MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 11/2015/TTLT-BYT-BNV

Hà Nội, ngày 27 mon 5 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆPY TẾ CÔNG CỘNG

Căn cứ mức sử dụng Viên chức ngày 15tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số29/2012/NĐ-CP ngày 12 mon 4 năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định về tuyển chọn dụng, sửdụng và thống trị viên chức;

Căn cứ Nghị định số204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của chính phủ nước nhà về chế độ tiền lương đốivới cán bộ, công chức, viên chức cùng lực lượng vũ trang; Nghị định số17/2013/NĐ-CP ngày 19 mon 12 năm trước đó của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một sốđiều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của chính phủ vềchế độ tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức cùng lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số63/2012/NĐ-CP ngày 31 mon 8 năm 2012 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Y tế;

Căn cứ Nghị định số58/2014/NĐ-CP ngày 16 mon 6 năm 2014 của chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của cục Nội vụ;

Bộ trưởng bộ Y tế và cỗ trưởng
Bộ Nội vụ phát hành Thông tư liên tịch pháp luật mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghềnghiệp y tế công cộng.

Bạn đang xem: Phim đội ngũ danh y (medical top team) 2013 hd

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này quy địnhmã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danhnghề nghiệp y tế công cộng.

2. Thông bốn liên tịch này vận dụng đốivới viên chức y tế công cộng thao tác làm việc trong những cơ sở y tế công lập.

Điều 2. Mã số,phân hạng chức vụ nghề nghiệp

1. Y tế công cộng cao cấp (hạng I)Mã số: V.08.04.08

2. Y tế công cộng chính (hạng II)Mã số: V.08.04.09

3. Y tế công cộng (hạng III) Mã số:V.08.04.10

Điều 3. Tiêuchuẩn đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp

1. Tận tụy giao hàng sự nghiệp chămsóc, bảo vệ và cải thiện sức khỏe mạnh nhân dân.

2. Gọi biết và triển khai đúng quytắc xử sự của viên chức ngành y tế.

3. Thực hành nghề nghiệp theo đúngquy chế, quy định, quy trình trình độ chuyên môn kỹ thuật và những quy định không giống của phápluật.

4. Không chấm dứt học tập nâng caotrình độ, năng lượng chuyên môn nghiệp vụ.

5. Tôn trọng với lắng nghe chủ ý củacộng đồng về các nhu cầu sức khỏe với các giải pháp can thiệp nhằm nâng cấp sứckhỏe cộng đồng.

6. Trung thực, đoàn kết, tôn trọngvà hợp tác ký kết với đồng nghiệp.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHỨCDANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 4. Y tếcông cộng thời thượng (hạng I) - Mã số: V.08.04.08

1. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, phân tích và chẩnđoán sức mạnh cộng đồng:

Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai thựchiện nghiên cứu khoa học tập để xác minh nguyên nhân và yếu tố nguy cơ tiềm ẩn tác hễ đếnsức khỏe cùng đồng; xác minh những vấn đề sức mạnh ưu tiên của cộng đồng để giảiquyết;

Chủ trì, tổ chức triển khai xây dựng hệ thốnggiám gần kề tình trạng mức độ khỏe cộng đồng và đánh giá hệ thống giám sát;

Xây dựng, lập làm hồ sơ về tình trạngsức khỏe cộng đồng;

Lồng ghép hệ thống thông tin y tếcông cùng qua vận động hợp tác liên ngành, nhiều ngành.

b) Lập kế hoạch xử lý sự việc sứckhỏe cần ưu tiên:

Chủ trì bài toán lập kế hoạch, lựa chọnnhững giải pháp có công dụng trong việc giải quyết và xử lý vấn đề sức mạnh ưu tiên của cộngđồng dựa vào những nguồn lực có sẵn sẵn tất cả và sự gia nhập của cộng đồng;

Chủ trì đo lường và thống kê hỗ trợ, theo dõivà reviews thực hiện nay kế hoạch xử lý vấn đề sức mạnh cần ưu tiên;

Chủ trì tổng hợp với phân tích đềxuất mang lại hoạch định xây dựng chế độ liên quan tiền đến lĩnh vực y tế công cộng.

c) tiến hành kế hoạch với đánh giáhiệu quả:

