華嚴法會楞嚴壇場四十二手眼安天立地 (bên phải)Hoa Nghiêm Pháp Hội Lăng Ngiêm Đàn Tràng Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn An Thiên Lập Địa(Hoa Nghiêm Pháp Hội
Lăng Ngiêm Đàn Tràng tư Mươi nhì Thủ Nhãn dựng trời lập đất)

妙覺世尊等覺菩薩千百億化身變海為山 (bên trái)Diệu Giác ráng Tôn Đẳng Giác nhân tình Tát Thiên Bách Ức Hóa Thân biến hóa Hải Vi Sơn(Diệu Giác thay Tôn
Đẳng Giác người thương Tát
Ngàn Trăm Ức nhập vai biến biển khơi thành non)

Hòa Thượng Tuyên Hóa viết ngày 4 mon Năm, 1980

*

Linh Văn Của Trời Đất Cứu nỗ lực Giới

Nguyên văn chương ngữ: 天地靈文救世界

*

*

bản PDF (1.9 Mb)

LINH VĂN CỦA TRỜI ĐẤT CỨU THẾ GIỚI

Vạn Phật Thánh Thành

Dharma Realm Buddhist Association &

The đô thị of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way, Ukiah, CA 95482 U.S.A.

Bạn đang xem: Lâm tâm như huo hsiao-ju

The International Translation Institute

1777 Murchison Drive,

Burlingame, CA 94010-4504 U.S.A.

drba.org

www.cttbusa.org

*
Chú Thủ Lăng Nghiêm

Shurangama MantraChú Lăng Nghiêm (Hoa ngữ)

Chậm
Nhanh

Lời tựa

Lời giới thiệu

1. Chú Lăng Nghiêm: vua cứu vãn cánh bền vững và kiên cố trong những định

2. Lực đại oai thần của chú ý Lăng Nghiêm

Phần sản phẩm nhất: Tuyên Hóa Thượng nhân khai thị

1. Tôi sử dụng máu, sử dụng chân chổ chính giữa của tôi mà giảng giải Chú Lăng Nghiêm

2. Tụng Chú Lăng Nghiêm để giúp đỡ chotrời đất

3. Linh văn cứu giúp giúp thế giới tránh khỏi ngày tận thế

4. Thành tâm ắt linh

5. Hãy vạc đại tâm vị toàn trái đất mà trì tụng Chú Lăng Nghiêm

6. Chân thật tình ý tu tập Chú Lăng Nghiêm

7. Tín đồ học Chú Lăng Nghiêm đó là hóa thân của Phật

8. Đại đức đại thiện mới đạt được

9. Có Chú Lăng Nghiêm là bao gồm chánh pháp

10. Chí vai trung phong trì tụng sẽ đã có được diệu định

11. Chú Lăng Nghiêm - Đại biểu mang lại Chánh Pháp

12. Trì giới tu định sanh trí tuệ

Phần trang bị hai: chạm màn hình của chú Lăng Nghiêm

1. Chú Lăng Nghiêm đã cứu giúp tôi

2. Trì niệm Chú Lăng Nghiêm được khai mở đại trí tuệ!

3. Ao ước xa lìa tà pháp buộc phải tụng Chú Lăng Nghiêm

4. An tâm

5. Chạm màn hình của Chú Lăng Nghiêm

6. Trì tụng Chú Lăng Nghiêm là tích lũy tư lương

7. Thời mạt pháp mọi bạn đều đề nghị học nằm trong Chú Lăng Nghiêm

8. Sự bắt đầu của một hình hài mới

9. Chân tình trì Chú chạm chán nạn hóa bình an

10. Tụng Chú Lăng Nghiêm đểcứu gắng giới

11. Chân tâm bắt buộc học tốt, không hại ma mang đến thử

12. Trì Chú Lăng Nghiêm ước được xuất gia

13. Lễ bái Chú Lăng Nghiêm được khai mởtrí tuệ

14. Thể hội thâm thúy công đức, diệu dụng của chú ấy Lăng Nghiêm

15. Đến học Chú Lăng Nghiêm

Phần máy ba: Hỏi đáp

Lời
Tựa

Lời Giới
Thiệu

“Nay giảng chú Lăng Nghiêm này, là khởi hành từ trong thâm tâm tôi, cũng có thể nói đó y như máu của tôi, mồ hôi của tôi vậy. Tôi đã dùng chân tâm của chính bản thân mình để giảng giải.” Hòa Thượng Tuyên Hóa cả đời ra mức độ hoằng dương, tận tụy phù trợ Chú Lăng Nghiêm, và Ngài đã dùng từng bài xích kệ bốn câu để chú giải cho từng câu văn chú, đơn giản rõ ràng tiết lộ được hàm nghĩa rạm sâu của chú Lăng Nghiêm.

Quyển “Thiên Địa Linh Văn Cứu vậy Giới” tất cả có ba phần, trong đó ghi chép lại gần như lời khai thị với vấn đáp của Hòa Thượng có tương quan đến Chú Lăng Nghiêm, cùng nhiều bài từ bỏ thuật về những chạm màn hình trong việc trì tụng chú này của các đệ tử xuất gia tương tự như tại gia của Hòa Thượng. Hy vọng hoàn toàn có thể khiến cho tất cả những người chưa tin cậy sẽ tin tưởng, fan đã tin rồi thì càng thêm tinh tấn, toàn bộ cùng nhau phát trọng điểm trì tụng bài xích văn linh thiêng tương trợ cho thế giới không cho ngày tận vắt này – Chú Lăng Nghiêm.

1.Chú Lăng Nghiêm — Vua Cứu
Cánh Kiên Cố
Trong các Định

Người có đức hạnh mới tất cả thể chạm chán được pháp này, người không tồn tại đức hạnh cho dù được chạm mặt thì cũng bắt buộc nào phát âm được!

◎Hòa Thượng Tuyên Hóa

Có bài kệ tụng rằng:

Cứu cánh bền vững định trung vương,

Trực trung khu tu học tập chí đạo trường.

Thân khẩu ý nghiệp tu thanh tịnh,

Tham sân mê mệt niệm yếu hèn tảo quang,

Thành tắc chạm màn hình hoạch hiện nay chứng,

Chuyên năng thắng lợi đại thần thông.

Hữu đức ngộ tư linh diệu cú,

Thời xung khắc mạc vong thiệu long xương.

Tạm dịch:

Vua cứu vãn cánh bền vững trong các định,

Trực trọng tâm tu học mang đến đạo tràng.

Nghiệp thân khẩu ý nên thanh tịnh,

Niệm tham sân si đề nghị quét sạch.

Thành ắt chạm màn hình đạt hiện chứng,

Chuyên nhất thành tích đại thần thông.

Có đức chạm chán được câu linh diệu,

Giờ xung khắc chớ quên hoằng dương tiếp.

Lăng Nghiêm là giờ đồng hồ Phạn, dịch là toàn bộ mọi câu hỏi đều chắc hẳn rằng rốt ráo, cũng tức là nghĩa của “định”, định này là vua trong tất cả các định.

“Cứu cánh bền vững Định trung Vương”: (Là vua cứu cánh bền vững trong các định): Chú Lăng Nghiêm là vua, mở đầu trong toàn bộ các loại định lực.

“Trực trọng điểm tu học cho đạo trường”: chúng ta tu Đạo thì bắt buộc dùng trung ương ngay thẳng, không nên dùng trung tâm quanh co. Chỉ bao gồm trực tâm--tâm ngay lập tức thẳng--mới rất có thể giúp họ đạt được mục đích. Ví như quý vị cứ cần sử dụng tâm băn khoăn quanh co cơ mà tu Phật Pháp thì quan trọng nào tu thành được.

“Thân khẩu ý nghiệp buộc phải thanh tịnh”: Tu pháp này, họ cần buộc phải về mồm thì ko nói lời gian dối, ko nói lời ko thật, không nói lời thêu dệt trăng hoa, ko nói lời đâm thọc (hai lưỡi), cũng ko nói lời độc ác; về thân thì không cạnh bên sanh, không trộm cắp, ko tà dâm.

“Niệm tham sân si yêu cầu quét sạch”: trong từng ý niệm một mọi không được khởi lòng tham, sân, si. Như thế, khi bố nghiệp thân khẩu, ý đều được thanh tịnh, có nghĩa là “tổng tâm” vậy!

