Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và mua ngay bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (72.4 KB, 2 trang )


Đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1

Bản quyền ở trong về Vn
Doc nghiêm cấm đa số hành vi xào luộc vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differentlyfrom the others

1. A. Sofa B. A way C. Banana D. Occasion

2. A. Purpose B. Bottle C. Collect D. Second

Exercise 2: Complete the sentences with the correct size of the verbs1. Would you mind _____________ (watch) my bag for a few minutes?2. The children would love _____________ (eat) French fries.

Bạn đang xem: 15 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thuộc Đề Số 14

3. Please avoid _____________ (make) silly mistakes in this exercise.Exercise 3: Arrange the words to lớn make sentences

1. Hobby/ you/ have/ any / Do/?

________________________________________________2. His/ do/ what/ your/ brother/ free/ does/ in/ time/?

________________________________________________

Exercise 4: Complete the second sentence so that it has the same meaning as the firstone

1. His hobby is collecting toy cars.

He collects ______________________________________
2. It took me three hours khổng lồ make this pottery jug.

I spent _________________________________________3. My father likes to vày gardening at the weekend.

My father enjoys _________________________________-The

end-Đáp án đề đánh giá 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differentlyfrom the others


(2)

2. B

Exercise 2: Complete the sentences with the correct size of the verbs

1. Would you mind ______watching_______ (watch) my bag for a few minutes?2. The children would love _______to eat______ (eat) French fries.

3. Please avoid ______making_______ (make) silly mistakes in this exercise.Exercise 3: Arrange the words to make sentences

1. Vày you have any hobby?

2. What does your brother do in his không lấy phí time?

Exercise 4: Complete the second sentence so that it has the same meaning as the firstone


1. He collects toy cars as a hobby

2. I spent three hours making this pottery rug.

3. My father enjoys doing gardening at the weekend.

Mời các bạn đọc thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp 7 giỏi tại:


Tài liệu liên quan


*
30 đề soát sổ 15 phút đồ lý 6 học tập kì 1 có đáp án 62 1 1
*
ĐỊNH DẠNG CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MỚI NHẤT 15 1 5
*
đề chất vấn 15 phút tiếng anh 8 lần 1 (4 đề) 4 687 3
*
cỗ đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ anh 6 thí điểm bùi văn vinh 10 818 1
*
Đề kiểm tra 15 phút giờ đồng hồ Anh 10 – Unit 4: For a better community 4 106 0
*
phiên bản quyền thuộc về vndoc nghiêm cấm đều hành vi coppy vì mục đích dịch vụ thương mại 2 132 0
*
Tổng đúng theo đề kiểm soát 15 phút giờ anh lớp 10 9 50 0
*
download Đề đánh giá 15 phút giờ Anh lớp 10 Unit 1 - tiếng Anh lớp 10 Unit 1: Family life bao gồm đáp án 2 791 0
*
Tải bài kiểm tra 15 phút số 2 lớp 6 học kì 2 môn tiếng Anh có đáp án - Đề khám nghiệm 15 phút môn tiếng Anh lớp 6 2 77 1
*
download Đề khám nghiệm 15 phút tiếng Anh lớp 7 Unit 1 - Đề thi giờ Anh lớp 7 thí điểm Unit 1 tất cả đáp án 2 788 12
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(8.25 KB - 2 trang) - download Đề kiểm tra 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1 - Đề thi giờ Anh lớp 7 thử nghiệm Unit 1 tất cả đáp án
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×

Đề bình chọn 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 1 có đáp án (4 đề)

Với Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án (4 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn tiếng Anh 7 của những trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện từ bỏ đó lấy điểm cao trong các bài thi giờ đồng hồ Anh lớp 7.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Giữa kì 1

Năm học 2021

Môn: giờ Anh 7

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề thi số 1)

I/ Choose the best answers.

1. What’s your (day/ date/ dates/ daily) of birth?

2. Lan has a (some/ lot/ lots/ many) of friends in domain authority Nang.

3. Today Mai is fine and so (is Lan/ does Lan/ vày Lan/ are Lan).

4. I am different (to/ on/ from/ at) my mother.

5. Lien will be thirteen (on June 5 th/ in June 5 th/ at 5 th June/ June 5 th)

6. (I will/ Am I / I am/ Can I) speak lớn Mai, please?

