trị số nhún tính bởi mm của cột đất cao lm khi chịu được thiết lập trọng P: "h en = 1000— ; mm/m (1.34) h0 Với p. = 3k
G /cm 2 khi ep 60: ép teo rất mạnh. Môđun biến dạng E là hệ số tỷ lộ thân ứng suất ơ và biến hóa dạng tương đối theophương đứng ez: ơ (1.351) ez vào đó: ez = — h0 M ôđun đổi thay dạng lũ hồi: Eđh = (1.35b) e dh M ôđun biến dị tổng quát: E0 = — ( 1 ,35c) eu trong đó: eđh , e 0 - biến hóa dạng lũ hồi kha khá và biến đổi dạng tổng thể (gồm biéndạng lũ hồi và biến dị dư). Hệ sô" nở hông ju: bằng tỷ số giữa thay đổi dạng kha khá theo phương ngang ex (giãnnở) cùng theo phương đứng ez (nén ép): ụ = — - > e x = ịiez ( 1 .3 0 ez còn gọi là hệ số Poatxông. H ệ s ố nén h ô n g ệ biểu đạt phần áp lực nặng nề thẳng đứng p được truyền theo phương ngantĩtạo áp lực nặng nề hông Ph và khẳng định {heo tỷ số áp lực đè nén hông Ph và áp lực đè nén theo phương đứng P: a= (1.3") p Tính độ nhún mình Độ nhũn nhặn cô" kết 1 phía s bởi vì tải trọng phụ của lớp đất nung (hình 1.3) có bề dày F.được tính theo: S= -^ -H c (1.38?) l+£012 Áp ỉưc phu M ự c nước n g ấ m Độ dốc c, Cảt Đất sét Á p lực hiẻu trái trùng bính trước khỉ Độ rỗng ban đẳu=E0 công dụng tài vào = phường _ p. .+ A phường (tì lệ . 3/ Đát sét cỏ kẻt thòng hay Đ ãt sét quá cò Kết Hình 13: Tính dó rún mội hưỚỊHị
Với dất sét cò kết thôim thường: s = C c A < a Pu + AP (1.38b) l+ c () Po
Với đất sét quá cố kỉnh kết:Nếu Po + Ap Độ c ố kết vừa phải u của đất sét xác định theo: (1 3C trong đó: St - độ nhún lớp đất sét ở thời gian t sau khi tải trọng tác dụng; Smax - độ lún cố kỉnh kết cực to của lớp đất nung dưới sở hữu trọng sẽ cho. H ệ s ố c ố kết C v: k k (1 4( m v
Yn As A p(l + e tb) Ỵn vào đó: k - thông số thấm của khu đất sét; As - thay đổi tổng hệ sô" rỗng bởi vì tăng ứng suất Ap; £tb - hệ số rỗng trung bình trong lúc cố kết ; m v - hộ số nén thể tích; m v = Ac / G; F - diện tích s tiết diện Iĩiẫu em 2; độ mạnh chốnẹ kéo Gk trong điều kiện kéo m ột trục: (142 vào đó: p h - lực phá hư mẫu, k
G; F - diên tích huyết diện mẫu, centimet 2.14 Cưừnq độ cìiốn ị>trượt Phương trình Coulomb biểu hiện cường độ kháng trượt giới hạn T gh của khu đất đá: Tg h = c + ơptg Bảng quan hệ mội sò chí tiẽu cơ lý ĩhường sử dụng của đ;it c h iu tải trọng; h 0 - chiều cao lúc đầu của mẫu; £0 - hệ số rỗng ban đầu; ơp - ứng suấtpháp, tgcp - thông số ma cạnh bên trong của khu đất đá; ọ - góc ma liền kề trong của đất đá; c - lực dínhc ú a chứa đá.2. V> DỤ MÂU Y íd ụ l.l so với bằng cách thức rây cho mẫu đất cát ở bảng sau Kíci tiiước hạt, milimet >10 10 -4 4 -2 2- 1 1-0,5 0,5 - 0,25 0,25-0,1 % hạt cuội hạt sỏi Hat cat Hat bui phân tử sét 100 90 80 70 60 50 40 30 d 10 = 0,28 trăng tròn ^60= 0|9 Cu = 3 10 0 100 10 0,1 0,01 0,001 Hình 1.4: Đường cong cung cấp plỉôl phân tử ở ví dụ như 1.1 V í dụ 1.2 Sự phân bố cỡ phân tử được thấy trên hình 1.5. Hãv khẳng định D |0, Cu, Cg. Cho mỗi cáchphân bố. So sánh rây (Rây tiêu chuẩn Mỹ) 1 I 1... I_.„, 1 100 / . /1 Dóng nhấí - ì? 80 / / ỉ trăng tròn ẽ? -CNQ / ) / o _c -C / / 40 2. E >ỌJ ĨD X e |" 40 60 >cu 1 °> £ 05 r" c;áp ph 5i xuất sắc c Ệ >03 p- "I ũ_ 9- / cấpp hôi hỉ - 7 CL o A ễ 20 - --------- — - 80 ỉ ỉ 111, 11 1i I - 1.1 ỉ 1it < 1. I 11! t 1. í 1II 100 0,001 0,01 C.1 1 10 100 Đường kính hạl (mm) Hình 1.5: đến ví du 1.2 bài xích giải: áp dụng phương trình (1.1), (1.2) cùng (1.3) để tìm D 10, Cu, và cn a) Đ ấí cấp cho phối giỏi Theo thiết bị thị ta có: D | 0 = 0,02 mm, D 30 = 0,6 mm, D 60 = 9 mm Theo phương trình (2.2): Theo phương trình (2.3): (P 30)2 _ (0 , 6 ) 2 c. = v“--^— = - in n — = 2 (D ^ X D ^) (0,02)(9) bởi Cu > 15 và Cg trung tâm 1 cùng 3 đất này đương nhiên là cung cấp phối xuất sắc b) Đất cung cấp phối hở; dùng cùng phương pháp như (a) D,o = 0,022; D 30 = 0,052; D6 0 = l , 2 Theo phương trình (1.2): c ^ 6 0 = _ u _ = 5 5 D 10 0,022 Theo phương trình (1.3) c (P 30)2 (0,032)2 0 1 8 (D 1 0 )(D60) (0,022X1,2) ’ Đất bao gồm cấp phối xấu c) Đất đổng duy nhất D 1() = 0,3; D 30 = 0,43; D6 0 = 0,55 c 3 " . 