“Thành ắt cảm ứng đạt hiện nay chứng”: Phải bao gồm lòng thành mới có thể có đại cảm ứng, hiện tại liền triệu chứng đắc năng lực không thể nghĩ bàn của thần chú.

“Chuyên tuyệt nhất sẽ thành tựu được đại thần thông”: Nếu trọng điểm quý vị được chăm nhất, trung ương không phóng túng, không tồn tại tạp niệm, thì hoàn toàn có thể thành tựu đại thần thông. Chú Lăng Nghiêm gồm tất cả năm hội, với cha mươi mấy đoạn pháp. Trong chú lại có rất nhiều pháp như pháp mặt hàng phục, pháp dẫn dụ, pháp trừ tai, pháp tăng ích, pháp thành tựu, pháp kiết tường...

“Có đức gặp mặt được câu linh diệu”: người dân có đức hạnh mới tất cả thể gặp được giáo pháp này. Người không tồn tại đức hạnh mặc dù có chạm mặt được thì cũng không hiểu biết được chương cú tuyệt diệu thâm sâu quan yếu nghĩ bàn này.

“Giờ phút chớ quên hoằng dương tiếp”: vào từng giây từng phút, bọn họ không được quên mất giáo pháp này, nếu bạn có thể thành tâm chuyên nhất thì sẽ làm cho Phật Pháp được hưng thịnh.

Trên đây là giảng toàn bộ về Chú Lăng Nghiêm, ví như nói sâu sắc thì tất yêu nào nói cho hết được. Quý khách muốn hiểu rõ hơn thì yêu cầu tự mình phân tích cho tường tận. Đây là diệu pháp nhưng mà cả trăm ngàn muôn kiếp e rằng khó chạm chán được, bởi đó, quý vị chớ nên để vuột mất thời cơ hiếm bao gồm này.

*

2. Đại oai phong Thần
Lực của chú ấy Lăng Nghiêm

Tôi muốn đời đời không dứt giữ gìn giáo pháp khác người và sự tu tập này,

bởi vị sự tiêu vong của chúng đó là bước mở đầu cho sự diệt trừ của Phật Giáo!

Bài viết của Tỳ Kheo Ni Hằng Trì Dịch thanh lịch Hoa ngữ: Tôn Lệ Ngọc

Tín trang bị Phật Giáo quyết định phương thức tu hành như vậy nào? Trong toàn bộ các pháp môn thì phương pháp nào là thích phù hợp với tôi, với bọn chúng ta, với họ nhất? họ nên theo tiêu chuẩn chỉnh nào nhằm lựa chọn phương thức tu hành cho chính mình trong đời này?

Đó chính là vấn đề nhưng mà tôi đã xem xét rất nhiều sau khi chạm chán được Phật Giáo. Lúc sẽ là vào trong thời gian cuối của những năm 60, sự “tìm kiếm” Phật Giáo của tôi trong đời này sẽ dẫn dắt tôi mang lại với ngôi Giảng Đường Phật Giáo tại thành phố Hoa kiều (China town) ngơi nghỉ San Francisco. Thời gian đang thuộc với một đội nhóm người ngồi tĩnh tọa sau sự hướng dẫn của Hòa Thượng Tuyên Hóa vào một thính đường nhỏ, tôi từ hỏi ko biết là do một đoạn nhân duyên nào kia trong đời vượt khứ, đã bắt đầu dẫn dắt tôi tìm hiểu Phật Giáo vào thời điểm đó trong đời này? đặc biệt hơn nữa là tôi bước đầu kiểm điểm, để ý xem tôi nên gieo xuống hạt tương tự gì trong đời này, ngõ hầu có thể đảm bảo an toàn trong đời sau và hồ hết đời vị lai của mình, tôi đều có thể tiếp tục kết nhân duyên cùng với Phật Giáo.

Trên băng ghế lâu năm trong thính đường bày biện 1-1 sơ, tôi ngồi thiền từ tiếng này qua tiếng khác, hồi tưởng về ấn tượng ban đầu của tôi đối với vị Thượng sư thông thái của chúng ta–Tuyên Hóa Thượng Nhân—mà sự giáo huấn đầy trí huệ của Ngài đã ảnh hưởng sâu nhan sắc tới lòng tin của tôi, mang đến nỗi dư âm vang vọng lại thì có một số trong những vẫn còn rất có thể nhớ rõ nét được, song còn tồn tại một số thì mờ nhạt chẳng thể nào tìm kiếm thấy. Hòa thượng khôn cùng khiêm tốn, hòa nhã hiền đức từ; vả lại, không hề nghi ngờ gì nữa, tuy so với trong quanh đó gì của mỗi chúng ta, Ngài đều rất thấu rõ, nhưng mà Ngài lại cần sử dụng phương thức chủ yếu diện để giáo dục đào tạo chúng ta, khiến cho chúng ta vẫn giữ lại được sự tự tôn.

Mùa hè năm đó, Sư Phụ giảng giải gớm Lăng Nghiêm, với khuyến khích các người siêng năng học bộ kinh này. Vào phần bổ sung cập nhật nói rõ thêm, Ngài quan trọng đặc biệt chú trọng Chú Lăng Nghiêm, việc không ăn mặn trường với ngồi thiền (tĩnh tọa). Nước ngoài trừ tương đối nhiều lời khuyên bảo khai thị Ngài giữ lại cho chúng ta ra, Ngài từng nói rằng, Đức Phật thích Ca Mâu Ni đang chỉ dạy dỗ cho chúng ta rằng ngay lập tức trong quả đât và thời đại mà họ đang sinh sống này, đối với nhân loại mà nói, pháp diệt thật ra vẫn luôn là xu chũm tất nhiên!

Sau khi học Kinh Lăng Nghiêm, tôi ngồi thiền trở lại, và tò mò ra tầm quan sát của phiên bản thân không chỉ có mở rộng tới việc tương lai vào Phật Giáo tôi đề xuất nỗ lực như thế nào, mà cho đến việc tôi nên làm gì để hoàn toàn có thể thực sự bảo vệ được tương lai của Phật Giáo. Trường đoản cú suy gẫm, thì đó bắt buộc chăng đó là thời khắc mà sơ phát trung ương của tôi vừa bắt đầu sanh khởi? Tôi là một trong những tín thứ Phật Giáo, cũng nguyện mang lại đời bây giờ và đời vị lai, tín đồ người đầy đủ có cơ hội trở thành tín thiết bị Phật Giáo, làm cho chúng ta cuối cùng đều được cùng nhau đến Viên giác.

Hiện trên tôi đã biết được đời này mình nên cố gắng nỗ lực trong việc tu tập như thế nào. Tôi phải tạo cho giáo pháp khác người và sự tu luyện này được duy trì gìn đời đời, không bị mất đi, bởi vì sự tiêu vong của nó đó là bước bắt đầu cho sự diệt trừ của Phật Giáo. Sư Phụ nói với cửa hàng chúng tôi rằng giáo pháp này bao gồm là: ghê Lăng Nghiêm cùng Chú Lăng Nghiêm. Bạn dạng thân tôi đã làm gì để giữ mang đến Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm không trở nên suy tàn? từng ngày, tôi lật bom tấn ra, gọi tụng, nghiền ngẫm, rồi học tập thuộc lòng. Tôi đã gia nhập hàng ngũ dịch kinh từ Hoa ngữ sang trọng Anh ngữ; tôi đã và đang học ở trong lòng Chú Lăng Nghiêm, tiếp nối còn siêng năng tụng gọi thêm. Tôi lấy kinh giáo làm cho quy tắc chuẩn chỉnh mực để gia công việc, nguyện cùng chia sẻ với những người dân hữu duyên mong mỏi nghe đều điều này.

Thế giới không giỏi đẹp trả toàn, bọn họ cũng không hoàn toàn tốt đẹp. Chúng ta sống trong môi trường mà tất cả mọi sự mọi là tương đối, ko tránh ngoài lúc nào cũng phải đối mặt với việc phải chỉ dẫn sự sàng lọc “cân nhắc chọn một trong nhị điều hại.” mong tìm ra câu trả lời trong cực kì vô tận pháp tương đối này, họ phải mạnh dạn, phải tất cả dũng khí “người sau tiếp bước bạn trước,” quá qua gian khổ. Xoay gửi tình nắm khó khăn, bảo toàn thân mạng cơ mà lùi bước, là những thử thách mà suốt đời bọn họ phải đối mặt. Tuy thế để ứng phó với demo thách, năng lực bọn họ cần nên có bao gồm là gia hạn tâm thái linh động, luôn luôn luôn sẵn sàng đưa ra gần như quyết định ngay thẳng công bằng, ko thiên vị, yêu cầu giữ sự quân bình; làm việc tất nhiên buộc phải nhanh nhẹn linh hoạt, một khi kể đến vấn đề nguyên tắc thì không hề chỗ nhằm thương lượng.

