... Worked? Công dụng·Khi hai hành động cùng xẩy ra trong quá khứ, ta sử dụng Quá khứ dứt cho hành động nào xảy ra Trước với Quá khứ đơn giản cho hành động nào xảy ra sau.Ví dụ :-I met them ... Tôi mợn tiền, tôi vẫn làm hết sức mình để trở thành tỉ phú) quá khứ liên tiến (Past Continuous)Hình thức quá khứ liên tiến =Quá khứ đơn giản của lớn BE + hiện tại phân từ
Xác đỉnh
Phu định
Nghi ... Trong quá khứ. Ví dụ như :-I was always working full-time (Tôi luôn luôn luôn thao tác làm việc trọn ngày)-He was always asking questions (Nó cứ hỏi hoài) thừa khứ chấm dứt (Past Perfect)Hình thức Quá khứ hoàn...

Bạn đang xem: Bài tập về thì quá khứ đơn violet


*

*

*

... Stand2. Smile3. Eat4. Cut5. Plan6. Say 7. cry8. Ride9. Clap10. Fly1. _________2. _________3. _________4. _________5. _________6. _________ 7. _________8. _________9. _________10. ... Write13. Get14. Drop15. Camp16. Dye 17. Sneeze18. Lie19. Refer20. See11. _________12. _________13. _________14. _________15. _________16. _________ 17. _________18. _________19. _________20. ... All. ã The most famous singer is 91 Grammar Time Nguyen Tri Tuan – Nguyen Tuan Kiet EXERCISE 7 Put the verbs into the correct form: Present Continuous or Simple Present. Los Angeles15...
*

*

... The Past Simple Tense : THì quá KHứ ĐƠN Ex I . HÃy chia những động từ trong những câu tiếp sau đây ở thì quá khứ . 1. Jack (go ) to the shop . …………………………………………………………………………2. ... .____________________________________________________________ Ex III. Thi lúc này đơn , thì hiện tại tiếp tục hay thì quá khứ đơn ?1. He often (stay) __________________ at home on Sundays .2. Look! ... Afternoon……………………………………………… 16. We (eat) lunch at the restaurant with them …………………………………………………… 17. She (begin) the day with an accident …………………………………………………………18. I (forget) about the meeting……………………………………………………………………19...

Với thì thừa khứ tiếp tục trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, khi diễn đạt hành động nào đó xẩy ra cùng thời gian với hành động khác trong quá khứ tín đồ ta hay sử dụng when với why. Bạn đã rứa chắc được khi nào 2 liên từ bỏ này chưa?

Hãy cùng Luyện thi IELTS – Vietop thực hành làm bài tập thì quá khứ tiếp diễn với when cùng while với những bài tập tiếp sau đây nhé.


*
*
*

Bài tập

Bài 1: phân chia động từ vào ngoặc.

She met him while she _______ (travel) on a train.While the woman was getting off the bus, she _______ (fall down).The thief ________ (break) into while we were sleeping.Lan took a photo while I ________ (not/look).While my mum was working in the garden, she ________ (hurt) her back.We were living in Hanoi when our old aunt _______ (die).When I got up this morning, it___________ (rain) heavily.While my dad was brushing teeth, my mum ________ (fall asleep).I saw a nightmare while I _______ (sleep) last night.What happened in your dream while a quái nhân ________ (chase) you?
He _______ (study) Chemistry when my friends _______ (come) around.While Hoa _______ (walk) in the street, she ______ (meet) her ex.Her baby ________ (wake) up while she ______(wash) the dish.He________(work) when her wife _______ (phone) him.The students ________ (have) a chạy thử when the storm _______ (start).

Bài 2: ngừng câu với when hoặc while.

Hoa gets 50$ a month ______(when/while) I get a only 30$.He was there quite a ______(when/while).You’ll be fine in a ______(when/while).Nhi is very outgoing, ______(when/while) Hoa is shy and quite.I was cooking ______(when/while) suddenly I heard a noise.______(when/while) Rose was reading a book, her husband went to lớn work.______(when/while) San và Kat were eating in the kitchen, the doorbell rang.Benda was playing in a volleyball team ______(when/while) he was a kid.Jack came home ______(when/while) her brother was playing games.______(when/while) Nhi was crying, the rain started.

