Chap trước Shin cậu bé bút chì vol 45Shin cậu bé bút chì vol 44Shin cậu bé bút chì vol 43Shin cậu bé bút chì vol 42Shin cậu bé bút chì vol 41Shin cậu bé bút chì vol 40Shin cậu bé bút chì vol 39Shin cậu bé bút chì vol 38Shin cậu bé bút chì vol 37Shin cậu bé bút chì vol 36Shin cậu bé bút chì vol 35Shin cậu bé bút chì vol 34Shin cậu bé bút chì vol 33Shin cậu bé bút chì vol 32Shin cậu bé bút chì vol 31Shin cậu bé bút chì vol 30Shin cậu bé bút chì vol 29Shin cậu bé bút chì vol 28Shin cậu bé bút chì vol 27Shin cậu bé bút chì vol 26Shin cậu bé bút chì vol 25Shin cậu bé bút chì vol 24Shin cậu bé bút chì vol 23Shin cậu bé bút chì vol 22Shin cậu bé bút chì vol 21Shin cậu bé bút chì vol 20Shin cậu bé bút chì vol 19Shin cậu bé bút chì vol 18Shin cậu bé bút chì vol 17Shin cậu bé bút chì vol 16Shin cậu bé bút chì vol 15Shin cậu bé bút chì vol 14Shin cậu bé bút chì vol 13Shin cậu bé bút chì Vol 12Shin cậu bé bút chì Vol 11Shin cậu bé bút chì Vol 10Shin cậu bé bút chì Vol 9 Shin cậu bé bút chì Vol 8Shin cậu bé bút chì Vol 7Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 30Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 29Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 28Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 27Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 26Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 25Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 24Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 23Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 22Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 21Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 20Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 19Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 18Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 17Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 16Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 15Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 14Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 13Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 12Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 11Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 10Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 09Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 08Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 07Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 06Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 05Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 04Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 03Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 02Shin cậu bé bút chì Vol 6 - Chap 01Shin cậu bé bút chì Vol 5Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 13Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 12Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 11Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 10Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 09Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 08Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 08Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 08Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 07Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 06Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 05Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 04Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 03Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 02Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 01Shin cậu bé bút chì Vol 4 - Chap 00Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 36Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 35Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 34Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 33Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 32Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 31Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 30Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 29Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 28Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 27Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 26Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 25Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 24Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 23Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 22Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 21Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 20Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 19Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 18Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 17Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 16Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 15Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 14Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 13Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 12Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 11Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 10Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 09Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 08Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 07Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 06Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 05Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 04Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 03Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 02Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 01Shin cậu bé bút chì Vol 3 - Chap 00Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 36Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 35Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 34Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 33Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 32Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 31Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 30Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 29Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 28Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 27Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 26Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 25Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 24Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 23Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 22Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 21Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 20Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 19Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 18Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 17Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 16Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 15Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 14Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 13Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 12Shin cậu bé bút chì Vol 2 - Chap 11Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 10Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 09Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 08Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 07Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 06Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 05Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 04Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 03Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 02Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 01Shin cậu bé bút chì Vol 2-Chap 00Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 36Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 35Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 34Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 33Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 32Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 31Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 30Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 29Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 28Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 27Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 26Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 25Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 24Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 23Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 22Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 21Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 20Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 19Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 18Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 17Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 16Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 15Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 14Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 13Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 12Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 11Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 10Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 09Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 08Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 07Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 06Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 05Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 04Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 03Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 02Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 01Shin cậu bé bút chì Vol 1-Chap 00 Chap kế

Đây là tác phẩm gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người, tuy nhiên có nhiều bí ẩn đằng sau bộ truyện này mà không phải ai cũng biết.


Shin - Cậu bé bút chì (tên tiếng Anh là Crayon Shin-chan) là bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản được xuất bản dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có phiên bản tiếng Việt của họa sĩ nổi tiếng Yoshito Usui. Bộ truyện kể về cậu bé Shin-chan 5 tuổi với những câu chuyện phiêu lưu cùng bố mẹ, em gái, chú cún Bạch Tuyết, bạn bè và những nhân vật khác. Được biết, họa sĩ Yosshito Usui đã tạo ra Shin-chan để miêu tả chính bản thân mình khi ông còn là một đứa trẻ với những mong muốn và ước mơ chưa thể thực hiện.

