Giải bài bác tập trang 213 bài bác 50 thăng bằng hóa học Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10 Nâng cao. Câu 6: Xét những hệ cân đối sau vào một bình kín...

Bạn đang xem: Để học tốt hóa học 10 nâng cao


Bài 6 trang 213 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín:

(eqalign & a),,Cleft( r ight) + H_2Oleft( k ight),, mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowover smashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ ,,COleft( k ight) + H_2left( k ight);cr&Delta H = 131KJ cr và b),,COleft( k ight) + H_2Oleft( k ight),, mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowover smashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ ,,CO_2left( k ight) + H_2left( k ight);cr&Delta H = - 41KJ cr )

Các cân bằng trên đưa dịch như thế nào khi thay đổi một trong những điều khiếu nại sau?

- Tăng sức nóng độ.

- Thêm lượng tương đối nước vào.

- Thêm khí H2 vào

- Tăng áp suất chung bằng phương pháp nén mang đến thể tích của hệ giảm xuống.

- dùng chất xúc tác.

Giải

(eqalign{ và a),,Cleft( r ight) + H_2Oleft( k ight),, mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowover smashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ ,,COleft( k ight) + H_2left( k ight);Delta H > 0 cr và b),,COleft( k ight) + H_2Oleft( k ight),, mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowover smashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ ,,CO_2left( k ight) + H_2left( k ight);cr&Delta H

 

Phản ứng a

Phản ứng b

Tăng sức nóng độ

( o )

( leftarrow )

Thêm lượng khá nước

( o )

( o )

Thêm khí H2

( leftarrow )

( leftarrow )

Tăng áp suất

( leftarrow )

Không đổi

Chất xúc tác

Không đổi

Không đổi

Bài 7 trang 213 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Cho biết phản ứng thuận nghịch sau: 

(H_2left( k ight) + I_2left( k ight),, mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowover smashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ ,,2HIleft( k ight))

Nồng độ các chất lúc cân đối ở ánh sáng 4300C như sau:

(left< H_2 ight> = left< I_2 ight> = 0,107M,,,,, ;,,,,,,,,left< HI ight> = 0,786M)

Tính hằng số cân đối Kc của làm phản ứng ở 4300C.

Giải

Biểu thức tính hằng số cân nặng bằng: (K_c = left< HI ight>^2 over left< H_2 ight>left< I_2 ight>.)

Thay những giá trị = 0,786M;

= = 0,107M

Vậy (K_c = left( 0,786 ight)^2 over left( 0,107 ight)^2 = 0,617796 over 0,011449 = 53,96.)

 

Bài 8 trang 213 SGK hóa học 10 Nâng cao

Cho biết phản ứng sau: 

(H_2Oleft( k ight) + COleft( k ight),, mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowover smashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ ,,H_2left( k ight) + CO_2left( k ight))

Ở 7000C hằng số cân bằng Kc = 1,873. Tính nồng độ H2O và co ở trạng thái cân nặng bằng, hiểu được hỗn hợp thuở đầu gồm 0,300 mol H2O với 0,300 mol co trong bình 10 lít làm việc 7000C.

Giải

(CM_H_2O,ban,đầu = 0,3 over 10 = 0,03left( mol/l ight);)

(CM_CO,ban,đầu = 0,3 over 10 = 0,03,left( mol/l ight))

Gọi x là mật độ nước bội nghịch ứng:

(eqalign và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H_2O_hơi + ;;;CO_khí;;mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowover smashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ ,,,,H_2,khí,,+ CO_2,khí cr & extPhản ứng,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x cr & extCân bằng,left( 0,03 - x ight),,,left( 0,03 - x ight),,;;;x,,,,,,,,,,,,,,,,,,x cr )

Ta tất cả (K = x^2 over left( 0,03 - x ight)^2 = 1,873)

(Leftrightarrow x = 0,0411 - 1,369 Rightarrow x = 0,0411 over 2,369 = 0,017)

Vậy (left< H_2O ight> = 0,03 - 0,017 = 0,013,,left( M ight);)

(left< CO ight> = 0,013,,left( M ight))

 

Bài 9 trang 213 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Hằng số thăng bằng Kccủa phản bội ứng 

(H_2left( k ight) + Br_2left( k ight),, mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowover smashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ ,,2HBrleft( k ight)) làm việc 7300C là 2,18.106. đến 3,20 mol HBr vào trong bình bội nghịch ứng khoảng không 12,0 lít 7300C. Tính nồng độc ảu H2, Br2 và HBr làm việc trạng thái cân nặng bằng.