Đối với tôi nhưng nói, tôi trước đó chưa từng làm chuyện vô ích, phía trên cũng đó là lý vày vì sao kể từ ngày tôi được học kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm tự Hòa Thượng, tôi ban đầu phát nguyện lập chí so với kinh chú, quyết không cố kỉnh đổi. Gớm này nói rõ nơi bọn họ đang ngơi nghỉ là một quả đât như cầm nào, họ phải làm sao để có thể sống chung được với nó, ngừng khoát buông bỏ thói “muốn gì làm nấy” của người đời; tất cả những vấn đề này đều là những chỉ dẫn trong cuộc sống thường ngày thường nhật của tôi. Năng lượng tiềm ẩn với không khí thanh tịnh của chú ý này mang lại cũng khiến cho tôi kinh ngạc vô cùng; trường đoản cú âm đầu tiên cho đến âm cuối cùng, tụng đi tụng lại, đổi mới này sang biến đổi khác, giống hệt như có một gai dây, đem đại oai phong thần lực của chính nó đan kết thành phần đa sợi ngang sợi dọc trong hình hài của họ một cách chắc chắn là vậy.

Phần thứ Nhất: Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

*

1. Tôi sử dụng Máu
Của Tôi, Chân
Tâm của tớ Để Giảng Giải Chú Lăng Nghiêm

Hễ tín đồ nào niệm thì người đó được có cảm ứng, fan nào trì tụng thì người này được Bồ Tát Kim Cang Tạng hộ trì!

Chú Lăng Nghiêm là bài bác chú nhiều năm nhất, cũng gọi là “linh văn”, chính vì nó thừa linh thiêng, quá vi diệu, kỳ diệu cấp thiết nói được, hễ ai hiểu thì người đó bao gồm cảm ứng, ai trì tụng thì tín đồ đó ngay tức thì được người thương Tát Kim Cang Tạng hộ trì. Cho nên vì thế quý vị tu thần chú này thì cần được chánh thực lòng ý, tu thân, phương pháp vật; vậy nào là “cách vật”? tức là xa rời toàn bộ vật dục, cũng đó là không có tâm tham; giả dụ quý vị hoàn toàn có thể “cách thiết bị trí tri,” thành ý chánh tâm, và tu thân (sửa mình), thì trì chú này sẽ có được chạm màn hình rất lớn.

Có bạn không hiểu ý nghĩa của chú, dám nói một bí quyết khinh suất rằng Chú Lăng Nghiêm là do rất nhiều chú nho nhỏ khác phù hợp lại nhưng mà thành, bắt buộc mới nhiều năm như vậy. Người nói ra đầy đủ lời này thì không bởi cả đứa con trẻ con, lời trẻ em nói cũng là do nghe tín đồ lớn nói rồi chúng lập lại theo, chần chừ là không nên nghiêm trọng mang lại như vậy.

Chú Lăng Nghiêm, trường đoản cú câu mở đầu là quy y hết thảy chư Phật trong mười phương tận lỗi không khắp pháp giới, rồi quy y không còn thảy chư người thương Tát vào mười phương tận hỏng không khắp Pháp giới, rồi lại quy y những bậc Thánh nhân hàng Sơ Quả, Nhị Quả, Tam Quả, Tứ trái A La Hán, và tiếp đến mới quy y thiên.

“Quy y thiên” sống đây chưa hẳn là phụng hành pháp của chư thiên, kia chẳng qua chỉ là cung kính chư thiên mà lại thôi. Vốn dĩ là người xuất gia thì cũng không cần lễ bái ai cả, bạn xuất gia thì ứng lâu sự cúng nhường nhịn của chư thiên, vậy thì bởi sao buộc phải cung kính chư thiên? Chư thiên lễ bái quý vị, là vì quý vị tất cả đạo đức, có tu hành, tuy nhiên phiên bản thân quý vị không được gồm tâm cống cao bửa mạn cơ mà nói rằng: “Quý vị bao gồm biết không? toàn bộ hộ pháp chư thiên phần đa khấu đầu đảnh lễ tôi!” Quý vị không được sanh vai trung phong cống cao ngã mạn, cảm thấy bản thân mình rất tài giỏi như vậy. Mang đến dù phiên bản thân khách hàng đạo đức đang viên mãn rồi, cũng đề nghị coi như không có gì cả--có cũng giống như không có, thực cũng tương tự hư, bạn dạng thân tất cả đạo đức nhưng mà không chấp trước, cho dù quý vị gồm học vấn thiệt sự cũng không nên tự mãn, vì thế mới và đúng là một tín đồ tu đạo. Mang lại nên, người tu hành trì tụng thần chú này, cũng nên cung kính chư thiên thiện thần. Không những đề nghị cung kính thiện thần, mặc dù là đối với ác thần, quý vị cũng bắt buộc cung kính họ. Vị đó, quý vị cần phải dẹp vứt cái tập khí cống cao té mạn của mình.

Cho đề xuất những điều lợi lạc trong việc thọ trì Chú Lăng Nghiêm, gồm nói cũng nói không không còn được; tôi cũng không muốn nói rốt cuộc có điểm tốt nào, chính vì nếu tôi nói ra thì e rằng lúc tụng trì, trong tâm quý vị lại nảy sanh một thứ tâm tham--tụng trì Chú Lăng Nghiêm để đã đạt được điều tốt lành, lợi lạc gì đó! như vậy càng không hẳn là quý khách thực sự mong trì tụng Chú Lăng Nghiêm. Trường hợp quý vị thực sự mong mỏi trì tụng Chú Lăng Nghiêm, thì bắt buộc coi việc tụng Chú Lăng Nghiêm đặc trưng giống như việc nạp năng lượng cơm, khoác áo, ngủ ngủ vậy, chúng ta phải buộc phải làm như vậy, thậm chí còn quý vị cũng không còn nghĩ tới sự việc mình sẽ có được được sự chạm màn hình hoặc thiêng liêng gì nữa cả. Bởi vì quý vị vừa nghĩ như thế, thì này cũng là khởi vọng tưởng, là chưa thành công, làm sao lại hoàn toàn có thể vọng tưởng do đó chứ? cũng tương tự một đứa trẻ new được sinh ra, ngay cả ngồi cũng không ngồi được, nhưng đã ao ước chạy rồi! Đi còn không vững, còn chập chững, chưa chắc chắn đi, thì làm thế nào mà chạy được? vì chưng sao đứa bé xíu lại mong muốn như vậy? Chính chính vì nó không hiểu! Đợi mang đến lúc biết chạy rồi, thì lại ao ước biết bay, khách hàng nói xem, điều này rất có thể làm được không? Căn bạn dạng là việc không thể thực hiện được, cầm thì bởi sao lại muốn làm? Vốn dĩ mình dường như không phải là chim chóc, cũng cần yếu mọc cánh, thế mà lại muốn bay, vọng tưởng này đúng là quá béo rồi vậy!

Trì tụng Chú Lăng Nghiêm cũng giống như vậy, tu hành là tu hành, không nên có tâm muốn được sở đắc, nói tôi nhất định phải như vậy nọ như thế kia. Như quý khách nói tôi nhất mực không chết, tuy nhiên đến cơ hội rồi thì cũng nên chết thôi, chẳng tất cả cách gì để không bị tiêu diệt cả. Vì vậy mong hy vọng này chỉ với vọng tưởng, trường hợp quý vị có thể cần mẫn tu hành, bệnh quả rồi, ngừng được sự sanh tử rồi, thì mới tính. Bấy giờ, quý vị ao ước không chết thì ko chết, chứ chưa phải ở này mà nghĩ ngợi vẩn vơ: “Tôi không chết, tôi sẽ không chết, tôi phải bảo đảm an toàn cái túi domain authority thối tha này!” quý khách cứ bảo đảm đi, đảm bảo an toàn lại, tuy vậy đến lúc cần ra đi thì đành nói nhị tiếng “tạm biệt” nó rồi chạy đi mất thôi!

