Khi mở một tài liệu trên Excel, chắc hẳn bạn đã gặp trường hợp không thể chỉnh sửa tài liệu cho tới khi lựa chọn Enable Editing. Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao các phiên bản Excel mới như 2010, 2015, 2019,…lại có chức năng đó không? Và làm sao để bỏ chế độ Protected View trong Excel? Hãy cùng tìm hiểu những thông tin đó trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Tắt chức năng protected view trong excel

Chức năng Protected View là gì?

Hầu như tất cả chúng ta đều có nhu cầu tìm kiếm và tải các loại tài liệu trên mạng về máy nhằm phục vụ học tập, làm việc và nghiên cứu. Các tài liệu được tải từ trên mạng này luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cho máy tính của bạn các virus hay malware độc hại.

Protected View là chế độ đặc biệt của eivonline.edu.vn Office, được tạo ra nhằm bảo vệ máy tính khỏi mã độc khi mở các loại tài liệu Word, Excel hay Powerpoint. 

*
*
*
*
*
*

Sau khi quá trình trên được lưu lại, chế độ Protected View cũng sẽ bị tắt hoàn toàn. Từ giờ bạn có thể thoải mái mở và chỉnh sửa các tài liệu được tải về từ trên mạng và không gặp bất kỳ bất tiện nào.


Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho máy tính, bạn cần cài đặt thêm các phần mềm diệt virus để tránh sự xâm nhập của các mã độc.

Trên đây là tất cả các bước bỏ chế độ Protected View trong Excel. Mong rằng các thông tin trong bài viết có thể hỗ trợ bạn trong quá trình thực hành. Chúc các bạn thành công.

Excel for eivonline.edu.vn 365 Word for eivonline.edu.vn 365 Power
Point for eivonline.edu.vn 365 Excel 2021 Word 2021 Power
Point 2021 Excel 2019 Word 2019 Power
Point 2019 Excel 2016 Word 2016 Power
Point 2016 Excel 2013 Word 2013 Power
Point 2013 Excel 2010 Word 2010 Power
Point 2010 Office 2010 More...Less

Files from the Internet and from other potentially unsafe locations can contain viruses, worms, or other kinds of malware that can harm your computer. To help protect your computer, files from these potentially unsafe locations are opened as read only or in Protected View. By using Protected View, you can read a file, see its contents and enable editing while reducing the risks.


Note: If your machine has Application Guard for eivonline.edu.vn 365 enabled, documents that previously opened in Protected View will now open in Application Guard for eivonline.edu.vn 365.


Included in this article

Why is my file opening in Protected View?

How do I exit Protected View so that I can edit, save, or print?

Why can"t I exit Protected View?

A problem was detected with my file

I want to change my Protected View settings

I want to revoke trust from a document/documents that I"ve previously trusted to not open in Protected View

Protected View Trust Center settings explained

What happens to add-ins in Protected View?

What happens to cloud fonts in Protected View?

How do I use Protected View with a screen reader?

Why is my file opening in Protected View?

Protected View is a read-only mode where most editing functions are disabled. There are several reasons why a file opens in Protected View:

The file was opened from an Internet location - When you see the message in Protected View that says "Be careful - files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it"s safer to stay in Protected View.", the file is being opened from the Internet. Files from the Internet can have viruses and other harmful content embedded in them. We recommend you only edit the document if you trust its contents.

*

The file was received as an Outlook attachment and your computer policy has defined the sender as unsafe - When you see the message in Protected View that says "Be careful - email attachments can contain viruses. Unless you need to edit, it"s safer to stay in Protected View.", the file was received from a potentially unsafe sender. We recommend you only edit the document if you trust its contents.

*

The file was opened from an unsafe location - When you see the message in Protected View that says "This file was opened from a potentially unsafe location. Click for more details.", the file was opened from a folder that is unsafe. An example of an unsafe location is your Temporary Internet Files folder. We recommend you only edit the document if you trust its contents.

*

File validation failure - When you see a message in Protected View that says "eivonline.edu.vn 365 has detected a problem with this file. Editing it may harm your computer. Click for more details.", the file didn’t pass file validation. File validation scans file for security problems that can result from changes in the file structure.

*

The file was opened in Protected View by using the Open in Protected View option - When you see the message in Protected View that says "This file was opened in Protected View. Click for more details.", you chose to open the file in Protected View. This can be done by using the Open in Protected View option:

1. Click File > Open.

2. On the Open dialog box, click the arrow next to the Open button.

3. From the list, click Open in Protected View.

*

The file was opened from someone else"s One
Drive storage
- When you see the message in Protected View that says "Be careful - This file is from someone else"s One
Drive. Unless you trust this person and want to continue collaborating with them, it is safer to stay in Protected View."
, you opened a document from a One
Drive folder other than your own, for example, when someone has shared a file in One
Drive with you. Such files may be untrusted and could beused to cause harm to your computer. We recommend you trust documents only if you trust the person to whom this One
Drive location belongs.