Chủ trì điều phối và tổ chức triển khai thựchiện kế hoạch, huy động những nguồn lực của cộng đồng, thông tin, giáo dục, truyềnthông về bảo đảm an toàn và nâng cấp sức khỏe cộng đồng, làm chủ nguy cơ và sức mạnh cộngđồng;

Chủ trì tổ chức tiến hành giám sáthỗ trợ, đánh giá tiến độ, hiệu quả việc tiến hành kế hoạch và xẻ sung, sửa thay đổi kếhoạch, can thiệp cân xứng với quá trình thực thi khi đề xuất thiết;

Chủ trì tổ chức tiến hành việc thốngkê, report tiến trình thực hiện kế hoạch và những vụ việc nảy sinh;

Chủ trì tổ chức triển khai các biệnpháp để duy trì và mở rộng kế hoạch âu yếm sức khỏe cùng đồng;

Kết phù hợp với hệ thống chăm sóc sứckhỏe bảo vệ thực thi kết quả chương trình can thiệp tương quan để đảm bảo vàtăng cường sức mạnh cộng đồng.

d) chủ trì hoặc gia nhập đề tàinghiên cứu vớt khoa học;

đ) công ty trì soạn nội dung tàiliệu giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành đến viên chức y tếcông cùng hoặc học tập viên, sinh viên;

e) Tham gia reviews kế hoạch chămsóc bảo đảm sức khỏe cộng đồng khi bao gồm yêu cầu.

2. Tiêu chuẩnvề chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng:

a) tốt nghiệp chuyên khoa cung cấp IIhoặc tiến sỹ chuyên ngành y tế nơi công cộng hoặc y học tập dự phòng;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 4(B2) trở lên trên theo khí cụ tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01năm 2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậcdùng cho Việt Nam;

c) Có trình độ chuyên môn tin học tập đạt chuẩn kỹnăng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo luật pháp tại Thông bốn số03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ thông tin và truyền thông quyđịnh chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

d) Có chứng từ bồi chăm sóc y tếcông cộng thời thượng (hạng I).

3. Tiêu chuẩnnăng lực, trình độ nghiệp vụ:

a) hiểu biết quan liêu điểm, chủtrương, mặt đường lối của Đảng, cơ chế pháp phương tiện Nhà nước về công tác bảo vệ,chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân với phương hướng cách tân và phát triển của chuyênngành y tế công cộng ở trong nước với trên thay giới;

b) khẳng định được nguyên tố môi trường,xã hội tác động đến sức khỏe cộng đồng;

c) xác định được vấn đề sức khỏe cầnưu tiên của xã hội và đưa ra biện pháp giải quyết và xử lý thích hợp;

d) lập mưu hoạch, thi công chiến lược,đánh giá chủ yếu sách, hệ thống tổ chức hoạt động bảo vệ quan tâm sức khỏe cùng đồngkhi được giao;

đ) Đánh giá chỉ được bài toán thực hiệncác chương trình sức khỏe tại cộng đồng;

e) Giám sát, phát hiện nay sớm bệnh dịchvà tổ chức triển khai phòng phòng dịch tại cộng đồng;

g) Có năng lượng lồng ghép, huy độngvà kết hợp liên ngành để triển khai chiến lược, cơ chế hiệu quả;

h) nhà nhiệm hoặc thư ký kết hoặc thamgia chủ yếu (50% thời gian trở lên) đề tài nghiên cứu khoa học tập cấp cỗ hoặc tươngđương trở lên hoặc công ty nhiệm 02 đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học tập cấp cửa hàng hoặc sángchế, phát minh khoa học siêng ngành vẫn được nghiệm thu đạt;

i) Viên chứcthăng hạng từ chức danh y tế nơi công cộng chính (hạng II) lên chức danh y tế côngcộng thời thượng (hạng I) bắt buộc có thời hạn giữ chức danh y tế công cộng chính (hạng
II) hoặc tương đương tối thiểu là 06 năm, trong số ấy có thời gian gần độc nhất giữ chứcdanh y tế công cộng chính (hạng II) buổi tối thiểu là 02 năm.