Chú Lăng Nghiêm là bài xích văn linh thiêng, mỗi câu có hiệu lực của từng câu, quý vị không nên nghĩ: “Tại sao tôi trì Chú Lăng Nghiêm lại ko thấy tất cả hiệu nghiệm gì cả?” Quý vị ăn uống cơm đến khỏi đói là được rồi, ví như quý vị lại muốn ăn bữa cơm này rồi mãi mãi không bị đói, thì làm thế nào có chuyện đó được! Đến thời gian quý vị vẫn phải ăn uống nữa, tụng trì Chú Lăng Nghiêm cũng giống như vậy, quý vị ngày ngày tụng, thì không hề uổng công, thọ dần vẫn có chức năng của nó.

Quý vị tụng trì Chú Lăng Nghiêm thì gồm Bồ Tát Kim Cang Tạng thường đi theo, và luôn ở sát bên để hộ trì cho quý vị – đó là sự việc thật. Tuy thế lúc tụng chú, quý vị tránh việc vọng tưởng lung tung, bằng không, nếu nhân tình Tát Kim Cang Tạng bắt gặp sẽ cho rằng: “Các người không có chí khí, không tồn tại tiền thứ gì cả, như vậy chỉ làm lãng phí thời gian của ta cơ mà thôi!” người tình Tát hộ pháp rất có thể sẽ giận, đã nổi nóng, cho nên vì thế quý vị yêu cầu rất chú ý.

Vì thế, trì chú Lăng Nghiêm thì điều đặc trưng nhất là nghiêm trì Giới Luật, trường hợp quý vị ko trì duy trì Giới Luật, thì tụng trì thế nào thì cũng không được linh nghiệm; nếu như quý vị hoàn toàn có thể trì Giới Luật, không tật đố chướng ngại, ko tham sảnh si, thì quý vị tụng trì Chú Lăng Nghiêm càng bao gồm đại cảm ứng, đại lợi ích. Tôi nói mang lại quý vị biết là trì tụng Chú Lăng Nghiêm được lợi nhuận còn nhiều hơn bán buôn vàng bạc, tụng một thay đổi Chú Lăng Nghiêm có giá trị bằng cả mấy vạn vạn ounce rubi vậy, gắng nhưng, quý vị không được sử dụng tâm tham để trì tụng.

Cách giảng Chú Lăng Nghiêm như của tôi, cũng tất yêu nói là không được tốt, cơ mà xưa nay chưa xuất hiện ai giảng vì thế cả. Dịp giảng chú Đại Bi, từng một câu chú tôi làm bốn câu kệ tụng để hình dung năng lực và chức năng của nó; đương nhiên là dùng tư câu kệ tụng để giải thích một câu chú thì bắt buộc nào giải thích cho hết được, bởi vì diệu nghĩa của chú là khôn xiết vô tận, tư câu kệ tụng có tác dụng sao có thể nói rằng cho không còn được? chỉ cần nói ra được một phần nhỏ nhưng mà thôi, vẫn biết là “nói được một điều mà thất thoát cả vạn điều”; tuy vậy le, nhờ từ 1 phần nhỏ này nhưng mà quý vị phát âm được ý nghĩa sâu sắc của một câu chú, bởi vì bốn câu kệ tụng này rất dễ dàng nhớ, tự cạn mang lại sâu, từ bỏ ít đến nhiều, tự gần mang đến xa, nhờ này mà quý vị rất có thể thâm nhập nghĩa lý của câu chú vậy.

Chú vốn cần yếu giảng, cũng bắt buộc giải thích, nhưng mà miễn chống giảng qua thôi, cũng đó là “ném đá nhằm tìm ngọc,” vày thế hiện giờ tôi giảng Chú Lăng Nghiêm, bất luận tôi nói có ý nghĩa sâu sắc hay không, hoặc tất cả đúng xuất xắc không, thì đó cũng là giữ xuất từ trong tim tôi, lại cũng có thể nói đó giống như máu, như những giọt mồ hôi của tôi vậy – tôi cần sử dụng chân tâm của tôi mà giảng giải, hy vọng quý vị sau khoản thời gian nghe xong sẽ hiểu được nghĩa lý chân chánh của thần chú, cùng quý vị đang hiểu còn chuyên sâu hơn, nhiều hơn nữa và rộng rộng tôi nữa, đấy là tấm lòng của tôi. Cho nên nói “ném đá để tìm ngọc,” hi vọng trí tuệ của quý vị sẽ hiển lộ, có thể khiến mang đến quý vị được thâm nhập kinh tạng, trí thông minh như biển. Bạn học Phật Pháp thì nên “tinh ích cầu tinh,” đã xuất sắc rồi lại muốn tốt hơn; không nên nói suông “tôi hiểu rồi,” cơ mà lại chần chờ tu tập. Quý vị đề xuất tu hành một giải pháp nghiêm túc, cho dù quý vị biết rồi, nhưng mà không chịu đựng tu hành thì cũng vô dụng. Cho nên, tu hành thì nên thật sự cần mẫn tu tập, vận dụng vào thực tế, không được từ dối mình dối tín đồ (bịt tai ăn cắp chuông). Những bài bác kệ tụng tứ câu cơ mà tôi viết ra cũng nói theo một cách khác là để ra mắt trí lực của tôi, bộc bạch tâm tư nguyện vọng của tôi – tôi đã dùng chân tâm của chính bản thân mình để giảng giải Chú Lăng Nghiêm, mong muốn quý vị có thể hiểu rõ đôi chút.

2. Tụng Chú Lăng Nghiêm giúp Đỡ mang đến Trời Đất

Thường xuyên tụng Chú Lăng Nghiêm cũng sẽ giúp đỡ được trời đất,

giải trừ khí độc với trị được những chứng bệnh lý của trời đất.

Con người có bệnh của nhỏ người, đất gồm bệnh của đất, trời cũng có thể có bệnh của trời. Chẳng qua chúng ta ở xung quanh đất, do dự gì về bệnh tình của trời. Tiếp tục tụng Chú Lăng Nghiêm cũng sẽ rất có thể giúp đỡ được trời đất, rất có thể giải trừ được khí độc cùng trị được các bệnh của trời đất. Quý vị chỉ việc trì tụng, vô hình trung, đối với trời, so với đất, với tất cả mọi thứ đều phải sở hữu được sự trợ giúp và cảm ứng.

Chú Lăng Nghiêm cần yếu chỉ niệm một câu, bởi đó là từng đoạn từng đoạn. Mặc dù mỗi câu đầy đủ có ý nghĩa của mỗi câu, nhưng lại câu trước với câu sau đều phải sở hữu quan hệ nhất quán với nhau. Trong Chú Lăng Nghiêm bao gồm từng đoạn, từng đoạn nhỏ, quý vị cần biết chỗ bước đầu và xong của từng đoạn nhỏ dại này.

Bất luận tu pháp môn nào, trước tiên cần được chú trọng mang lại đức hạnh; nếu không đủ tiết hạnh thì sẽ phát sanh ma chướng. Quý khách cũng rất cần được lập công, lập đức. “Lập công” chính là hộ trì đạo tràng, siêng năng chịu khó. “Lập đức” tức là không bắt buộc gây trở ngại cho tất cả những người khác, không có tác dụng cho cuộc sống thường ngày của nguời khác sinh phiền não. Bất luận tu theo pháp môn nào, nếu như không sửa đổi những tập khí, không đoạn trừ phiền não, thì quý vị sẽ không còn đạt được sự công dụng của pháp môn đó. Sau thời điểm xuất gia, vấn đề trước tiên là phải khởi tạo công lập đức. đã có được công đức rồi, tiếp đến quý vị tu pháp môn gì rồi cũng đều dễ dàng dàng. Có câu:

“Chặt thì căng, lơi thì chùng,

Không lơi, ko chặt bắt đầu thành công.”

Tâm tu hành dõng mãnh thì dễ dàng phát, tuy vậy cái tâm lâu dài vĩnh cửu thì cạnh tranh giữ, vì vậy quý vị buộc phải phát loại tâm bền chí hằng viễn, dòng tâm ko thối chuyển.

