... TẬP TIẾNG ANH VIẾT LẠI CÂU CÓ ĐÁP ÁN “ Why don’t you put better lock on the door, Barbara”? said John (Full) Ngữ Pháp Tiếng Anh Ôn Thi Đại Học – THPT Quốc Gia 180 câu tập từ đồng nghĩa, trái nghĩa ... trái nghĩa tiếng Anh hay đáp án giải thích Cụm động từ (PHRASAL VERBS) thông dụng cần học cho thi THPT Quốc • • • Gia • • 84 cấu trúc câu tiếng Anh hay gặp 30 đoạn luận văn mẫu Tiếng Anh hay luyện ... from D give on to => KEY A: tolerate = khoan dung, tha thứ, chịu đựng A từ trái nghĩa: xem thường ai, khinh miệt B từ đồng nghĩa: chịu đựng, chấp nhận Câu 2: I clearly remember talking to him in...

Bạn đang xem: Bài tập từ đồng nghĩa trái nghĩa tiếng anh 9


*

... DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬP TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA TIẾNG ANH 18 10 brusque A cold B opulent C gracious D suspect ĐÁP ÁN PHẦN BÀI TẬP CHỌN TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA A CHỌN TỪ ĐỒNG NGHĨA EX EX ... flex A bend ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬP TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA TIẾNG ANH 10 tantalize A pronounce B reign C equal D flirt B CHỌN TỪ TRÁI NGHĨA  EXERCISE 1 withdraw A reduce secret ... demonstrate B muster abject most nearly means ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬP TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA TIẾNG ANH A indigent B desire bespoke most nearly means A gentle B quiet diffident...
*

... thi môn Toán, Anh , Văn , Lý, Hóa , Sinh trường THPT trung tâm luyện thi nước website dethithu.net sưu tầm CẬP NHẬT HẰNG NGÀY! Tham gia Group: ÔN THI ĐH TOÁN – ANH để học tập , giải đáp tập, thắc ... nhiều đề thi thử qua Facebook Tham gia Group: ÔN THI ĐH TOÁN – ANH để học tập , giải đáp tập, thắc mắc: http://facebook.com/groups/onthidhtoananhvan N hu i
T et 13 Like Fanpage để cập nhật đề thi thử ... De => KEY A: tolerate = khoan dung, tha thứ, chịu đựng A từ trái nghĩa: xem thường ai, khinh miệt B từ đồng nghĩa: chịu đựng, chấp nhận Câu 2: I clearly remember talking to him in a chance meeting...
*

*

Phân tích đối chiếu chuyển dịch ngữ nghĩa của một số nhóm danh từ đa nghĩa tiếng Anh sang tiếng Việt


... 0,70% danh từ đa nghĩa khảo sát Số lƣợng danh từ đa nghĩa nghĩa từ giống nhƣ danh từ đa nghĩa có 10 nghĩa, chiếm 0,14% danh từ đa nghĩa khảo sát Đó từ: giống Hai số xấp xỉ số lƣợng danh từ đa ... đi, danh từ đa nghĩa tiếng Anh có nhiều nghĩa nghĩa; danh từ đa nghĩa tiếng Việt nhiều nghĩa 10 nghĩa Nhƣ vậy, xét mặt này, số lƣợng nghĩa danh từ nhiều nghĩa tiếng Anh số lƣợng nghĩa danh từ ... xuất danh từ đa nghĩa tiếng Việt, cho dù số lƣợng không nhiều: có từ nghĩa, từ nghĩa từ 10 nghĩa Nhƣ vậy, sau phân tích dung lƣợng nghĩa danh từ đa nghĩa tiếng Anh tiếng Việt, thấy danh từ đa nghĩa...
*