Điều 5. Y tếcông cộng chính (hạng II) - Mã số: V.08.04.09

1. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, phân tích cùng chẩnđoán sức khỏe cộng đồng:

Xây dựng và tổ chức triển khainghiên cứu kỹ thuật để xác định nguyên nhân với yếu tố nguy cơ tiềm ẩn tác động mang đến sứckhỏe cộng đồng; xác minh vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng để giải quyết;

Tổ chức xây dựng khối hệ thống giám sáttình trạng sức khỏe cộng đồng và reviews hệ thống giám sát;

Xây dựng hồ sơ về tình trạng sứckhỏe cộng đồng;

Lồng ghép khối hệ thống thông tin y tếcông cộng qua các hoạt động hợp tác liên ngành, đa ngành.

b) Lập chiến lược xử lý vụ việc sứckhỏe nên ưu tiên:

Lập kế hoạch, lựa chọn hầu như giảipháp có tác dụng trong việc xử lý vấn đề sức mạnh ưu tiên của cộng đồng dựatrên hầu như nguồn lực sẵn có và sự thâm nhập của cộng đồng;

Xây dựng kế hoạch tính toán hỗ trợ,đánh giá quá trình triển khai thực hiện kế hoạch;

Tổng hợp và phân tích, đề xuất hoạchđịnh chế độ liên quan lại đến lĩnh vực y tế công cộng.

c) triển khai kế hoạch cùng đánh giáhiệu quả:

Điều phối và thực hiện kế hoạch,huy động nguồn lực của cộng đồng, tin tức giáo dục, truyền thông media về bảo đảm an toàn vànâng cao sức mạnh cộng đồng; quản lý nguy cơ và sức khỏe cộng đồng;

Tổ chức giám sát, reviews tiến độ,hiệu trái việc tiến hành kế hoạch và xẻ sung, sửa thay đổi kế hoạch, can thiệp phù hợpvới quy trình thực thi khi phải thiết;

Tổ chức thực hiện việc thống kê,báo cáo tiến trình tiến hành kế hoạch cùng những vấn đề nảy sinh;

Đề xuất cùng tổ chức triển khai cácbiện pháp để gia hạn và không ngừng mở rộng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

d) Tham gia nghiên cứu và phân tích khoa học;

đ) Trực tiếp gia nhập bồi dưỡngchuyên môn, kỹ thuật siêng ngành cho viên chức y tế công cộng cấp thấp rộng hoặchọc sinh, sinh viên;

e) tổ chức triển khai hoặc trực tiếp tham giachỉ đạo tuyến đường về chuyên môn, nghệ thuật thuộc chăm ngành y tế công cộng.

2. Tiêu chuẩn vềtrình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) xuất sắc nghiệp chuyên khoa cấp cho I hoặcthạc sĩ trở lên siêng ngành y tế công cộng hoặc y học dự phòng;

b) Có chuyên môn ngoại ngữ bậc 3(B1) trở lên trên theo khí cụ tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01năm năm trước của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậcdùng cho vn hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí bài toán làm cóyêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹnăng sử dụng công nghệ thông tin cơ bạn dạng theo biện pháp tại Thông bốn số03/2014/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm năm trước của Bộ thông tin và truyền thông media quyđịnh chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

d) Có chứng từ bồi chăm sóc y tếcông cộng chính (hạng II).

3. Tiêu chuẩnvề năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) phát âm biết quan liêu điểm, chủtrương, con đường lối của Đảng, chế độ pháp pháp luật Nhà nước về công tác bảo vệ,chăm sóc và nâng cao sức khỏe mạnh nhân dân cùng phương hướng trở nên tân tiến của chuyênngành y tế chỗ đông người ở trong nước với trên cụ giới;

b) Có kỹ năng xác định những yếu tốmôi trường, thôn hội ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng;

c) xác minh được vấn đề sức khỏeưu tiên của cộng đồng và chỉ dẫn biện pháp giải quyết và xử lý thích hợp;

d) lập kế hoạch, lời khuyên giải phápvà tổ chức các vận động bảo vệ chăm sóc sức khỏe cùng đồng;

đ) Có kỹ năng theo dõi cùng tham giađánh giá chỉ việc thực hiện các chương trình sức mạnh tại cộng đồng;

e) Có năng lực giám sát, phân phát hiệnsớm dịch bệnh và tổ chức triển khai phòng, phòng dịch tại cộng đồng;

g) thực hiện được công nghệ thôngtin trong thống trị sức khỏe cộng đồng;

h) công ty nhiệm hoặc tham gia chính(50% thời hạn trở lên) đề tài nghiên cứu khoa học tập cấp đại lý trở lên hoặc phátminh khoa học, sáng kiến cách tân kỹ thuật chuyên ngành sẽ được nghiệm thu đạt;

i) Viên chứcthăng hạng từ chức vụ y tế chỗ đông người (hạng III) lên chức danh y tế công cộngchính (hạng II) buộc phải có thời hạn giữ chức danh y tế nơi công cộng (hạng III) hoặctương đương buổi tối thiểu là 09 năm, trong những số ấy có thời hạn gần nhất giữ chức vụ ytế chỗ đông người (hạng III) tối thiểu là 02 năm.