Có không hề ít nguyên nhân về sự việc an nguy trong việc tham thiền, chứ không hẳn chỉ gồm một loại. Tất cả người mong muốn tu hành, dẫu vậy rồi trọng tâm ích kỷ nặng quá, ngã kiến sâu dày quá, luôn luôn luôn nhớ được “cái ta,” cứ giữ dòng tâm ích kỷ, từ bỏ lợi, chính vì thế dễ dàng bị vướng vào ma chướng. Bạn chân chánh tu hành tình nhân Tát đạo, thì không có tâm rét vội, không muốn dùng pháp nào đó để cho mình được sớm khai ngộ, được mau chóng thành Phật, toàn là thích mang đến nhanh, hoặc có bạn hiếu kỳ, luôn muốn khoe vùng điều kỳ lạ, hoặc hi vọng đắc thần thông, hoặc đã đạt được cảnh giới khác với những người ta, vì thế dễ dàng bị sa vào lối ma.

Nếu khách hàng chỉ nhất trung ương tham thiền, ko khởi vọng tưởng làm sao khác, thì bấy tiếng quý vị cũng muốn rước ma vào nhà thì cũng chẳng có con ma nào để rước cả, chính vì quý vị ko khởi những vọng tưởng, cũng không tồn tại tà tri tà kiến. Fan ta bởi vì bị vướng vào ma chướng đều là vì tà tri tà kiến. Ví như quý vị chỉ gồm tâm chí công vô tư, không thích nhanh, không thích vượt trội hơn fan khác, chỉ là 1 lòng chăm nhất dụng công, thì ma nào thì cũng không tồn tại cả. Chắc chắn rằng không nên do tham thiền mà gặp gỡ sự nguy hiểm gì. Ăn cơm trắng thì ko nguy hiểm, nhưng ăn đủ quá sẽ khiến cho bụng căng tức; hạn chế ăn quá thì không no, tuy nhiên vì lòng tham đắm say hố vị ngon khiến cho quý vị dễ dàng sinh bệnh. Hoàn toàn không phải nạp năng lượng thức ăn uống làm sinh bệnh, cơ mà là vì ăn không yêu thích đáng. Tham thiền tương tự như vậy.

3.Linh Văn cứu giúp Thế Giới
Tránh ngoài Ngày
Tận rứa

Trên đời, nếu gồm một tín đồ biết niệm Chú Lăng Nghiêm,

thì thế giới này sẽ không bị hủy diệt, giáo pháp cũng biến thành không bị diệt vong.

Hiện tại tôi giảng Chú Lăng Nghiêm đến quý vị nghe, Chú Lăng Nghiêm này vào trăm ngàn vạn kiếp cũng chưa có ai giảng được một lần, mà lại cũng không dễ gì giảng được một lần. Thời điểm tôi giảng đến quý vị, tôi biết là không một ai nghe mà liền hiểu được ngay lập tức cả. Cho dù có người tự nhận định rằng mình phát âm được, thì kia cũng không phải là thực thụ hiểu. Có fan tự cho là tôi đã hiểu rồi, cho nên vì vậy không để ý nghe, thì đó cũng như không gọi vậy. Chú Lăng Nghiêm là linh văn tương trợ cho trời đất không bị hủy diệt. Chú Lăng Nghiêm cũng chính là linh văn cứu giúp quả đât tránh ngoài ngày tận thế. Mang đến nên, tôi hay nói rằng, trên đời này nếu có một người biết niệm Chú Lăng Nghiêm, thì quả đât này sẽ không biến thành hủy diệt, giáo pháp cũng không bị diệt vong. Đợi cho lúc thế giới không còn có ai biết niệm Chú Lăng Nghiêm nữa, bấy giờ Phật Pháp đành phải bị khử vong!

Hiện tại vẫn có một số trong những thiên ma ngoại đạo, ngông cuồng tung ra lời đồn thổi đại rằng ghê Lăng Nghiêm với Chú Lăng Nghiêm số đông là giả, là ngụy tạo. Đó chính là con mẫu cháu chắt của loài ma do các thiên ma ngoại đạo phái đến để tung ra những lời đồn thổi đại ngông cuồng này, khiến cho tất cả những người ta không thể tin tưởng vào kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm nữa. Đến lúc fan người đều không hề tin tưởng Chú Lăng Nghiêm, thì sẽ không có bất kì ai niệm Chú này nữa, bấy giờ quả đât này sẽ chóng vánh bị bỏ diệt! nếu muốn thế giới không xẩy ra diệt vong, thì quý khách hãy nhanh chóng niệm Chú Lăng Nghiêm, đọc tụng gớm Lăng Nghiêm. Nếu quý vị hoàn toàn có thể ngày ngày niệm Chú Lăng Nghiêm, thì sự gian nguy của bom nguyên tử, bom coi thường khí cũng trở thành không thể xảy đến cho quý vị. Vì chưng thế, quý vị cần nhất chổ chính giữa niệm Chú Lăng Nghiêm.

Hiện trên tôi giảng Chú Lăng Nghiêm cho quý vị, thì ngay bây giờ đây, hoàn toàn có thể không bao gồm một bạn nào hiểu được, tuy vậy mười năm, một trăm năm, hoặc một ngàn năm sau, có người đọc được các chú giải solo sơ cạn trêu ghẹo này của tôi, biết đâu cơ hội đó họ sẽ hiểu được một cách rõ ràng sâu sắc đẹp hơn về Chú Lăng Nghiêm. Quý vị được nghe Chú Lăng Nghiêm rồi, thì không nên vội mang đến rằng vấn đề đó là quá dễ dàng dàng. Tứ câu kệ tụng này coi ra thì rất solo giản, nhưng lại đó là tất cả những gì từ trong lòng tánh tôi giữ xuất ra, hoàn toàn không phải là do tôi sưu tầm, trích dẫn, hoặc xào nấu từ các giấy tờ khác. Khách hàng theo học với tôi, bất luận là kệ tụng tuyệt hay dở, đó đều là theo ý kiến của tôi—tôi y theo gần như hiểu biết về Chú Lăng Nghiêm của tôi nhưng viết ra. Giả dụ quý vị ý muốn thật sự đọc được Chú Lăng Nghiêm, thì phải chăm chú học hỏi, chớ để thời gian trôi qua lãng phí!

4. Tình thật Ắt Linh

Thế nào là “thành”? Đó chính là không có tâm hoài nghi!

Quý vị tụng kinh, trì chú, tu tất cả các pháp môn tất yêu cầu thành tâm, trai giới tắm rửa gội, thân trọng tâm thanh tịnh, trừ diệt tất cả vọng tưởng, để tu pháp môn này, thì mới có thể đạt được sự cảm ứng đạo giao, như tiếng vang ứng theo tiếng điện thoại tư vấn vậy. Giả dụ quý vị ko thành tâm, thì chú linh nghiệm thế nào cũng đều không hề linh nữa. Vì thế nói: “Tâm thành tắc linh,” tâm còn nếu như không chân thành ắt sẽ không linh nghiệm.

Thế làm sao là “thành”? chính là không gồm tâm hoài nghi. đề nghị chân chánh tin rằng năng lực của thần chú là thiết yếu nghĩ bàn, chân chánh tin rằng năng lực của thần chú là không có gì mà lại chẳng thành quả được cả. Trường hợp quý vị bao gồm thành trọng tâm chân chánh, thì tu hành sẽ sở hữu được thành tựu. Có bạn tu hành thời gian rất mất thời gian song cũng ko có cảm ứng gì cả, đó phù hợp là vì chưng Phật Pháp không linh? Hay là do kinh với chú không tồn tại năng lực chạm màn hình đạo giao? chưa phải vậy! Đó chẳng qua bởi vì quý vị ko thành tâm, chỉ phô diễn qua loa, làm đa phần cho kết thúc chuyện cơ mà thôi! đến nên chúng ta học Chú Lăng Nghiêm thì cần được có đầy đủ tâm chân thật, đó là điều quan trọng nhất!

Trong Chú Lăng Nghiêm có nhiều tên của loại quỷ, cũng có rất nhiều tên của các vị thần và trời dragon tám cỗ chúng (thiên long bát bộ). Quý khách vừa tụng đến tên của quỷ thần vương như thế nào trong thần chú, thì tất cả quyến ở trong của nhỏ quỷ này đều phải ngoan ngoãn, y giáo phụng hành, không dám không theo đúng quy củ. Cho nên vì thế người xuất gia ngày ngày trì tụng Chú Lăng Nghiêm, chính là giúp cho nhân loại này kị khỏi tất cả tai bay vạ gió, khiến cho thế giới được bình an. Người xuất gia sáng sớm thì tụng cần lao sáng, buổi chiều lại tụng thời khóa chiều, vô hình trung làm cho toàn bộ mọi fan đều được an ninh vui vẻ.