4 55 = l,s D 10 0,3 c„ (P 30)2 = = (0 ,4 3 )— 2 =ìỉ2 (D 1 0 )(D60) (0,3X0,55) Đất cũng có thể có cấp phôi xấu cho dù c kín đáo hơn dơn vị chút ít, còn Cu khôn xiết bé. V í dụ 1.3 chủng loại đất độ ẩm và hộp nhôm trước và sau khi sấv khô đến 110°c, cân nặng được 462g và364g. Khối lượng hộp nhôm là 39%. Khẳng định độ độ ẩm của đất. Bài xích íỊÌải: a. Trọng lượng đất ẩm + hộp nhôm = 462g b. Khối lượng của khu đất khô + íiopnhôm = 364 g c. Trọng lượng nưức (a - b) = 98 g d. Trọng lượng hộp nhỏm = 39 g e. Cân nặng đất thô (b - d) = 325 g f. Độ ẩm của khu đất (c/e). 100% = 30,2% 19 V í dụ 1.4 mang lại dung trọng của đất là 1,76 g/cm3, độ ẩm w = 10%. Hãy tính dung trọng thô . Hiệsố rỗng, độ bão hoà với dung trọng bão hoà. Bài bác giải: Vẽ sơ trang bị pha (hình 1.6). đưa thiết V, = lm 3 __ J Thể tích (cm Trọng lượng (g) Thể tích (cm Trọng lương (g) tì Thể tích (cm ) Trọng lượng (g) cj Hình 1.6: cho ví dụ 1.4 _ Q n Theo (2.17): w = 0 .1 0 -> Qn = 0,1 Qị Q Theo (2.13) p.h = ậ ^ - = % ^ % = l,76g/cm Vỉn l,0 m 3 3 _ 0.1Qh + Q h gắng Q n = 0,1 Q h ta có: 1,76 g/cm ,0m phải Q h = 1,6 g và Q n = 0,16g. Đặt những giá trị này sinh hoạt phía khối lượng của sơ vật pha (hình 1.6 b) và tính các giá trịyêu cầu20 Xác đinh V theo: V = ^ a-= = 0,16cm 3 Pn lg / c m Pặt giá trị này trên biểu vật dụng pha làm việc hình 1 .6 b p ể tính v h, ta giả thiết dung trọng hạt ph = 2,7g/cm 3. Do thế: Q ìl = I , 6 v h = ^ - = Ị 4 = 0 ,5 9 3 m 3 Ph 2,7 do V, = v k + v n+ v h buộc phải v k = V, - v h - v h = 1,0 - 0,593 - 0,16 = 0,247m 3 xác định dung trọng khô chiến tranh theo (1.15): chiến đấu vtn 1 khẳng định hệ số rỗng theo (1.5): s = ^ ^ , 0 . 2 4 7 - ^ 160 = vh vh 0,593 khẳng định độ rỗng theo (1.4): „ = ^ = ^ , 0 0 = 0 .^ 0 ,1 6 0 _ V V 1,0 "ình độ bão hoà G theo (1.20): v„ V., 1 160 G = - n- = — "-- - - 1 0 0 = - — ----- 100 - 3 9 ,3 % v;I r V, í
V . I l 0,247 + 0,160 ’ Xinự trọ n ” hão h o à p bảo hành x á c dịnii ihco: Ọ n -"-Qh (0.247 + 0,16)+ J, 6 p ,,, - .= 2 ,0 1 M ạ / m 1 V yên ổn " H ă u 1.5 lìm quan hệ ui0a dô rỗniỉ n v;t họ số rỗnạ B ờ cônq thức (1.6) ìà i xicii: / õ sơ (tổ pha theo hình (1.7) ✓ứi bài loán này. Aiá ihièt Vh = 1. Theo phưưntỉ trình 1.5. V r = e bởi vì Vh 1 cho nên vì thế V.V = l+ e . Theo phươtm trình 1.4 co: n = —Lhav í; n = ----- ( 1 .6 a) 1+ 8 21 • f không khí Không khí a> c: > > í Nước Nước > > 1 "1 , ■ * c £ phân tử rắn > Hạí rắn >• - ’ Hình 1.7: mang đến vi dụ 1.5 giả thiết V = 1, theo phương trình 1.4, Vr = n vày V = 1. Do đó V h = 1-n. Theophương trình (1.5) tất cả e = Vr / v hnên 8 = (1.6b) 1-n V í dụ 1.6 mang lại s = 0,62; w = 15% vàp h = 2,65g/cm 3. Yêu cầu xác định: Thể tích (cm Trọng iưạng (g)Pk’ Ptn’ w ch ° G = 100% và pbh cho
G = 100% bến bãi giải: Vẽ sơ vật dụng pha theo hình (1. 8 ) a) xác minh p k: trả thiết v h= 1 m 3. Theo lấy một ví dụ 1.4ta tất cả Vr = 8 = 0,62 m 3 và V = > + t Hình 1.8: cho ví du 1.6= l,6 2 m 3. Theo phương trình 2: = q .l pk V. Với Q h = phv h bắt buộc pk = -- = 1,636 M g/m 3 (vì V h = lm V. 1+ s 1 + 0,62 quan lại hê p k = — rât hữu ích trong số bài toán pha. 1 + £ b)X ácdịnh p tn Q tn = Q h + Q n trì V,tn V tn Ta biết là Q n = w .Q h với Q h = p hv h22