Điều 6. Y tếcông cùng (hạng III) - Mã số: V.08.04.10

1. Nhiệm vụ:

a) Theo dõi, phân tích và chẩnđoán sức khỏe cộng đồng:

Tham gia xây đắp và triển khaicác nghiên cứu và phân tích khoa học để xác minh nguyên nhân và những yếu tố nguy hại tác độngđến sức mạnh cộng đồng;

Tham gia xác minh những vấn đề sứckhỏe ưu tiên của xã hội để giải quyết;

Tham gia xây dựng hệ thống giámsát về triệu chứng sức khỏe xã hội và reviews hệ thống giám sát;

b) Lập planer xử lý những vấn đề sứckhỏe ưu tiên:

Tham gia lập kế hoạch xử lý các vấnđề sức khỏe ưu tiên dựa vào cơ sở phần nhiều nguồn lực sẵn có và sự thâm nhập của cộngđồng, khuyến cáo những giải pháp thích thích hợp nhằm xử lý có kết quả nhất các vấnđề sức mạnh ưu tiên của cộng đồng;

Tham gia gây ra kế hoạch giámsát hỗ trợ, theo dõi và quan sát và reviews trong quy trình triển khai tiến hành kế hoạchxử lý những vấn đề sức khỏe cộng đồng;

Đưa ra các lời khuyên làm địa thế căn cứ choviệc hoạch định chế độ liên quan tiền đến nghành y tế công cộng.

c) triển khai kế hoạch và đánh giáhiệu quả:

Tham gia điều phối và thực hiện kếhoạch vẫn đề ra, bao gồm cả việc huy động các nguồn lực của cùng đồng, thực hiệnthông tin, giáo dục, media về bảo vệ, quan tâm và nâng cấp sức khỏe, hướngdẫn những biện pháp phù hợp để làm chủ nguy cơ cùng sức khỏe cho những đối tượngtrong cộng đồng, tham tối ưu tác chỉ đạo tuyến trước và âu yếm sức khỏe khoắn banđầu khi có yêu cầu;

Tham gia giám sát, reviews tiến độ,hiệu quả việc triển khai kế hoạch đưa ra và vấp ngã sung, sửa đổi kế hoạch khi phải thiết;

Thực hiện vấn đề thống kê, báo cáotiến trình thực hiện kế hoạch với những vụ việc nảy sinh;

Tham gia khuyến cáo biện pháp để duytrì và không ngừng mở rộng các kế hoạch chăm lo sức khỏe cùng đồng.

d) Tham gia nghiên cứu đề tài khoahọc;

đ) giải đáp về siêng môn, kỹ thuậtchuyên ngành y tế công cộng cho viên chức y tế công cộng, học viên và sinhviên;

e) làm chủ các mối cung cấp lực trực thuộc phạmvi được cắt cử phụ trách.

2. Tiêu chuẩnvề trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) xuất sắc nghiệp đh trở lênchuyên ngành y tế nơi công cộng hoặc chưng sĩ trở lên siêng ngành y học dự phòng;

b) Có trình độ chuyên môn ngoại ngữ bậc 2(A2) trở lên trên theo giải pháp tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01năm năm trước của Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậcdùng cho nước ta hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc so với vị trí việc làm cóyêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có chuyên môn tin học tập đạt chuẩn chỉnh kỹnăng sử dụng technology thông tin cơ phiên bản theo cách thức tại Thông tư số03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm năm trước của Bộ tin tức và truyền thông media quyđịnh chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin.

