Chap trước hiệp khách Giang hồ nước Chap 658Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 657Hiệp khách Giang hồ nước Chap 656Hiệp khách Giang hồ Chap 655Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 654Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 653Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 652Hiệp khách Giang hồ nước Chap 651Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 650Hiệp khách Giang hồ Chap 649Hiệp khách Giang hồ Chap 648Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 647Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 646Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 645Hiệp khách Giang hồ Chap 644Hiệp khách Giang hồ nước Chap 643Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 642Hiệp khách Giang hồ nước Chap 641Hiệp khách Giang hồ nước Chap 640Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 639Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 638Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 637Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 636Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 635Hiệp khách Giang hồ Chap 634Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 633Hiệp khách Giang hồ Chap 632Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 631Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 630Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 629Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 628Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 627Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 626Hiệp khách Giang hồ nước Chap 625Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 624Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 623Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 622Hiệp khách Giang hồ nước Chap 621Hiệp khách Giang hồ nước Chap 620Hiệp khách Giang hồ Chap 619Hiệp khách Giang hồ nước Chap 618Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 617Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 616Hiệp khách Giang hồ Chap 615Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 614Hiệp khách Giang hồ Chap 613Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 612Hiệp khách Giang hồ Chap 611Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 610Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 609Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 608Hiệp khách Giang hồ nước Chap 607Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 606Hiệp khách Giang hồ nước Chap 605Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 604Hiệp khách Giang hồ Chap 603Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 602Hiệp khách Giang hồ Chap 601Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 600Hiệp khách Giang hồ nước Chap 599Hiệp khách Giang hồ Chap 598Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 597Hiệp khách Giang hồ nước Chap 596Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 595Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 594Hiệp khách Giang hồ nước Chap 593Hiệp khách Giang hồ nước Chap 592Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 591Hiệp khách Giang hồ nước Chap 590Hiệp khách Giang hồ nước Chap 589Hiệp khách Giang hồ Chap 588Hiệp khách Giang hồ nước Chap 587Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 586Hiệp khách Giang hồ nước Chap 585Hiệp khách Giang hồ Chap 584Hiệp khách Giang hồ Chap 583Hiệp khách Giang hồ nước Chap 582Hiệp khách Giang hồ nước Chap 581Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 580Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 579Hiệp khách Giang hồ nước Chap 578Hiệp khách Giang hồ nước Chap 577Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 576Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 575Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 574Hiệp khách Giang hồ nước Chap 573Hiệp khách Giang hồ Chap 572Hiệp khách Giang hồ nước Chap 571Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 570Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 569Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 568Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 567Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 566Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 565Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 564Hiệp khách Giang hồ nước Chap 563Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 562Hiệp khách Giang hồ Chap 561Hiệp khách Giang hồ Chap 560Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 559Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 558Hiệp khách Giang hồ nước Chap 557Hiệp khách Giang hồ Chap 556Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 555Hiệp khách Giang hồ nước Chap 554Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 553Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 552 hiệp khách Giang hồ Chap 551Hiệp khách hàng Giang hồ nước chap 550 đao khách Giang hồ Chap 550 hiệp khách Giang hồ Chap 549Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 548Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 547Hiệp khách Giang hồ Chap 546Hiệp khách Giang hồ nước Chap 545 đao khách Giang hồ nước Chap 544Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 543Hiệp khách Giang hồ nước Chap 542 hiệp khách Giang hồ Chap 541Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 540Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 539Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 538Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 537Hiệp khách Giang hồ Chap 536 đao khách Giang hồ nước Chap 535Hiệp khách Giang hồ nước Chap 534Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 533Hiệp khách Giang hồ Chap 532Hiệp khách Giang hồ nước Chap 531Hiệp khách Giang hồ Chap 530Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 529Hiệp khách Giang hồ nước Chap 528Hiệp khách Giang hồ Chap 527Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 526Hiệp khách Giang hồ Chap 525Hiệp khách Giang hồ nước Chap 524Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 523Hiệp khách Giang hồ nước Chap 522Hiệp khách Giang hồ Chap 521Hiệp khách Giang hồ Chap 520Hiệp khách Giang hồ Chap 519Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 518Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 517 hiệp khách Giang hồ nước Chap 516Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 515Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 514 thích khách Giang hồ nước Chap 513Hiệp khách Giang hồ Chap 512Hiệp khách Giang hồ Chap 511Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 510 đao khách Giang hồ nước Chap 509 thích khách Giang hồ chap 508Hiệp khách Giang hồ nước Chap 508Hiệp khách Giang hồ nước Chap 507Hiệp khách Giang hồ nước Chap 506Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 505Hiệp khách Giang hồ Chap 505Hiệp khách Giang hồ nước Chap 504Hiệp khách Giang hồ Chap 503Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 503Hiệp khách Giang hồ nước Chap 502Hiệp khách Giang hồ nước Chap 501Hiệp khách Giang hồ Chap 500Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 499Hiệp khách Giang hồ nước Chap 498Hiệp khách Giang hồ nước Chap 497Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 496Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 495Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 494Hiệp khách Giang hồ Chap 493Hiệp khách Giang hồ nước Chap 492Hiệp khách Giang hồ Chap 491Hiệp khách Giang hồ nước Chap 490Hiệp khách Giang hồ Chap 489Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 488Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 