Download bài xích tập địa chất công trình xây dựng Bùi Trường đánh PDF ✓ bài bác Tập Địa Chất công trình xây dựng ( Bùi ngôi trường Sơn) ✓ bài xích tập môn Địa hóa học công trình giành riêng cho sinh viên đại học, cao đẳng ngành xây dựng, địa hóa học ✓ Sách giải bài xích tập địa chất dự án công trình Bùi Trường đánh ✓ tệp tin PDF ✓ thiết lập xuống miễn phí bài tập môn địa chất công trình links Google Drive.


Bài tập địa chất công trình xây dựng do TS. Bùi ngôi trường Sơn soạn tổng hợp những dạng bài xích tập môn Địa chất công trình, bài tập được trình diễn theo từng chương, có đáp án, giải mã chi tiết. Bài xích tập giúp sinh viên bao gồm thêm tư liệu tham khảo, ôn tập củng cố kiến thức học phần môn địa hóa học công trình, giúp các bạn chuẩn bị giỏi cho kỳ thi chấm dứt học phần, thi cuối kỳ sắp đến.

Xem thêm: Stt chúc sinh nhật chị gái ngắn gọn, ý nghĩa, hay nhất, 16+ lời chúc sinh nhật chị gái dễ thương

XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU


*
Bấm để tải: bài bác tập địa chất dự án công trình Bùi Trường sơn PDF

Trên đây là bài tập địa chất dự án công trình Bùi Trường đánh PDF, Viec
Lam
Vui - siêng trang tìm vấn đề làm miễn giá tiền - gửi mang đến bạn. Hi vọng tài liệu trên có lợi và hoàn toàn có thể hỗ trợ giỏi cho các bước của bạn.

#Viec
Lam
Vui


chúng ta có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm câu hỏi làm miễn phí những vị trí công việc Việc làm cho Địa chất, Khoáng sản. Nội dung bài viết thuộc danh mục Blog bài toán làm Địa chất, Khoáng sản, Tài liệu, bài bác tập bên trên Viec
Lam
Vui
Thương Mại Điện Tử 1000 tự Word Form Việc có tác dụng Tại Nhà Hồ Sơ Xin Việc Mẫu Bìa Word Đẹp Mẫu Sơ yếu Lý Lịch Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
*

*
Youtube
*
Facebook
*
mua bán Nhanh
*
Google maps
*
Google news
*
Google site
*
Mạng buôn bản hội không giống
*