3. Tiêu chuẩnvề năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) đọc biết quan điểm, chủtrương, con đường lối của Đảng, chính sách pháp lao lý Nhà nước về công tác bảo vệ,chăm sóc và cải thiện sức khỏe mạnh nhân dân cùng phương hướng phát triển của chuyênngành y tế nơi công cộng ở Việt Nam;

b) Có khả năng xác định những yếu tốmôi trường, làng mạc hội ảnh hưởng đến sức mạnh cộng đồng;

c) xác minh được các vấn đề mức độ khỏeưu tiên của xã hội và khuyến nghị về chiến lược và biện pháp xử lý thích hợp;

d) Có khả năng lập kế hoạch, đề xuấtnhững chiến thuật và tổ chức triển khai các vận động bảo vệ chăm lo sức khỏe cùng đồng;

đ) Có năng lực giám sát, vạc hiệnsớm dịch, bệnh, tổ chức phòng, phòng dịch với theo dõi, đánh giá việc thực hiệncác chương trình sức khỏe tại cộng đồng.

Chương III

HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆMVÀ XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH NÀY

Điều 7. Nguyêntắc chỉ định và xếp lương theo chức vụ nghề nghiệp đối với viên chức

1. Việc chỉ định vào chức danh nghềnghiệp đối với viên chức qui định tại Thông bốn liên tịch này phải căn cứ vào vịtrí việc làm, trọng trách được giao của viên chức với theo điều khoản tại Điều 8 của
Thông bốn liên tịch này.

2. Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chứchiện giữ vào chức danh nghề nghiệp và công việc y tế chỗ đông người tương ứng ko được kết hợpnâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Điều 8. Cáctrường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp

Viên chức đã được bổ nhiệm vào cácngạch y tế chỗ đông người theo quy định tại ra quyết định số 28/2005/QĐ-BNV ngày 25tháng 02 năm 2005 của bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụcác ngạch viên chức y tế công cộng, nay được chỉ định vào chức danh nghề nghiệpy tế nơi công cộng quy định trên Thông tư liên tịch này, như sau:

1. Bổ nhiệm vào chức vụ nghềnghiệp y tế công cộng chính (hạng II), mã số V.08.04.09 so với viên chức hiệnđang duy trì ngạch y tế chỗ đông người chính, mã số 16a.197.

2. Chỉ định vào chức vụ nghềnghiệp y tế chỗ đông người (hạng III), mã số V.08.04.10 so với viên chức hiện đanggiữ ngạch y tế công cộng, mã số 16a.198.

Điều 9. Biện pháp xếplương

1. Những chức danh công việc và nghề nghiệp y tếcông cộng điều khoản tại Thông tứ liên tịch này được vận dụng Bảng lương chuyênmôn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong những đơn vị sự nghiệp của phòng nước(Bảng 3) phát hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm2004 của chính phủ nước nhà về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức vàlực lượng vũ trang, như sau:

a) Chức danh nghề nghiệp và công việc y tế côngcộng thời thượng (hạng I) được vận dụng hệ số lương viên chức các loại A3 (nhóm A3.1), từhệ số lương tự 6,20 đến thông số lương 8,00;

b) Chức danh nghề nghiệp và công việc y tế côngcộng chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương viên chức một số loại A2 (nhóm A2.1), từhệ số lương từ bỏ 4,40 đến hệ số lương 6,78;

c) chức vụ y tế nơi công cộng (hạng
III) được vận dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 mang đến hệ sốlương 4,98.

2. Việc xếp lương vào chức danhnghề nghiệp viên chức phương pháp tại Khoản 1 Điều này so với viên chức đã có xếplương vào những ngạch y tế nơi công cộng theo nguyên lý tại ra quyết định số28/2005/QĐ-BNV ngày 25 mon 02 năm 2005 của bộ trưởng cỗ Nội vụ về câu hỏi banhành tiêu chuẩn nghiệp vụ những ngạch viên chức y tế nơi công cộng và Nghị định số204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của chính phủ về cơ chế tiền lương đốivới cán bộ, công chức, viên chức với lực lượng tranh bị được thực hiện như sau:

Viên chức đủ đk bổ nhiệmvào chức danh công việc và nghề nghiệp y tế công cộng có thông số bậc lương bởi ở ngạch cũ thìthực hiện nay xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt form (nếu có) đanghưởng nghỉ ngơi ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởngphụ cung cấp thâm niên vượt size nếu gồm ở ngạch cũ) vào chức danh công việc và nghề nghiệp mớiđược bửa nhiệm.