Hễ chúng ta tụng Chú Lăng Nghiêm, tức là họ vừa tạo nên không khí ô nhiễm và độc hại của thế giới được trở yêu cầu trong sạch. Bọn họ vừa tụng Chú Lăng Nghiêm thì liền tạo cho ôn dịch, căn bệnh truyền lan truyền trong lỗi không cũng phần nhiều bị tiêu diệt. Trong ko trung vốn sẵn có khí độc, khách hàng niệm Chú Lăng Nghiêm thì liền tạo nên độc tố đó được giải trừ, đó là có được lợi ích lớn lao vì thế đấy! vị thế, quý vị tránh việc xem thường Chú Lăng Nghiêm! giả dụ quý vị có thể niệm không còn cả bài xích chú thì tốt nhất; nếu không thể niệm hết được trọn bài, quý vị chỉ niệm được một quãng nào đó thôi, thì cũng đều có được năng lực rất lớn, chính vì vậy quý vị tránh việc “thấy vàng mà cho rằng đồng thau,” bởi như vậy là không đúng lầm. Những vị phân tích Phật học thì ko được không trì tụng Chú Lăng Nghiêm!

5.Hãy phát Đại Tâm vì Toàn thế giới Mà Trì Tụng Chú Lăng Nghiêm

Học Chú Lăng Nghiêm chính là trở thành hóa trang của Phật,

không đa số là hòa mình của Phật mà còn là hóa Phật bên trên đảnh của Phật!

Mỗi một câu trong Chú Lăng Nghiêm đều phải có vô lượng ý nghĩa, mỗi một nghĩa đều phải sở hữu vô lượng công năng. Người hy vọng học Chú Lăng Nghiêm, trì tụng Chú Lăng Nghiêm tốt nhất có thể là có thể phát tâm rộng lớn, trì tụng mang đến toàn ráng giới, đem tất cả công đức hồi hướng mang đến toàn rứa giới. Như vậy thì quả báo công đức thành tựu mới lớn, bởi vì trong đó không tồn tại lòng ích kỷ, không phải tự ước cho mình, vì thế trong bài xích văn Đại Sám hối hận có nói:

“Con ni phát trung khu không vày cầu phước báo nhân thiên, Thanh Văn Duyên Giác, cho đến chư vị người thương Tát Quyền Thừa. Duy theo Tối tối cao mà phát tâm tình nhân Đề. Nguyện cùng rất hết thảy chúng sanh vào toàn Pháp Giới, đồng thời bệnh đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam tình nhân Đề.”

Người học Phật tốt nhất nên tinh thuần, ko được vừa học tập Phật vừa sinh sản nghiệp tội, làm cho phiên bản thân bản thân cứ bị nghiệp thiện ác trói buộc mãi không thôi. Gắng nào là “vừa học Phật vừa tạo nên nghiệp ác”? Đó đó là học Phật chưa hẳn vì ước ao lợi tha, nhưng chỉ vì ao ước tự lợi mang đến riêng mình. Hoặc là dịp mới ban đầu học Phật thì còn có một chút tâm lợi tha, lâu ngày chày tháng, tập khí tự tứ tự lợi phần đông lộ rõ ra hết.

Thí dụ như có người học Phật hơn nữa đi tiến công bạc, bao gồm tâm lừa dối fan khác, dùng hầu hết thủ đoạn để hại người, lợi mình, đây đa số là thiện ác không rõ ràng. Cho đến có bạn làm ăn uống buôn bán, dựa vào mối quan hệ giới tính với Phật tử vào đạo tràng nhằm lừa gạt fan khác, thậm chí còn trộm cắp, đây những là số đông ví dụ về nghiệp thiện ác không rõ ràng. Tín đồ học Phật nếu bao hàm hành vi này thì tuyệt nhất định buộc phải sửa đổi, giả dụ không, sẽ không thể nào ra khỏi Tam Giới, bởi vì người đó đã biết thành nghiệp thiện ác xen tạp dính kỹ ở kia rồi.

Người tu đạo tu hành vào đạo tràng cũng tránh việc vừa tu hành, vừa khởi vọng tưởng, đây cũng gọi là “thiện ác ko thuần,” vì trong thiện tất cả ác, trong ác gồm thiện, xen lẫn ko rõ ràng, mang lại nên sau đây lúc chịu đựng quả báo cũng trở nên rất phức tạp. Y như một số tu sĩ Phật Giáo nghỉ ngơi Việt Nam, Cao Miên, Campuchia, do sao lại bị suy bại như vậy? Đây đều nguyên nhân là trong vượt khứ, thời điểm tu hành sống nhân địa, họ sẽ gieo trồng các nhân ác – hay những tước đoạt gia tài người khác, hoặc là giật sanh mạng tín đồ – chính vì như thế hiện trên họ cần sống trong thực trạng đó, sinh mạng gia sản đều không có gì được bảo vệ cả, thậm chí là xuất gia rồi, sinh mạng cũng nặng nề giữ; tài sản thì càng không nhất thiết phải nói tới nữa, cũng chính vì người xuống tóc căn bạn dạng không có tài năng sản gì cả.

Cuộc sống xiêu dạt rày trên đây mai đó do vậy đều vì chưng quá khứ gieo nhân không quang minh chính đại mà ra, do đó hiện tại sống sống các quốc gia này, bọn họ phải gặp mặt cảnh lầm than, khổ sở. đều tình cảnh này đều là “hiện thân thuyết pháp” cho họ – họ phải hồi quang bội nghịch tỉnh, trong quy trình tu đạo, nhất mực không được làm cho mình bị lâm vào cảnh giới như thế. Bọn họ nên né kiểu tai nạn này, càng đề xuất hiểu cho cụ thể khi còn làm việc nhân địa, không nên đợi mang đến lúc chịu quả báo, bộ hạ lại luống cuống; vì vậy có lời nói rằng:

“Lúc sinh sống nhân địa không chân thật,

nên chiêu cảm trái báo gian nan,gập ghềnh!”

Những người sống vào khuôn viên của Vạn Phật Thành cho đến những bạn từ bên ngoài đến, toàn bộ đều phải cảnh giác – thời điểm tu đạo phải quan trọng thận trọng, nhằm tương lai khỏi phải hối hận hận!

6. Chân thực bụng Ý Tu Tập Chú Lăng Nghiêm

Chỉ đề nghị nhất chổ chính giữa tu hành Chú Lăng Nghiêm,

nhất định khách hàng sẽ thắng lợi được Lăng Nghiêm Tam Muội.

Tu tập pháp môn Lăng Nghiêm, quý vị cần phải dùng chân tâm, thực tâm mà tu tập. Nạm nào là “chân tâm”? đó là để tu trì Chú Lăng Nghiêm, quý khách quên không còn thời gian, cảm thấy không khí cũng không còn nữa, là ngày hay tối mình phần nhiều không biết, ăn cơm hay chưa tôi cũng không nhớ, ngủ nghỉ xuất xắc chưa mình cũng chẳng hay! vật gì quý vị cũng quên hết, cái gì cũng không thể hiện hữu nữa, một niệm mà thấy dài bất tận giống như vô lượng kiếp vậy, vô lượng kiếp có tác dụng thành một niệm. Quý vị cần được có lòng tin như vậy – nạp năng lượng cơm, ngủ nghỉ, cái gì rồi cũng quên hết, có một lòng một dạ tu hành Chú Lăng Nghiêm. Nhất định là mình phải thành tựu được Lăng Nghiêm Tam Muội, nếu không được như vậy thì thiết yếu nói là mình thực thụ tu pháp môn Lăng Nghiêm.

Không chỉ tu pháp Lăng Nghiêm là yêu cầu như thế, nhưng mà khi khách hàng tu tập những pháp môn khác thì cũng phải như vậy – đi mà lừng chừng là mình vẫn đi, ngồi mà không biết là mình đang ngồi, khát mà do dự là mình vẫn khát, đói mà lưỡng lự là mình sẽ đói. Như vậy chưa phải mình đã trở thành người ngu si rồi sao? Đúng là cần như vậy! Vậy bắt đầu gọi là:

“Dưỡng thành đại ngốc new là hay,

Học cho như ngu bắt đầu thần kỳ!”

Nếu quý vị có thể học lẩn thẩn si mang lại như thế, thì bất luận quý vị tu pháp môn nào, cũng hoàn toàn có thể đắc được Tam Muội, đều sẽ sở hữu được sự thành tựu.