... 10 from (school) /frɒm/ - từ (trường) 11 up (the hill) /ʌp/ - lên (dốc) eivonline.edu.vnositions of Description Các giới từ vị trí tiếng Anh Nhấn chuột vào hình để nghe audio at (the ... cầm đàn xếp ˈmɒn.ɪ.kə/ - kèn acmonica 31 xylophone /ˈzaɪ.lə.fəʊn/ - mộc cầm Sports Verbs Các động từ tiếng Anh dùng thể thao Nhấn chuột vào hình để nghe audio hit /hɪt/ - đánh serve /sɜːv/ - giao ... - 32 quilting /kwɪltɪŋ/ - dệt chăn Electronics and Photography 30 weaving /ˈwiː.vɪŋ/ dệt Từ vựng tiếng Anh điện tử nhiếp ảnh Nhấn chuột vào hình để nghe audio A Video /ˈvɪd.i.əʊ/ - truyền hình...
... nghe đài, đọc báo chí tiếng Anh nói chuyện với người ngữ bạn có hội (2) Sử dụng tiếng Anh nhiều nơi lớp học (3) Chơi trò chơi tập hát tiếng Anh (4) Khi nói chuyện tiếng Anh, cố gắng diễn đạt ... tiếng Anh Vậy có nên học tiếng Anh liệu tiếng Anh có giúp cảm thấy vui vẻ thoải mái hay không? Trả lời: Bạn cần biết tiếng Anh không công cụ hữu ích cho công việc mà giúp cải thiện sống bạn Tiếng ... du dương hát tiếng Anh thật hay Bạn hiểu từ lời hát Bạn gái bạn hỏi: “Bài hát nói anh? ” Bạn trả lời: “Về tình yêu em” nàng lên: Anh giỏi thế! Ước em hiểu hết tiếng Anh giống anh Bạn cảm...
... nghe đài, đọc báo chí tiếng Anh nói chuyện với người ngữ bạn có hội (2) Sử dụng tiếng Anh nhiều nơi lớp học (3) Chơi trò chơi tập hát tiếng Anh (4) Khi nói chuyện tiếng Anh, cố gắng diễn đạt ... tiếng Anh Vậy có nên học tiếng Anh liệu tiếng Anh có giúp cảm thấy vui vẻ thoải mái hay không? Trả lời: Bạn cần biết tiếng Anh không công cụ hữu ích cho công việc mà giúp cải thiện sống bạn Tiếng ... du dương hát tiếng Anh thật hay Bạn hiểu từ lời hát Bạn gái bạn hỏi: “Bài hát nói anh? ” Bạn trả lời: “Về tình yêu em” nàng lên: Anh giỏi thế! Ước em hiểu hết tiếng Anh giống anh Bạn cảm...
... excited D frightened 120 English is an language to learn A easiness B easily C easy D ease 121 Physical are good for our health A activities B activists C actions D acts 122 The parks in ... enough tall to 122 To learn foreign languages are necessary for us to have a good job A B C D 14 123 I got my father my bike A repair B to repair C repairing D repaired 124 Remember to ... take off 125 It was late, so we decided a taxi home A to take B taken C taking D take 126 My brother together with his friends often in the park A jogs B jogging C jog D to jog 127 Of...
... VỚI TỪ CÓ ÂM TIẾT: · Nếu động từ, trọng âm rơi vào âm · Nếu tính từ danh từ, trọng âm rơi vào âm E- ĐỐI VỚI TỪ GHÉP: · Nếu danh từ trọng âm rơi vào phần thứ · Nếu động từ, tính từ trọng âm rơi vào ... thiệu với - give up từ bỏ - look at nhìn vào - look after chăm sóc, chăm nom - look for tìm kiếm - look up tra từ (trong từ điển) - look forward to mong đợi - put on mang vào, mặc vào - put off hõan ... from: - far from: - divorced from: giàu (về) tin cậy vào vắng mặt xa ly dị hăng hái Note: sau giới từ ta thường dùng danh động từ (V ing) danh từ (Noun) bad at: skillful at: amazed at: present at:...