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị G đã xếp ngạchy tế nơi công cộng (mã số 16a.198), bậc 4, hệ số lương 3,33 kể từ ngày 01 mon 5năm 2013. Ni đủ điều kiện và được cơ quan bao gồm thẩm quyền chỉ định vào chức danhy tế chỗ đông người (hạng III) mã số V.08.04.10 thì xếp bậc 4, thông số lương 3,33 củachức danh y tế công cộng (hạng III)) kể từ ngày ký quyết định; thời gian xétnâng bậc lương lần sau được tính tính từ lúc ngày 01 mon 5 năm 2013.

3. Vấn đề thăng hạng chức vụ nghềnghiệp đối với viên chức y tế chỗ đông người được thực hiện sau thời điểm đã được cấp cho cóthẩm quyền chỉ định vào chức danh công việc và nghề nghiệp y tế công cộng quy định tại Thôngtư liên tịch này và thực hiện xếp lương theo phía dẫn tại Khoản 1 Mục II Thôngtư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 mon 5 năm 2007 của cỗ Nội vụ lý giải xếp lươngkhi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển nhiều loại công chức, viên chức.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 10. Hiệulực thi hành

1. Thông bốn liên tịch này còn có hiệulực thi hành kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2015.

2. Thông tứ liên tịch này cầm thếQuyết định số 28/2005/QĐ-BNV ngày 25 mon 02 năm 2005 của cục trưởng cỗ Nội vụvề việc phát hành tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế công cộng.

Điều 11. Điềukhoản đưa tiếp

Viên chức đã được bổ nhiệm vào cácngạch y tế công cộng theo vẻ ngoài tại đưa ra quyết định số 28/2005/QĐ-BNV ngày 25tháng 02 năm 2005 của cục trưởng bộ Nội vụ về việc phát hành tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụcác ngạch viên chức y tế công cộng, ni được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệpy tế nơi công cộng quy định tại Thông tư liên tịch này thì cơ quan có thẩm quyền quảnlý, thực hiện viên chức có trách nhiệm tạo đk để viên chức bổ sung cập nhật nhữngtiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp y tế chỗ đông người được xẻ nhiệm.

Điều 12. Tổchức thực hiện

1. Thông bốn liên tịch này là căn cứđể thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và cai quản viên chức y tế chỗ đông người trongcác cơ sở y tế công lập.

2. Những cơ sở y tế quanh đó công lậpcó thể vận dụng quy định tại Thông tư liên tịch này để tuyển dụng, thực hiện vàquản lý đội hình y tế nơi công cộng tại cơ sở.

3. Fan đứng đầu cơ sở y tế cônglập trực tiếp cai quản lý, thực hiện viên chức bao gồm trách nhiệm:

a) rà soát những vị trí vấn đề làm củađơn vị, lập phương án chỉ định chức danh nghề nghiệp và công việc y tế chỗ đông người thuộc thẩmquyền quản lí lý, trình cấp tất cả thẩm quyền coi xét, đưa ra quyết định hoặc ra quyết định theothẩm quyền phân cấp;

b) ra quyết định bổ nhiệm chức vụ nghềnghiệp đối với viên chức y tế công cộng thuộc diện quản lý vào chức vụ nghềnghiệp y tế chỗ đông người tương ứng theo thẩm quyền hoặc theo phân cấp, ủy quyềnsau khi phương án chỉ định chức danh nghề nghiệp và công việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Những Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơquan thuộc chủ yếu phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cótrách nhiệm:

a) lãnh đạo các đơn vị thuộc phạmvi cai quản thực hiện chỉ định chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chứcy tế công cộng trong những cơ sở y tế công lập;

b) Phê coi sóc phương án bổ nhiệm chứcdanh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức y tế công cộng trong các cơ sởy tế công lập ở trong phạm vi thống trị từ ngạch viên chức hiện giữ lại sang chức danhnghề nghiệp y tế chỗ đông người tương ứng phép tắc tại Thông tư liên tịch này; giảiquyết theo thẩm quyền các vướng mắc trong quy trình bổ nhiệm chức danh nghềnghiệp và xếp lương;

c) quyết định bổ nhiệm chức danhnghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức y tế công cộng thuộc diện quản lývào chức danh nghề nghiệp và công việc y tế công cộng tương ứng trong những cơ sở y tế công lậptheo thẩm quyền.

d) report kết quả chỉ định chứcdanh công việc và nghề nghiệp và xếp lương so với viên chức y tế công cộng trong số cơ sởy tế công lập ở trong phạm vi làm chủ gửi cỗ Y tế, bộ Nội vụ.

