Khi mở một tư liệu trên Excel, có lẽ rằng bạn đã chạm mặt trường đúng theo không thể chỉnh sửa tài liệu cho tới khi lựa chọn Enable Editing. Các bạn có bao giờ thắc mắc vì sao các phiên bạn dạng Excel new như 2010, 2015, 2019,…lại có tính năng đó không? Và làm sao để bỏ chế độ Protected View trong Excel? Hãy cùng tò mò những thông tin đó trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Tắt chức năng protected view trong excel

Chức năng Protected View là gì?

Hầu như vớ cả bọn họ đều mong muốn tìm kiếm và tải những loại tài liệu trên mạng về sản phẩm nhằm ship hàng học tập, thao tác làm việc và nghiên cứu. Các tài liệu được tải từ bên trên mạng này luôn tiềm ẩn nguy hại lây nhiễm mang đến máy tính của doanh nghiệp các virus tuyệt malware độc hại.

Protected View là cơ chế đặc biệt của eivonline.edu.vn Office, được tạo nên nhằm bảo vệ máy tính khỏi mã độc khi mở những loại tư liệu Word, Excel tốt Powerpoint. 

*
*
*
*
*
*

Sau khi quá trình trên được lưu lại, cơ chế Protected View cũng trở nên bị tắt trả toàn. Trường đoản cú giờ bạn có thể thoải mái mở cùng chỉnh sửa các tài liệu được thiết lập về từ bên trên mạng và không gặp ngẫu nhiên bất một thể nào.


Tuy nhiên, nhằm đảm bảo an ninh cho trang bị tính, các bạn cần thiết đặt thêm các phần mềm diệt virus nhằm tránh sự xâm nhập của các mã độc.

Trên đấy là tất cả công việc bỏ chế độ Protected View trong Excel. Muốn rằng các thông tin trong nội dung bài viết có thể cung cấp bạn trong quy trình thực hành. Chúc các bạn thành công.

Excel for eivonline.edu.vn 365 Word for eivonline.edu.vn 365 Power
Point for eivonline.edu.vn 365 Excel 2021 Word 2021 Power
Point 2021 Excel 2019 Word 2019 Power
Point 2019 Excel năm 2016 Word 2016 Power
Point 2016 Excel 2013 Word 2013 Power
Point 2013 Excel 2010 Word 2010 Power
Point 2010 Office 2010 More...Less

Files from the Internet and from other potentially unsafe locations can contain viruses, worms, or other kinds of malware that can harm your computer. Khổng lồ help protect your computer, files from these potentially unsafe locations are opened as read only or in Protected View. By using Protected View, you can read a file, see its contents and enable editing while reducing the risks.


Note: If your machine has Application Guard for eivonline.edu.vn 365 enabled, documents that previously opened in Protected View will now mở cửa in Application Guard for eivonline.edu.vn 365.


Included in this article

Why is my file opening in Protected View?

How vị I exit Protected View so that I can edit, save, or print?

Why can"t I exit Protected View?

A problem was detected with my tệp tin

I want to change my Protected View settings

I want to lớn revoke trust from a document/documents that I"ve previously trusted to not xuất hiện in Protected View

Protected View Trust Center settings explained

What happens to lớn add-ins in Protected View?

What happens khổng lồ cloud fonts in Protected View?

How bởi vì I use Protected View with a screen reader?

Why is my tệp tin opening in Protected View?

Protected View is a read-only mode where most editing functions are disabled. There are several reasons why a file opens in Protected View:

The tệp tin was opened from an internet location - When you see the message in Protected View that says "Be careful - files from the mạng internet can contain viruses. Unless you need lớn edit, it"s safer to lớn stay in Protected View.", the file is being opened from the Internet. Files from the internet can have viruses & other harmful content embedded in them. We recommend you only edit the document if you trust its contents.

*

The tệp tin was received as an Outlook attachment & your computer policy has defined the sender as unsafe - When you see the message in Protected View that says "Be careful - thư điện tử attachments can contain viruses. Unless you need to lớn edit, it"s safer khổng lồ stay in Protected View.", the file was received from a potentially unsafe sender. We recommend you only edit the document if you trust its contents.

*

The tệp tin was opened from an unsafe location - When you see the message in Protected View that says "This tệp tin was opened from a potentially unsafe location. Click for more details.", the tệp tin was opened from a thư mục that is unsafe. An example of an unsafe location is your Temporary internet Files folder. We recommend you only edit the document if you trust its contents.

*

File validation failure - When you see a message in Protected View that says "eivonline.edu.vn 365 has detected a problem with this file. Editing it may harm your computer. Click for more details.", the file didn’t pass tệp tin validation. Tệp tin validation scans tệp tin for security problems that can result from changes in the file structure.

*

The tệp tin was opened in Protected View by using the xuất hiện in Protected View option - When you see the message in Protected View that says "This file was opened in Protected View. Click for more details.", you chose to mở cửa the file in Protected View. This can be done by using the Open in Protected View option:

1. Click File > Open.

2. On the Open dialog box, click the arrow next lớn the Open button.

3. From the list, click Open in Protected View.

*

The tệp tin was opened from someone else"s One
Drive storage
- When you see the message in Protected View that says "Be careful - This tệp tin is from someone else"s One
Drive. Unless you trust this person và want to continue collaborating with them, it is safer khổng lồ stay in Protected View."
, you opened a document from a One
Drive thư mục other than your own, for example, when someone has shared a file in One
Drive with you. Such files may be untrusted và could beused to cause harm lớn your computer. We recommend you trust documents only if you trust the person lớn whom this One
Drive location belongs.