Do quý vị chưa thể thành kẻ “đại ngốc,” chưa có thể thực thụ thâm nhập cảnh giới Tam Muội, cho nên vì vậy tu đi tu lại cũng không thấy tương ưng. Quý vị rất có thể tu mang đến nỗi bạn dạng thân bản thân còn sống tuyệt là chết mình cũng không biết, còn thở hay không mình cũng chẳng hay, vậy thì càng tốt. Có người cho rằng pháp môn này đáng sợ quá! nếu như quý vị thấy sợ, thì nên mau mau lùi ra sau, đừng học nữa. Ở đời, mong mỏi làm bất kể việc gì, cũng chẳng hề gồm chuyện không nhọc công nhưng đạt được. Gồm câu:

“Chẳng trải một phen rét thấu xương,

Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương!”

Quý vị xem, hoa mai sở dĩ đã đạt được mùi mùi thơm ngát là nhờ nó đã có lần chịu rét chịu lạnh. Nó đề xuất chịu đựng cái lạnh buốt buốt, tiếp đến mới tỏa ra mùi thơm ngào ngạt như thế. Người tu đạo cũng đề nghị như vậy.

Có đa số người ở phía bên ngoài đồn đãi rằng bạn ở Vạn Phật Thành tu hành cực khổ, tôi hoàn hảo và tuyệt vời nhất phủ nhận lời đồn thổi như vậy. Shop chúng tôi không phải “khổ tu,” mà là “lạc tu,” tu hành một phương pháp an lạc. Tín đồ nào chịu khổ cực tu hành cũng đều là vì người kia cam vai trung phong tình nguyện, không hẳn do miễn cưỡng; bởi công ty chúng tôi đều rất ước ao buông vứt cái trả tạm xuống, để vắt lấy cái sống động lên. Gồm câu:

Không xả bỏ được chiếc giả thì cần thiết thành được cái thật;

Không bỏ được sự bị tiêu diệt thì cấp thiết đổi được sự sống!

Việc tu đạo không hệt như pháp núm gian, cần sử dụng một mưu mô là rất có thể đạt cho Tam Muội. Tu hành là không được dùng thủ đoạn gì cả, quý vị chỉ việc trung thực thiệt thà, chân chánh dụng công tu hành một cách trang nghiêm là được. Giả dụ quý vị bao gồm mảy may hỏng ngụy, gỉả dối thì sẽ không có được sự thành tựu. Ở những nơi, các lúc, quý vị phải thực sự dụng công, nhẫn chịu phần đông điều mà người ta cần thiết nhẫn được, nhường nhịn đông đảo điều mà tín đồ ta cần thiết nhường nhịn được, yêu cầu ngày tối sáu thời hằng hay tinh tấn, mới có thể có được tin tức xuất sắc đẹp. Chư Phật mười phương đang gửi mang đến quý vị một năng lượng điện báo nói rằng: “Lành thay! Lành thay! Ngươi đích thiệt là 1 phần tử trong Phật Giáo.” Điện báo cơ mà mười phương chư Phật gửi mang lại quý vị, thì không hẳn như năng lượng điện báo của bạn thế gian chúng ta là đề nghị dùng ký kết tự, mà lại là lấy trung tâm ấn tâm, “quang quang quẻ tương chiếu, trọng tâm tâm tương ấn,” khiến cho quý vị được khai mở đại trí huệ, đắc đại biện tài, được đại an lạc. Vì thế nói: “Việc của đấng mày râu đã hoàn tất”; câu hỏi mà bậc đại trượng phu yêu cầu làm gần như làm xong xuôi cả rồi!

7. Tín đồ Học Chú Lăng Nghiêm Chính
Là Hóa Thân
Của Phật!

Người học đọc Chú Lăng Nghiêm thì chúa trời không dám đấu lại; fan học phát âm Chú Lăng Nghiêm, dám thi đấu với Chúa trời!

Có câu nói rằng:

“Biết niệm Chú Đại Bi, dám tranh tài với Diêm Vương;

Niệm được Chú Đại Bi, quỷ thần không dám đấu lại!”

Hai câu bên trên ý nói rằng, lúc quý vị biết niệm Chú Đại Bi, trường hợp quý vị dám thi đấu với ông lão Diêm Vương, thì ông lão Diêm vương cũng không còn cách. Quý vị niệm được Chú Đại Bi, quỷ thần không đủ can đảm đấu với quý vị, cũng không dám chọc phá quý vị, quỷ thần cũng nể sợ quý vị rồi. “Sợ” đây không hẳn là giận dữ, cơ mà là chính vì quý vị có một năng lực thực sự, có quyền lực thực sự, có nghĩa là quý vị có đức hạnh, gồm đạo đức, khiến cho Diêm vương cũng đề xuất tử tế cùng với quý vị, quỷ thần cũng không dám chọc phá quý vị, chứ chưa phải vì quý vị hung hăng quá mà khiến cho mọi fan sợ hãi, quỷ thần cần kính nể mà tránh xa. Biết niệm Chú Đại Bi thì có được năng lượng như vậy, cố thì niệm được Chú Lăng Nghiêm thì cầm nào? rất có thể có được năng lượng như vậy chăng? Đương nhiên là hơn nhiều rồi, quý vị học thuộc được Chú Lăng Nghiêm rồi thì chúa trời không đủ can đảm thi đấu với quý khách nữa, người nào học được Chú Lăng Nghiêm thì dám tranh tài với chúa trời.

Nói như vậy hợp lý và phải chăng Chú Lăng Nghiêm này sẽ không nói lý lẽ? không hẳn vậy! hợp lí là tôi cần sử dụng lời gượng ép nhằm giành lấy lẽ phải? Cũng ko phải! khách hàng biết niệm Chú Lăng Nghiêm, thì bảy đời về sau trong tương lai, quý vị hồ hết được phú quý giống như ông hoàng dầu hỏa của Mỹ vậy, bảy đời đều được thiết kế viên ngoại (viên ngoại là tín đồ giàu có). Có fan nói: “Hay lắm! Vậy tôi phải gấp rút học Chú Lăng Nghiêm, nhằm đấu với Chúa trời, nhằm bảy đời được làm viên ngoại.”

Nếu hy vọng của quý vị nhỏ nhoi như vậy, thì quý khách không bắt buộc học Chú Lăng Nghiêm nữa! Bảy đời có tác dụng viên ngoại bất thừa cũng chỉ là thời gian trong nháy mắt, quý khách đấu với thiên chúa, đấu qua đấu lại vẫn chính là lưu chuyển trong lục đạo luân hồi cơ mà thôi! ráng thì niệm Chú Lăng Nghiêm là nên hi vọng những gì? Phải hy vọng rốt ráo được thiết kế Phật, đắc mang lại Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Tam Miệu Tam bồ Đề. Không nên cầu cảnh giới nhỏ tuổi nhoi hoặc mục tiêu nhỏ dại bé như vậy, trên thực tiễn người học tập Chú Lăng Nghiêm đó là hóa thân của Phật, không hầu như là hóa thân Phật, mà còn là một hóa Phật trên đảnh của Phật, là hóa Phật của hóa Phật, cho nên sự kỳ diệu của chú Lăng Nghiêm chẳng thể nghĩ bàn, trường hợp có người thực sự rất có thể trì Chú Lăng Nghiêm thì vào phạm vi tứ mươi vày tuần nơi bạn ấy ở, không tồn tại tai nạn nào xảy ra cả, tất cả đều được hóa nguy thành an!

8. Đại Đức Đại Thiện bắt đầu Đạt Được

Từng câu một của chú ý Lăng Nghiêm, quý vị rất nhiều phải đặc biệt quan trọng chú ý,

không phải coi kia là thông thường – đây chính là diệu pháp nhưng mà trong trăm nghìn muôn kiếp khó thể chạm mặt được!

Có bài bác kệ rằng:

Tam quang quẻ phổ chiếu thấu tam tài,

Diêm Phù trái đất thủ bất lai,

Đại đức đại thiện năng ngộ đắc,

Vô đức vô thiện mờ ám bạch.

Tạm dịch:

Tam quang đãng chiếu mọi thấu tam tài,

Khắp cõi Diêm Phù tìm ko thấy,

Đại đức đại thiện mới gặp mặt được,

Vô đức vô thiện không hiểu nhiều được.