Notes: 

This functionality is currently only available in eivonline.edu.vn 365 clients.

Once you click "Trust Documents From This Person" all subsequent documents shared from this One
Drive location will no longer open in Protected View.


*


Important: Administrators can customize the list of potentially unsafe locations to include additional folders they also consider unsafe.


How do I exit Protected View so that I can edit, save, or print?

If you must read the file, and don"t have to edit it, you can remain in Protected View. If you know the file is from a trustworthy source, and you want to edit, save, or print the file, you can exit Protected View. After you leave Protected View, you"ve effectively remove read only, and the file becomes a trusted document.

Exit Protected View and edit when the yellow Message Bar appears

On the Message Bar, click Enable Editing.

Exit Protected View and edit when the red Message Bar appears

Click File > Edit Anyway.


Why can"t I exit Protected View?

If you can’t exit Protected View, it"s possible that your systems administrator has rules established that prevent leaving Protected View. Speak to your administrator to determine whether such rules have been made.

A problem was detected with my file

eivonline.edu.vn 365 found a problem with your file and it might be a security risk. Opening the file in Protected View helps protect your computer and we recommend that you edit the file only if you trust the person who sent it to you, and if the file doesn’t look suspicious.

Why do I see this message?

This message can appear for a malicious file, which was created by a hacker to infect your computer with a virus or steal important information. This message means that editing the file could be dangerous. Sometimes the message appears for files that are damaged, for example:

The disk where the file is stored could be worn out or broken.

The file was created or edited with a program that has a problem.

An unexpected error occurred while copying the file to your computer, which can be caused by a problem with your Internet connection.

There could be a problem with how eivonline.edu.vn 365 looks for problems in files. We work to make it better, but it’s not perfect.

Can I edit the file?

If the file is from someone you know and trust, you can choose to edit it. But we recommend that you avoid editing a file that seems suspicious. For example:

The file came from someone you don’t know or trust.

You weren’t expecting to receive the file or it doesn"t seem like the kind of file that person would send you.

The content of the file seems unusual, for example, it appears to be a bill for something you never bought, or it’s causing your computer to display errors.

If the file seems suspicious, close the file and delete it from your computer. We recommend you don’t edit it. To ease suspicion, you can call or email the person who sent you the file to confirm.

The following image is an example of the Edit Anyway button in the eivonline.edu.vn 365 Backstage view.

*

What type of files cause file-validation errors?

Word 97-2003 files (.doc, .dot)

Excel 97-2003 files (.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlb, .xlt)

Power
Point 97-2003 files (.ppt, .pot., pps, .ppa)

I want to change my Protected View settings

We advise speaking with your administrator before you make changes to your Protected View settings.

Click File > Options.

Click Trust Center > Trust Center Settings > Protected View.

Make selections that you want.

*

Protected View Trust Center settings explained

Enable Protected View for files originating from the Internet The Internet is considered an unsafe location because of its many opportunities for malicious intent.

Enable Protected View for files that are located in potentially unsafe locations This refers to folders on your computer or network that are considered unsafe, such as the Temporary Internet folder or other folders assigned by your administrator.

Enable Protected View for Outlook attachments Attachments in emails can come from unreliable or unknown sources.

I want to revoke trust from a document/documents that I"ve previously trusted to not open in Protected View

If you previously trusted a document or documents to open outside of Protected View by either (1) clicking "Enable Editing" or "Trust Documents From This Person" in the message bar or (2) clicking on "Edit Anyway" when the file fails validation, please refer to guidance under Trusted documents for removing this trust decision and making such documents re-open in Protected View.

What happens to add-ins in Protected View?

Add-ins may run when a file opens in Protected View, but may not function as expected. If your add-ins aren’t running correctly, contact the add-in"s author. An updated version, which is compatible with Protected View, may be needed.

What happens to cloud fonts in Protected View?

It"s possible the person who sent you the document used a cloud font, which is a font that doesn"t ship with Windows or eivonline.edu.vn 365 but which must be downloaded from the Internet the first time it"s used. If so, and it"s a font you don"t already have installed, that font won"t download while you"re in Protected View. Word will try to substitute another font that will hopefully look okay. If you"re confident that the document is safe, and want to see it the way the author intended, you"ll need to enable editing so that Word can download and install the correct font.


Note: If Word is unable to find any compatible fonts to substitute you might see black boxes where the text should be. Enabling editing so the correct font can download should fix the problem.

Xem thêm: Lời Bài Hát Mộng Ước Đôi Ta, Lời Bài Hát Ước Mộng Đôi Ta Hay Nhất


How do I use Protected View with a screen reader?

When you are in protected view, editing is locked, so you can"t cursor around the document as expected. However, if you need to navigate through a document in Protected View with a screen reader, you can press F7 to turn on caret browsing. This action should allow you to navigate through the text without being in edit mode.