Điều 13.Trách nhiệm thi hành

1. Cỗ trưởng, thủ trưởng cơ quanngang Bộ, thủ trưởng ban ngành thuộc chủ yếu phủ; quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc tw và cơ quan, tổ chức, cá thể có tương quan cótrách nhiệm thực hiện Thông tứ liên tịch này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếucó khó khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất tổ chức, cá thể phản ánh về cỗ Y tế để tổng hợpvà nhà trì, phối phù hợp với Bộ Nội vụ xem xét, giải quyết./.


phim doi dại dột danh y tap 5Nhận miễn tổn phí 100k✔️官网 onbet55.com ✔️xshcmphim doi ngốc danh y tap 5azyl29☀️phim doi dở hơi danh y tap 5azyl06phim doi dở hơi danh y tap 5azyl15Nhận miễn giá thành 100k✔️官网 onbet55.com ✔️xshcmphim doi ngớ ngẩn danh y tap 5azyl01phim doi dại dột danh y tap 5azyl》88


Có 0 tác dụng tìm tìm cho: phim doi đần độn danh y tap 5Nhận miễn tổn phí 100k✔️官网 onbet55.com ✔️xshcmphim doi dại dột danh y tap 5azyl29☀️phim doi ngu danh y tap 5azyl06phim doi dở hơi danh y tap 5azyl15Nhận miễn mức giá 100k✔️官网 onbet55.com ✔️xshcmphim doi đần độn danh y tap 5azyl01phim doi ngu danh y tap 5azyl》88eivonline.edu.vn

Trụ sở: Số 17, khu X5, Ngõ 60, Phố Dương Khuê, p Mỹ Đình 2, Q. Nam giới Từ Liêm, Hà Nội, vn | Điện thoại: (+84) 24 3386 1691 / 24 3795 7839

VP HCM: Số 02, Lô C2, Đường 50, KDC Phú Nhuận, p. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM, nước ta | Điện thoại: (+84) 28 2243 0303


*

Ngành công nghiệp* chọn lựa Automotive Motorcycle Electronics Electric Machining Parts Factory Automation Integrator Retail & Service Plastic Injection home furniture Food & Beverage Pharmaceutical Medical device Cosmetic Chemical & Material processing Energy Aerospace Rubber Construction contractor Others
Đăng ký kết nhận tin trường đoản cú eivonline.edu.vn khi ấn đk bạn chấp nhận với các điều khoản của eivonline.edu.vn. eivonline.edu.vn cam đoan bảo mật tin tức của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng ta đã hỗ trợ để gửi các thông tin, thành phầm và thương mại dịch vụ liên quan. Bạn có thể dừng dấn tin bất cứ lúc nào.


Ngành công nghiệp* chọn lọc Automotive Motorcycle Electronics Electric Machining Parts Factory Automation Integrator Retail và Service Plastic Injection home furniture Food và Beverage Pharmaceutical Medical device Cosmetic Chemical và Material processing Energy Aerospace Rubber Construction contractor Others
tỉnh giấc thành* lựa chọn Vĩnh Phúc ninh bình Cà Mau nghệ an Vĩnh Long Quảng Bình Hải Phòng thủ đô Đồng Tháp Lai Châu Hưng Yên tp. Lạng sơn Đồng Nai chi phí Giang Phú yên Yên Bái bình dương Quảng nam Điện Biên Kon Tum tệ bạc Liêu Đắk Lắk An Giang Thanh Hóa tỉnh quảng ngãi Tây Ninh Bắc Giang hồ chí minh Ninh Thuận Tuyên quang quẻ Sơn La phái nam Định Hà Nam hải dương Bà Rịa - Vũng Tàu Kiên Giang Cao Bằng tp hà tĩnh Gia Lai Hoà Bình Sóc Trăng Bình Định thái bình Phú thọ Hậu Giang cần Thơ thành phố quảng ninh Quảng Trị lào cai Đắk Nông thành phố bắc ninh Lâm Đồng Thái Nguyên Bình Thuận Khánh Hòa tỉnh bến tre Thừa Thiên Huế Hà Giang Trà Vinh Long An Bắc Kạn Đà Nẵng Bình Phước
Đăng ký kết nhận tin tự eivonline.edu.vn khi ấn đăng ký bạn gật đầu với các pháp luật của eivonline.edu.vn. eivonline.edu.vn khẳng định bảo mật tin tức của bạn. Công ty chúng tôi sử dụng tin tức mà các bạn đã hỗ trợ để gửi đầy đủ thông tin, thành phầm và thương mại & dịch vụ liên quan. Bạn cũng có thể dừng dìm tin bất kể lúc nào.