Bạn đang xem: Toy wars

Năm 1990, bộ truyện tranh được xuất bản và nhận được nhiều tình cảm của độc giả. Năm 1992, bộ truyện được chuyển thể thành phim hoạt hình và cũng được mọi người hưởng ứng không kém. Sau gần 3 thập kỷ, bộ truyện này được phát hành và tái bản tại hơn 30 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bộ truyện không chỉ là ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ mà câu chuyện bí ẩn đằng sau được truyền miệng cũng khiến nhiều người không khỏi tò mò.Lời đồn cho rằng Shin là một nhân vật có thật ngoài đời.


Có một câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội trong những năm gần đây về bộ truyện Shin - Cậu bé bút chì. Theo đó, Shin-chan trong truyện dựa trên một nhân vật có thật ở ngoài đời, gia đình Shin cũng thế. Đó là một cậu bé 5 tuổi đã chết trong một vụ tai nạn vì cứu em gái Himawari ra khỏi một chiếc xe tải. Sau cú sốc tinh thần, mẹ của Shin - Misae đã dùng hộp bút chì màu của cậu để vẽ nên những câu chuyện mà cô tưởng tượng nên. Đó là lý do tại sao tác giả Yoshito Ushi đặt tên cho bộ truyện là cậu bé bút chì. Mặt khác, có người cho rằng, bộ truyện này chính là cuốn nhật ký ảo tưởng của mẹ Shin. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những lời đồn đoán trên mạng và không có một chứng cứ nào cho thấy đó là sự thật.Sau khi câu chuyện này được chia sẻ, nhiều người là fan trung thành của bộ truyện đã phản bác cho rằng câu chuyện được lan truyền trên mạng hoàn toàn sai sự thật. Trên thực tế, nhân vật Shin-chan do họa sĩ Yoshito Usui tạo ra hoàn toàn là hư cấu. Tác giả muốn gửi gắm tuổi thơ của mình vào nhân vật Shin-chan, muốn Shin-chan làm những điều mà ông muốn làm khi còn nhỏ, bên cạnh đó tác giả muốn miêu tả cuộc sống xung quanh theo quan điểm của một đứa trẻ.Tác giả muốn bày tỏ suy nghĩ và kinh nghiệm của mình, vì vậy ông đã tạo ra một đứa trẻ là Shin-chan với quan điểm của người lớn về xã hội. Đối với những người hâm mộ trung thành của Shin - Cậu bé bút chì, họ sẽ không thể chấp nhận được sự thật rằng Shin-chan được tạo ra từ một nhân vật bi kịch. Thật may mắn khi đó chỉ là những lời đồn truyền miệng.Tác giả Yoshito Usui qua đời khi bộ truyện Shin vẫn còn đang dang dở. Nhà xuất bản bộ truyện vẫn quyết định tiếp tục series này như một sự tưởng niệm với tác giả và tác phẩm để đời của ông. Đối với phiên bản hoạt hình, hãng phim UY cũng nói với mọi người rằng họ vẫn sẽ tiếp tục sáng tạo và làm lại. Hiện tại, có 917 tập phim của bộ phim hoạt hình Shin - Cậu bé bút chì được chiếu bởi nhà đài TV Asahi và hơn 50 tập truyện được phát hành bởi nhà xuất bản Futabasha.

Xem thêm: Hồ Ly Và Những Bí Mật Nàng Hồ Ly Và Những Bí Ẩn Về Sức Mạnh Phong Thủy

Một người dùng trên Quora đã đưa ra những sự thật về bộ truyện này. Cụ thể, Shin-chan là một nhân vật hư cấu, không dựa trên nhân vật ngoài đời. Đây là một tác phẩm không có tập cuối, bộ truyện và phim hoạt hình vẫn đang được tiếp tục chiếu. Cuối cùng, cái chết của Shin-chan được đồn đoán là sai sự thật.

(Nguồn: The Humornation)


Lời trăn trối của bác sĩ triệu phú bị ung thư: Suốt đời chạy theo tiền tài và những chiếc Ferrari, đối diện với cái chết mới biết hạnh phúc nằm ở đâu

Xem theo ngày Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tháng Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 20232022202120202019 Xem