... học Phạm Thò Kim Anh - Lớp Anh văn K30 24 Phương pháp dạy học môn Tiếng Anh lớp phần Read Qua việc dạy học phần Read môn Tiếng Anh lớp trường THCS Hòa Đông- huyện Krôngpak- tỉnh Đaklak theo phương ... thăm lớp tiết học môn Tiếng Anh lớp phần Read trường THCS Hòa Đông, em rút phương pháp, cách thức dạy học giáo viên giảng dạy học sinh trường sau: Chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh lớp phần Read ... Hòa Đông ngày 14 tháng năm 2007 PHỤ LỤC Phạm Thò Kim Anh - Lớp Anh văn K30 28 Phương pháp dạy học môn Tiếng Anh lớp phần Read Sau em xin trình bày tiết dự trường THCS Hòa Đông phần Read môn Tiếng...
... tiếng Anh Vậy có nên học tiếng Anh liệu tiếng Anh có giúp cảm thấy vui vẻ thoải mái hay không? Trả lời: Bạn cần biết tiếng Anh không công cụ hữu ích cho công việc mà giúp cải thiện sống bạn Tiếng ... VIẾT VỀ HỌC TIẾNG ANH PHỤ LỤC 3: (Sưu tầm từ Internet) Bài 1: Học Tiếng Anh – Tại không? Tôi trẻ nên nhiều lúc muốn đầu tư học tiếng Anh, thực công việc lại không đòi hỏi phải biết tiếng Anh Ngay ... buộc, cột … vào … phong toe (n) ngón chân war invalid (n) thương binh ☺ GRAMMAR Gerund and present participle (Danh động từ phân từ) 1.1 Danh động từ: (V-ing) 1.1.1 Làm chủ từ cho động từ Ex: Singing...
... first language (n) tiếng mẹ đẻ steal (v) ăn cắp French (n) tiếng Pháp tenant (n) người thuê/mướn German (n) tiếng Đức waitress (n) bồi bàn nữ injured (a) bị thương war (n) chiến tranh ☺ GRAMMAR Hai ... “,” Ta dùng mệnh đề quan hệ không hạn định khi: - Trước danh từ quan hệ có: this/that/these/those/my/her/his/… - Từ quan hệ tên riêng danh từ riêng Ex: My father is a doctor He is fifty years old ... ta.) * CHÚ Ý: (1) WHO, WHOM WHICH thay THAT (2) WHOM thay WHO Tóm tắt công thức: DANH TỪ Người Vật/Đ.vật CHỦ TỪ TÚC TỪ SỞ HỮU WHO/THAT WHO(M)/THAT WHOSE WHICH/THAT 2) NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES...
Từ khóa: cặp từ trái nghĩa tiếng anhtìm từ trái nghĩa tiếng anhcác cặp từ trái nghĩa tiếng anhbài tập tìm từ trái nghĩa tiếng anhtu trai nghia tieng anhtừ trái nghĩa tiếng anhtu vung va ngu phap tieng anh lop 9trắc nghiệm từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 9từ vựng và ngư pháp tiếng anh lớp 9ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 9bai tap cau bi dong trong tieng anh lop 9bài tập câu bị đông trong tiếng anh lớp 9đề thi và kiểm tra tiếng anh lớp 9bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh lop 9bai tap va ngu phap tieng anh lop 9Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THz
Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giải
Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit
Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ long
Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k means
Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui ro
Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui ro
Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật
Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8 phân tích bài thơ tự tình 2