II/ vì as directed.

1. Where vày you live? (Answer the question)

__________________________________________________________________

2. She is nervous because she doesn’t have any friends. (Make the question for the underlined words)

_________________________________________________________________?

3. Morning/ will/ free/ you/ be/ tomorrow? (Rearrange the given words to lớn make a complete sentence)

__________________________________________________________________

4.What ________ your mother (do) ________ at the moment? (Supply the correct size of the verb in brackets)

__________________________________________________________________

5. I often am không lấy phí on Saturday morning. (Find the mistake & correct)

__________________________________________________________________

6. March is the _________ month in a year. (Fill in the blanks with one suitable word)

__________________________________________________________________

7. Nam/ do/ homework/ evening. (Make a complete sentence)

__________________________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

1. Date 2. Lot 3. Is Lan 4. From 5. On June 5th 6. Can I

II.

1. I live ……….

2. Why is she nervous?

3. Will you be free tomorrow morning?

4. .….. Is……doing……

5. Often am -> am often

6. Third

7. Phái nam does his homework in the evening.

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa kì 1

Năm học 2021

Môn: tiếng Anh 7

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(Đề thi số 2)

I. Complete the following sentences with the correct given words in the box.

to use fewer much on wrong

1. Before, there were 4 bananas. Now, there are ________________ bananas (2 bananas).

2. She learned how _______________ a sewing machine.

3. Don’t eat too _______________ candy.

4. What is _______________ with him?

5. They are working hard _______________ the farm.

II. Write the correct form of the verbs in brackets.

6. Last week, the dentist (fill) ________________ a cavity in my tooth.

7. Every day, she (stay) ________________ at Hoa’s house.

8. I (send) _______________ to a letter to my pen pal yesterday.

9. Next week, she (bring) ________________ me some more stamps.

10. She (buy)______________ a poster a few weeks ago.

III. Order the following words into complete sentences.

11. Do/ What/ you/ do/ every day?

_____________________________________________________________________

12. Very/ is/ important./ Brushing/ your teeth_____________________________________________________________________

13. Has / a/ Hoa/ useful/ new/ hobby.

_____________________________________________________________________

14. The Robinsons/ went / the aquarium./ to

_____________________________________________________________________

15. A/ woman!/ clever/ What

_____________________________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

1. Fewer 2. Lớn use 3. Much 4. Wrong 5. On

II.

6. Filled 7. Stays 8. Sent 9. Will bring 10. Bought

III.

11. What bởi you bởi every day?

12. Brushing your teeth is very important.

13. Hoa has a new useful hobby.

14. The Robinsons went lớn the aquarium.

15. What a clever woman!

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Giữa kì 1

Năm học tập 2021

Môn: tiếng Anh 7

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(Đề thi số 3)

I. Choose the best answers

1. What’s your (day/ date/ dates/ daily) of birth?

2. Lan has (some/ lot/ lots/ many) of friends in domain authority Nang.

3. Today Mai is fine và so (is Lan/ does Lan/ vày Lan/ are Lan).

4. Her birthday is on the twelfth (in/ on/ of/ at) August.

5. He (have/ will have/ has/ will be) a birthday các buổi tiệc nhỏ next Sunday.

6. (I will/ Am I / I am/ Can I) speak khổng lồ Mai, please?

II. Vì chưng as directed.

1. When’s your birthday? (Answer the question)

__________________________________________________________________.

2. It’s about 3 kilometers from my house lớn the English club. (Make the question for the underlined words)

__________________________________________________________________.

3. Of/ invite/ friends/ some/ will/ her/ she (Rearrange the given words lớn make a complete sentence)

__________________________________________________________________.4.What …………… your parents (do) …………………. At the moment? (Supply the correct form of the verb in brackets)

__________________________________________________________________.5. I play often badminton in my miễn phí time. (Find the mistake & correct it)

__________________________________________________________________.

Xem thêm: Hoạt động quả huy hoàng - thời gian và địa điểm hái quả huy hoàng võ lâm 1

6. February is the _____________ month in a year. (Fill in the blanks with one suitable word)