487Hiệp khách Giang hồ Chap 486Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 485Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 484Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 483Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 482Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 481Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 480Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 479Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 478Hiệp khách Giang hồ Chap 477Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 476Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 475Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 474Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 473Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 472Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 471Hiệp khách Giang hồ Chap 470Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 469Hiệp khách Giang hồ Chap 468Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 467Hiệp khách Giang hồ nước Chap 466Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 465Hiệp khách Giang hồ nước Chap 464Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 463Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 462Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 461Hiệp khách Giang hồ Chap 460Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 459Hiệp khách Giang hồ nước Chap 458Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 457Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 456Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 455Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 454Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 453Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 452Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 451Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 450Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 449Hiệp khách Giang hồ nước Chap 448Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 447Hiệp khách Giang hồ Chap 446Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 445Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 444Hiệp khách Giang hồ Chap 443Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 442Hiệp khách Giang hồ nước Chap 441.b
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 441.a
Hiệp khách Giang hồ nước Chap 440Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 439Hiệp khách Giang hồ nước Chap 438Hiệp khách Giang hồ Chap 437Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 436Hiệp khách Giang hồ nước Chap 435Hiệp khách Giang hồ Chap 434Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 433Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 432Hiệp khách Giang hồ Chap 431Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 430Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 429Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 428 thích khách Giang hồ Chap 427Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 426 đao khách Giang hồ Chap 425Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 424Hiệp khách hàng Giang hồ Chap 423Hiệp khách hàng Giang hồ nước Chap 422Hiệp khách Giang hồ Chap 421Hiệp khách Giang hồ Chap 420Hiệp khách Giang hồ Chap 419Hiệp khách Giang hồ nước Vol58 - Chap 418 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol58 - Chap 417 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol58 - Chap 416 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol58 - Chap 415 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol58 - Chap 414 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol58 - Chap 413 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol58 - Chap 412 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol57 - Chap 411 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol57 - Chap 410 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol57 - Chap 409 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol57 - Chap 408 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol57 - Chap 407 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol57 - Chap 406 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol57 - Chap 405 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol57 - Chap 404 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol56 - Chap 403 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol56 - Chap 402 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol56 - Chap 401 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol56 - Chap 400 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol56 - Chap 399 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol56 - Chap 398 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol56 - Chap 397 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol55 - Chap 396 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol55 - Chap 395 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol55 - Chap 394 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol55 - Chap 393 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol55 - Chap 392 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol55 - Chap 391 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol55 - Chap 390 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol55 - Chap 389 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol55 - Chap 388 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol54 - Chap 387 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol54 - Chap 386 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol54 - Chap 385 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol54 - Chap 384 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol54 - Chap 383 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol54 - Chap 382 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol54 - Chap 381 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol54 - Chap 380 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol53 - Chap 379 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol53 - Chap 378 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol53 - Chap 377 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol53 - Chap 376 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol53 - Chap 375 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol53 - Chap 374 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol53 - Chap 373 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol53 - Chap 372 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol52 - Chap 371 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol52 - Chap 370 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol52 - Chap 369 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol52 - Chap 368 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol52 - Chap 367 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol52 - Chap 366 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol52 - Chap 365 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol52 - Chap 364 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol51 - Chap 363 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol51 - Chap 362 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol51 - Chap 361 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol51 - Chap 360 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol51 - Chap 359 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol51 - Chap 358 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol51 - Chap 357 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol51 - Chap 