Từ đồng nghĩa tiếng Anh – một trong những kiến thức vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong bài thi THPT Quốc gia môn Anh. Vậy nên, dưới đây là 450+ bài tập từ đồng nghĩa tiếng Anh được eivonline.edu.vn tổng hợp lại giúp bạn ôn luyện thi hiệu quả tại nhà. Download ngay bản PDF các bài tập về từ đồng nghĩa này để cày cuốc và giúp bạn chinh phục được điểm thi thật cao trong kỳ thi thực chiến sắp tới nhé!

*
450+ bài tập từ đồng nghĩa tiếng Anh – Bài tập về từ đồng nghĩa giúp bạn đạt điểm số 9+ trong kỳ thi THPT Quốc Gia!

Mục lục bài viết


I. Một số bài tập từ đồng nghĩa tiếng Anh

Dưới đây là bản PDF 450+ bài tập về từ đồng nghĩa tiếng Anh được eivonline.edu.vn tổng hợp giúp thí sinh học luyện thi hiệu quả tại nhà. Các câu trắc nghiệm bài tập về từ đồng nghĩa tiếng Anh dưới đây đều có đáp án rõ ràng và giải thích chi tiết.

Question 1: I just want to stay at home and watch TV and take it easy.A. sleep B. sit down C. eat D. relax

Question 2: The meteorologist says on TV that it is supposed to rain all day tomorrow.A. astronomer B. TV anchor C. TV weatherman D. fortune teller

Question 3: In the end, her neighbor decided to speak his mind.A. say exactly what he thought B. say a few words
C. have a chat D. are given the right to

Question 4: When I mentioned the party, he was all ears.A. partially deaf B. listening attentively C. listening neglectfully D. deaf

Question 5: The notice should be put in the most conspicuous place so that all students can be well-informed.

Xem thêm:

A. easily seen B. suspicious C. popular D. beautiful

*
Một số bài tập từ đồng nghĩa tiếng Anh

Download ngay file PDF bài tập từ đồng nghĩa tiếng Anh dưới đây để ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Anh hiệu quả bạn nhé:

TẢI NGAY 450+ BÀI TẬP TỪ ĐỒNG NGHĨA TIẾNG ANH FILE PDF!

II. Phương pháp làm bài tập về từ đồng nghĩa tiếng Anh

Để giúp các bạn chinh phục dạng bài tập từ đồng nghĩa tiếng Anh dễ dàng hơn, dưới đây là một số phương pháp làm bài tập từ đồng nghĩa đơn giản và dễ áp dụng, cụ thể: 

Bưới 1: Đọc đề bài và xác định nghĩa của từ cần tìm

Bước đầu tiên và vô cùng quan trọng trong khi làm bài tập về từ đồng nghĩa đó là các bạn cần phải đọc đề và xác định chính xác được yêu cầu của đề bài và nét nghĩa của từ vựng cần tìm. Việc đọc đề bài giúp các bạn có thể xác định được chính xác đề bài yêu cầu tìm từ đồng nghĩa (Synonym/ closet meaning) hay từ trái nghĩa (Antonym/ Opposite). Sẽ thật là tiếc nếu bạn có thể dịch được đề bài và biết nghĩa cá đáp án nhưng lại hay chọn nhầm đáp án đồng nghĩa trong khi đề yêu cầu trái nghĩa và ngược lại.

Tiếp đến để làm bài tập về từ đồng nghĩa hiệu quả, bạn hãy đọc đề để đoán nghĩa từ gạch chân bởi thông thường một từ tiếng Anh sẽ có nhiều hơn một nét nghĩa, nên việc đọc đề để giúp bạn xác định được trong câu đó từ đó mang nét nghĩa gì. 

Bước 2: Suy đoán và dùng phương pháp loại trừ – Thông thường bạn sẽ gặp hai trường hợp xảy ra đó là: 

Thứ nhất, các từ in đậm quen thuộc và dễ dàng đoán nghĩa, nhưng đáp án lại có nhiều hơn là 2 từ lạ.Thứ hai, từ in đậm xa lạ, chưa gặp từ bao giờ; tuy nhiên, đáp án lại có những từ thông dụng để chúng ta đoán nghĩa

Cho dù có bao nhiêu từ lạ, việc chúng ta cần phải làm đó là xác định những nét nghĩa cần tìm. Khi đó, ta hãy xét các từ đã biết nghĩa trước (ở cả từ im đậm và đáp án), eivonline.edu.vn có 2 mẹo loại trừ dành tặng cho các bạn khi làm bài tập về từ đồng nghĩa tiếng Anh, đó là:

Lưu ý 1: Hãy loại trừ các đáp án trái nghĩa nếu đề yêu cầu đồng nghĩa (và ngược lại)Lưu ý 2: Hãy loại trừ các đáp án có mặt chữ gần giống với từ in đậm

Tham khảo thêm bài viết:

Trên đây là 450+ bài tập từ đồng nghĩa tiếng Anh cũng như một số mẹo giúp bạn làm dạng bài từ đồng nghĩa hiệu quả trong kỳ thi thực chiến. eivonline.edu.vn chúc bạn ôn luyện thi thật tốt trong giai đoạn nước rút, tự tin bước vào kỳ thi THPT Quốc gia môn Anh sắp tới và chinh phục được điểm số 9+. Ngoài ra, nếu bạn vẫn còn thắc mắc về bài tập từ đồng nghĩa phía trên thì đừng quên comment ngay bên dưới để được eivonline.edu.vn giải đáp thắc mắc ngay nhé!