Đăng ký nhận tin trường đoản cú eivonline.edu.vn lúc ấn đk bạn chấp nhận với các điều khoản của eivonline.edu.vn. eivonline.edu.vn cam đoan bảo mật tin tức của bạn. Công ty chúng tôi sử dụng tin tức mà chúng ta đã hỗ trợ để gửi phần lớn thông tin, thành phầm và thương mại dịch vụ liên quan. Bạn cũng có thể dừng nhấn tin bất kể lúc nào.


Ngành công nghiệp* chọn lọc Automotive Motorcycle Electronics Electric Machining Parts Factory Automation Integrator Retail & Service Plastic Injection home furniture Food & Beverage Pharmaceutical Medical device Cosmetic Chemical và Material processing Energy Aerospace Rubber Construction contractor Others
thức giấc thành* sàng lọc Vĩnh Phúc ninh bình Cà Mau tỉnh nghệ an Vĩnh Long Quảng Bình Hải Phòng thành phố hà nội Đồng Tháp Lai Châu Hưng Yên tp. Lạng sơn Đồng Nai tiền Giang Phú im Yên Bái bình dương Quảng phái mạnh Điện Biên Kon Tum bạc bẽo Liêu Đắk Lắk An Giang Thanh Hóa quảng ngãi Tây Ninh Bắc Giang tp hcm Ninh Thuận Tuyên quang Sơn La nam Định Hà Nam hải dương Bà Rịa - Vũng Tàu Kiên Giang Cao Bằng tỉnh hà tĩnh Gia Lai Hoà Bình Sóc Trăng Bình Định tỉnh thái bình Phú thọ Hậu Giang đề xuất Thơ quảng ninh đất mỏ Quảng Trị tỉnh lào cai Đắk Nông tp bắc ninh Lâm Đồng Thái Nguyên Bình Thuận Khánh Hòa tỉnh bến tre Thừa Thiên Huế Hà Giang Trà Vinh Long An Bắc Kạn Đà Nẵng Bình Phước
Đăng ký nhận tin tự eivonline.edu.vn khi ấn đăng ký bạn chấp nhận với các điều khoản của eivonline.edu.vn. eivonline.edu.vn khẳng định bảo mật tin tức của bạn. Shop chúng tôi sử dụng tin tức mà bạn đã cung ứng để gửi đa số thông tin, sản phẩm và thương mại dịch vụ liên quan. Bạn có thể dừng thừa nhận tin bất cứ lúc nào.


Ngành công nghiệp* chọn lựa Automotive Motorcycle Electronics Electric Machining Parts Factory Automation Integrator Retail và Service Plastic Injection home furniture Food & Beverage Pharmaceutical Medical device Cosmetic Chemical & Material processing Energy Aerospace Rubber Construction contractor Others
Đăng cam kết nhận tin từ bỏ eivonline.edu.vn khi ấn đk bạn gật đầu đồng ý với những điều khoản của eivonline.edu.vn. eivonline.edu.vn khẳng định bảo mật thông tin của bạn. Cửa hàng chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng ta đã hỗ trợ để gửi hầu như thông tin, sản phẩm và dịch vụ liên quan. Chúng ta có thể dừng nhận tin bất kể lúc nào.


Đăng cam kết nhận tin từ bỏ eivonline.edu.vn lúc ấn đăng ký bạn gật đầu với những điều khoản của eivonline.edu.vn. eivonline.edu.vn khẳng định bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi sử dụng tin tức mà các bạn đã cung cấp để gửi đều thông tin, thành phầm và dịch vụ liên quan. Chúng ta có thể dừng nhận tin bất cứ lúc nào.

Xem thêm:


Khi ấn đk bạn đồng ý với các điều khoản của eivonline.edu.vn. eivonline.edu.vn cam kết bảo mật thông tin của bạn. Công ty chúng tôi sử dụng tin tức mà chúng ta đã cung cấp để gửi số đông thông tin, thành phầm và dịch vụ thương mại liên quan. Chúng ta cũng có thể dừng thừa nhận tin bất cứ lúc nào.