Hiện tại tôi giảng giải Chú Lăng Nghiêm này, quý vị đề nghị đặc biệt chú ý từng câu một, không nên xem sẽ là chuyện bình thường, cũng chính vì đây đích thật là diệu pháp mà lại trăm nghìn muôn kiếp khó chạm chán được. Chắc rằng quý vị cho rằng trên nạm giới có rất nhiều người giảng Chú Lăng Nghiêm, kỳ thật, không có bất kì ai giảng cả. Fan khác nghe giảng Chú Lăng Nghiêm còn không dám tin nữa là! Có người cũng giảng, tuy nhiên e rằng chúng ta còn chưa làm rõ được nghĩa lý thực thụ trong Chú Lăng Nghiêm. Vậy thì, khách hàng hỏi tôi có hiểu rõ hay không? Tôi cũng không trọn vẹn hiểu rõ, cơ mà hiểu được một ít, tôi chỉ rước một không nhiều này viết thành kệ tụng để phân tích và lý giải chú văn. Giả dụ quý vị mong học Phật Pháp, thì không nên bỏ qua cơ hội này.

Tại Hồng Kông tôi tất cả hơn nhị mươi người đệ tử, cùng họ cứ mời tôi giảng Chú Lăng Nghiêm, tuy nhiên tôi đều không sở hữu và nhận lời. Sau khi tôi mang lại nước Hoa kỳ, vào lớp hè đầu tiên, tôi bước đầu giảng khiếp Lăng Nghiêm, giảng vào 96 ngày thì trả tất. Thời kỳ này thì tôi chỉ giảng trong thời hạn nghỉ vào hàng ngày thứ bảy cơ mà thôi. Sau đó, tôi lại khai đàn giảng giải Lục Tổ Đàn Kinh, gớm Kim Cang, ghê Pháp Hoa, tởm Địa Tạng, tiếp kia tôi ban đầu giảng kinh Hoa Nghiêm, vẫn giảng là giảng ròng rã rã luôn chín năm rưỡi, tôi vốn dự trù giảng trong vòng mười năm là xong, tuy vậy vì hiện nay là thời đại tên lửa, do đó hoàn tất cấp tốc hơn dự tính nửa năm. Giảng dứt Kinh Hoa Nghiêm, thì tôi không muốn giảng thêm gì nữa cả.

Hiện tại quý vị yêu ước tôi giảng Chú Lăng Nghiêm, tôi không e dè đem hầu hết gì tôi biết giảng mang lại quý vị nghe. Đây là giảng về nhân duyên của chú ý Lăng Nghiêm, cũng là vấn đề không thể nghĩ về bàn, đối với từng câu từng chữ khách hàng cũng không nên dễ dãi xem thường xuyên mà quăng quật qua. Tôi phân vân quý vị là người nghe giảng thì như thế nào? Còn tôi là bạn giảng khiếp thì tuyệt vời không thể làm sao giảng qua loa, sơ sài. Quý khách không cần hỏi: “Hôm ni Thầy bao gồm giảng ghê hay không?” Trừ lúc tôi không đến, mang đến rồi thì tôi nhất mực sẽ giảng. Tôi không giảng tởm thì không ăn cơm; giảng khiếp rồi, tôi cũng chỉ ăn uống no tám phần thôi, còn nếu như không thì lớn quá, tín đồ ta đã mắng tôi: “Hòa Thượng suốt ngày chỉ biết ăn, ăn đến to ù, việc gì cũng không có tác dụng cả!” gắng nên, hạn chế ăn một chút không hẳn là rất tốt sao? Tin rằng không chỉ có một bản thân tôi ăn ít, tín đồ trong Vạn Phật Thánh Thành đều ăn uống ít, đều gầy trơ xương, nhưng mà xương cốt lại rất chắn chắn chắn. Con bạn cứng cỏi như tôi trên đây đã đào tạo và giảng dạy ra rất nhiều người tươi trẻ rắn rỏi đó. Đối với shop chúng tôi thì không có cơm ăn uống không quan liêu trọng, không có áo mặc cũng không vấn đề gì cả, ko được ngủ nghỉ cũng chẳng hề đưa ra – ăn, mặc, sinh sống đều chưa phải là chuyện to tát đối với chúng tôi!

Tu hành như trèo lên cây cao trăm thước, tụt xuống thì dễ, leo lên nữa thì khó, sự khó khăn đó ví như lên trời vậy. Bất luận gặp gỡ cảnh giới nào, ví như quý vị không phá được cảnh giới đó, thì sẽ dễ bị gặp mặt ma chướng, toàn bộ chỉ sai không giống nhau có một niệm nhưng thôi. Chỉ việc một niệm sai trái, một niệm tà vạy, thiên ma nước ngoài đạo tức tốc chui lọt vào chổ chính giữa trí quý vị. Nếu như là chánh niệm, Phật cùng quý vị vẫn hợp thành một thể. Trong Lục Tổ Đàn Kinh có chép:

“Lúc chánh niệm, Phật nghỉ ngơi trong nhà;

Lúc tà niệm, ma sống trong nhà.”

Chính là đạo lý này vậy.

Chỉ cần phải có một chút vai trung phong tranh, chổ chính giữa tham, tâm mong cầu, trọng điểm tự bốn tự lợi dấy khởi, ma quỷ liền vào điện. Ví như như quý vị không tranh, không tham, không mong mỏi cầu, ko ích kỷ, cũng ko tự lợi, thì yêu ác quỷ quái gì rồi cũng không có thời cơ chen vào được, chúng không có cách gì nhiễu loạn quý vị được. Nếu như quý vị không đấu đá tranh chấp với người khác, thì ma cũng chẳng có cách làm sao mà xâm nhập được. Quý vị ko tham loại lợi, ko tham thần thông, hoặc bất cứ điều giỏi nào, thì cho dù người ta dùng cảnh giới lỗi ngụy để mê hoặc quý vị, quý khách cũng không biến thành mắc bả của họ.

Xem thêm: Bảng bổ trợ cho ad mới nhất, bảng ngọc bổ trợ ad mùa 13 mới nhất

Nếu quý vị lại hoàn toàn có thể trong không tính đều không mong muốn cầu, tất cả đều quên hết, quên bạn quên mình--quên người rồi, mình cũng quên nốt--người quên pháp mất; nếu như quý vị lại có thể không ích kỷ, đối với bất cứ việc gì cũng không chỉ nghĩ cho riêng mình, ko so đo nhiều ít về lợi lộc mà lại không suy nghĩ đến bạn khác; ví như quý vị hoàn toàn có thể như vậy, thì ma vương vãi cũng hết biện pháp với quý vị, ko thể làm gì quý vị được. Nếu trong tâm quý vị không chỉ là nghĩ đến cái gì có ích cho bản thân mình, thì bất cứ chú thuật gì của yêu ngũ quỷ quái cũng không thể linh nghiệm nữa. Đây đó là thần chú tốt nhất để ứng phó với thiên ma ngoại đạo, nếu như quý vị có thể ứng dụng triệt để năm điều này—không tranh, không tham, ko cầu, ko ích kỷ, ko tự lợi--thì ma gì rồi cũng không mãi sau nữa, chúng ma vẫn không làm gì được quý vị! vì chưng sao bọn chúng ma có thời cơ xâm nhập, chi phối quý vị? Chỉ vì trong tim quý vị còn có mong cầu, còn tồn tại tâm tham, còn có tâm tranh, còn có tâm ích kỷ, còn có lòng tự lợi, yêu cầu chúng bèn nhân đó mà chui vào trung ương trí, để cho đầu óc quý vị bị mê mờ, tấn công mất đi trí tuệ!

9. Bao gồm Chú Lăng Nghiêm Là
Có Chánh Pháp

Chú Lăng Nghiêm là vua trong những chú, cũng là chú dài nhất trong số chú,

chú này có liên quan tới sự hưng suy của tổng thể Phật Giáo.

Tên của chú Lăng Nghiêm là “Ma Ha Tát Đát Đa chén bát Đát La Vô Thượng Thần Chú”. “Ma ha” là tiếng Phạn, dịch nghĩa là phệ – thể, tướng cùng dụng phần đông lớn. “Thể,” mọi mười phương, tận hư không khắp Pháp Giới là đại dụng của Chú. Nói đến “tướng,” Chú này không tồn tại tướng, Chú thì gồm tướng gì chứ? mặc dù nhiên, Chú này là “vô tướng” dẫu vậy lại không “vô tướng.” Cũng nói theo cách khác Chú không có “dụng” gì, nhưng không tồn tại gì là ko “dụng,” tận lỗi không khắp Pháp Giới không tồn tại gì là