Giải

Ta có (CM_HBr = 0,27M)

Gọi mật độ H2 cùng Br2 phản nghịch ứng là x.

(eqalign & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H_2left( k ight), + Br_2left( k ight),, mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowover smashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ ,,2HBrleft( k ight) cr & extPhản ứng:,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;2x cr & ext cân bằng:,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,;;;left( 0,27 - 2x ight) cr )

Ta có: (K = left( 0,27 - 2x ight)^2 over x^2 = 2,18.10^6 )

(Leftrightarrow 0,27 - 2x over x = 1,476.10^3 Rightarrow x = 1,82.10^ - 4)

Vậy: (left< H_2 ight> = left< Br_2 ight> = 1,82.10^ - 4M;)

(left< HBr ight> = 0,27 - 0,000364 approx 0,27M)

 

Bài 10 trang 213 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Iot bị phân hủy vì chưng nhiệt theo phản nghịch ứng sau:

(I_2left( k ight),, mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowover smashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ ,,2Ileft( k ight))

Ở 7270C hằng số thăng bằng Kc là 3,80.10-5. Mang lại 0,0456 mol I2 vào vào bình 2,30 lít làm việc 7270­C. Tính độ đậm đặc I2 cùng I ở trạng thái cân nặng bằng.

Giải

Ta có: (CM_left( I_2 ight) = 0,0198M.)

Gọi nồng độ iot đưa hóa là x.

(eqalign & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I_2left( k ight),,, ;;;;mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowover smashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$;;; ,,2Ileft( k ight) cr và extPhản ứng:,,,,,,,x ,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;2xcr và extCân bằng:,,,,0,0198 - x,,,,,,,,,2x cr )

Ta có: (4x^2 over 0,0198 - x = 3,8.10^ - 5 Rightarrow x approx 0,434.10^ - 3)

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Hóa học tập lớp 10 nâng cao | Giải bài xích tập sgk Hóa 10 nâng cao hay tốt nhất | Giải Hóa 10 nâng cao | Giải chất hóa học 10

Hóa học lớp 10 nâng cấp | Giải bài tập Hóa 10 nâng cao hay nhất

Lời giải bài xích tập môn chất hóa học 10 sách mới:


Để học tốt Hóa học tập lớp 10 nâng cao, loạt bài xích giải bài bác tập sgk hóa học lớp 10 cải thiện biên soạn bám đít nội dung sách giáo khoa hóa học 10 nâng cao.

Xem thêm: Người nào nên nhận cha mẹ nuôi để thay đổi vận số, nhờ các bố mẹ tư vấn về nhận con nuôi !

Chương 1: Nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học với định phép tắc tuần hoàn

Chương 3: liên kết hóa học

Chương 4: phản ứng hóa học

Chương 5: nhóm Halogen

Chương 6: nhóm oxi

Chương 7: vận tốc phản ứng và cân đối hóa học

Bên cạnh đó là các clip bài giảng hóa học 10 cụ thể cũng như lý thuyết, bộ thắc mắc trắc nghiệm theo bài xích học, các dạng bài tập với cách thức giải chi tiết và cỗ đề thi Hóa 10 giúp học sinh ôn tập đạt điểm trên cao trong bài thi Hóa lớp 10.

24 bài giảng hóa học 10 - Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên Viet
Jack)

Tham khảo tài liệu học tốt môn chất hóa học lớp 10 xuất xắc khác:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, eivonline.edu.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hòa hợp các video clip dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.eivonline.edu.vn