Bài 3: chấm dứt câu cùng với when hoặc while.

I first met my future husband (when/while) ………….. I was staying in Ho đưa ra Minh City.(when/while) ………….. I was talking khổng lồ my uncle on the phone, my mom came home.We were playing cards (when/while) …………. The lights went off.(when/while) ………….. John was working, he often listened to music.(when/while) ………….. I was in my hometown, nguồn cuts were very frequent.He called me (when/while) ………….. I was taking a shower in the bathroom.Crystal was very unhappy (when/while) ………….. Things weren’t going well for her.

Bài 4: xong câu với lời giải trong ngoặc.

It (rained/raining/was raining)……………….when I (got up/was getting up/did get up)………..this morning.When my dad (arriving/arrived/was arriving)………home, we (were having/had/are having)……………..dinner.The neighbors (playing/played/were playing)……………loud music when I (was calling/called/calling)……………the police.She (broke/was breaking/breaking) ……………her leg while she (rode/was riding/riding) …………her bike.While they (was watching/watched/were watching)………a horror movie, they (heard/ were hearing/heared) ……………….a strange noise.He (felt/was feeling/feeling)……………sick while he (swimming/swam/was swimming)………..in the pool.I (did/was doing/doing) …………….my homework when the lights (going/went/was going)………out.The police (caught/catching/was catching)………………..him while he (was stealing/stolen/stole)………………a TV from a store.When I (was seeing/saw/seeing)…………….them, they (sat/were sitting/sitting)………….. Under a tree in the park.He (lost/was losing/losing) …………………… his favorite grasses while he (was skiing/skied/skiing)……………………in the mountains.

Bài 5:

Mrs Brown ….………………(not/walk) in the garden when the murder happened.Mr đen ….………………(not/work) in his study when the murder happened.Miss Jones ….………………(not/talk) to lớn Mr. Trắng when the murder happened.You ….………………(not/play) cards when the murder happened.Dr Ford ….………………(not/read) in his room when the murder happened.Mr. And Mrs. Green ….………………(not/eat) in the dining room when the murder happened.Mr xanh ….………………(not/drink) coffee in the library when the murder happened.The maid ….………………(not/clean) the bedrooms when the murder happened.I ….………………(not/listen) lớn music when the murder happened.The dogs ….………………(not/play) outside when the murder happened.

Đáp án

Bài 1:

was travellingfell downbrokewas not lookinghurtdiedwas rainingfell asleepwas sleepingwas chasingwas studying – camewas walking – metwoke up – was washingwas working – phonedwere having – started

Bài 2:

While
While
While
While
While
When
When
When
When
While

Bài 3:

I first met my future husband while I was staying in Ho bỏ ra Minh City.While I was talking to my uncle on the phone, my mom came home.We were playing cards when the lights went off.While John was working, he often listened lớn music.When I was in my hometown, power cuts were very frequent.He called me while I was taking a shower in the bathroom.Crystal was very unhappy when things weren’t going well for her.

Xem thêm: 10 Nhà Hàng Quán Cafe Ngon Ở Hà Nội Ngon Nổi Tiếng, Khách Tấp Nập

Bài 4:

was raining/got uparrived/were havingplayed/was callingbroke/was ridingwere watching/heardfelt/was swimmingwas doing/wentcaught/was stealingsaw/were sittinglost/was skiing

Bài 5:

wasn’t walkingwasn’t workingwasn’t talkingweren’t playingwasn’t readingweren’t eatingwasn’t drinkingwasn’t cleaningwasn’t listeningweren’t playing

Hy vọng những bài bác tập trên đã giúp bạn ôn lại thì vượt khứ xong tiếp diễn cùng phần đông bài tập thì vượt khứ tiếp tục với when với while. Vietop chúc các bạn học tốt và chấm dứt được kim chỉ nam của mình.