Notes: 

This functionality is currently only available in eivonline.edu.vn 365 clients.

Once you click "Trust Documents From This Person" all subsequent documents shared from this One
Drive location will no longer xuất hiện in Protected View.


*


Important: Administrators can customize the các mục of potentially unsafe locations to lớn include additional folders they also consider unsafe.


How bởi I exit Protected View so that I can edit, save, or print?

If you must read the file, and don"t have to lớn edit it, you can remain in Protected View. If you know the tệp tin is from a trustworthy source, and you want lớn edit, save, or print the file, you can exit Protected View. After you leave Protected View, you"ve effectively remove read only, & the file becomes a trusted document.

Exit Protected View & edit when the yellow Message Bar appears

On the Message Bar, click Enable Editing.

Exit Protected View và edit when the red Message Bar appears

Click File > Edit Anyway.


Why can"t I exit Protected View?

If you can’t exit Protected View, it"s possible that your systems administrator has rules established that prevent leaving Protected View. Speak lớn your administrator to determine whether such rules have been made.

A problem was detected with my file

eivonline.edu.vn 365 found a problem with your file và it might be a security risk. Opening the tệp tin in Protected View helps protect your computer & we recommend that you edit the file only if you trust the person who sent it to you, và if the tệp tin doesn’t look suspicious.

Why bởi I see this message?

This message can appear for a malicious file, which was created by a hacker to infect your computer with a virus or steal important information. This message means that editing the file could be dangerous. Sometimes the message appears for files that are damaged, for example:

The disk where the file is stored could be worn out or broken.

The tệp tin was created or edited with a program that has a problem.

An unexpected error occurred while copying the file to your computer, which can be caused by a problem with your internet connection.

There could be a problem with how eivonline.edu.vn 365 looks for problems in files. We work to lớn make it better, but it’s not perfect.

Can I edit the file?

If the file is from someone you know & trust, you can choose khổng lồ edit it. But we recommend that you avoid editing a file that seems suspicious. For example:

The file came from someone you don’t know or trust.

You weren’t expecting lớn receive the tệp tin or it doesn"t seem like the kind of file that person would send you.

The nội dung of the file seems unusual, for example, it appears to lớn be a bill for something you never bought, or it’s causing your computer to display errors.

If the tệp tin seems suspicious, close the file and delete it from your computer. We recommend you don’t edit it. Lớn ease suspicion, you can call or e-mail the person who sent you the file to confirm.

The following image is an example of the Edit Anyway button in the eivonline.edu.vn 365 Backstage view.

*

What type of files cause file-validation errors?

Word 97-2003 files (.doc, .dot)

Excel 97-2003 files (.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlb, .xlt)

Power
Point 97-2003 files (.ppt, .pot., pps, .ppa)

I want to lớn change my Protected View settings

We advise speaking with your administrator before you make changes to lớn your Protected View settings.

Click File > Options.

Click Trust Center > Trust Center Settings > Protected View.

Make selections that you want.

*

Protected View Trust Center settings explained

Enable Protected View for files originating from the Internet The internet is considered an unsafe location because of its many opportunities for malicious intent.

Enable Protected View for files that are located in potentially unsafe locations This refers khổng lồ folders on your computer or network that are considered unsafe, such as the Temporary Internet folder or other folders assigned by your administrator.

Enable Protected View for Outlook attachments Attachments in emails can come from unreliable or unknown sources.

I want khổng lồ revoke trust from a document/documents that I"ve previously trusted lớn not open in Protected View

If you previously trusted a document or documents to open outside of Protected View by either (1) clicking "Enable Editing" or "Trust Documents From This Person" in the message bar or (2) clicking on "Edit Anyway" when the tệp tin fails validation, please refer to guidance under Trusted documents for removing this trust decision và making such documents re-open in Protected View.

What happens to add-ins in Protected View?

Add-ins may run when a tệp tin opens in Protected View, but may not function as expected. If your add-ins aren’t running correctly, tương tác the add-in"s author. An updated version, which is compatible with Protected View, may be needed.

What happens khổng lồ cloud fonts in Protected View?

It"s possible the person who sent you the document used a cloud font, which is a font that doesn"t ship with Windows or eivonline.edu.vn 365 but which must be downloaded from the mạng internet the first time it"s used. If so, and it"s a fonts you don"t already have installed, that phông won"t download while you"re in Protected View. Word will try lớn substitute another phông that will hopefully look okay. If you"re confident that the document is safe, và want lớn see it the way the tác giả intended, you"ll need lớn enable editing so that Word can tải về and install the correct font.


Note: If Word is unable lớn find any compatible fonts khổng lồ substitute you might see black boxes where the text should be. Enabling editing so the correct font can tải về should fix the problem.

Xem thêm: Lời Bài Hát Mộng Ước Đôi Ta, Lời Bài Hát Ước Mộng Đôi Ta Hay Nhất


How vị I use Protected View with a screen reader?

When you are in protected view, editing is locked, so you can"t cursor around the document as expected. However, if you need lớn navigate through a document in Protected View with a screen reader, you can press F7 lớn turn on caret browsing. This kích hoạt should allow you khổng lồ navigate through the text without being in edit mode.