356 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol50 - Chap 355 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol50 - Chap 354 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol50 - Chap 353 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol50 - Chap 352 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol50 - Chap 351 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol50 - Chap 350 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol50 - Chap 349 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol50 - Chap 348 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol49 - Chap 347 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol49 - Chap 346 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol49 - Chap 345 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol49 - Chap 344 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol49 - Chap 343 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol49 - Chap 342 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol49 - Chap 341 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol49 - Chap 340 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol48 - Chap 339 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol48 - Chap 338 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol48 - Chap 337 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol48 - Chap 336 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol48 - Chap 335 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol48 - Chap 334 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol48 - Chap 333 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol48 - Chap 332 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol47 - Chap 331 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol47 - Chap 330 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol47 - Chap 329 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol47 - Chap 328 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol47 - Chap 327 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol47 - Chap 326 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol47 - Chap 325 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol47 - Chap 324 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol46 - Chap 323 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol46 - Chap 322 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol46 - Chap 321 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol46 - Chap 320 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol46 - Chap 319 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol46 - Chap 318 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol46 - Chap 317 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol46 - Chap 316 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol45 - Chap 315 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol45 - Chap 314 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol45 - Chap 313 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol45 - Chap 312 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol45 - Chap 311 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol45 - Chap 310 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol45 - Chap 309 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol44 - Chap 308 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol44 - Chap 307 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol44 - Chap 306 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol44 - Chap 305 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol44 - Chap 304 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol44 - Chap 303 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol44 - Chap 302 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol44 - Chap 301 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol43 - Chap 300 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol43 - Chap 299 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol43 - Chap 298 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol43 - Chap 297 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol43 - Chap 296 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol43 - Chap 295 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol43 - Chap 294 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol42 - Chap 293 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol42 - Chap 292 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol42 - Chap 291 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol42 - Chap 290 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol42 - Chap 289 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol42 - Chap 288 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol42 - Chap 287 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol42 - Chap 286 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol41 - Chap 285 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol41 - Chap 284 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol41 - Chap 283 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol41 - Chap 282 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol41 - Chap 281 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol41 - Chap 280 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol41 - Chap 279 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol40 - Chap 278 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol40 - Chap 277 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol40 - Chap 276 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol40 - Chap 275 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol40 - Chap 274 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol40 - Chap 273 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol40 - Chap 272 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol40 - Chap 271 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol39 - Chap 270 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol39 - Chap 269 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol39 - Chap 268 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol39 - Chap 267 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol39 - Chap 266 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol39 - Chap 265 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol39 - Chap 264 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol38 - Chap 263 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol38 - Chap 262 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol38 - Chap 261 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol38 - Chap 260 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol38 - Chap 259 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol38 - Chap 258 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol38 - Chap 257 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol37 - Chap 256 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol37 - Chap 255 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol37 - Chap 254 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol37 - Chap 253 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol37 - Chap 252 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol37 - Chap 251 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol37 - Chap 250 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol36 - Chap 249 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol36 - Chap 248 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol36 - Chap 247 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol36 - Chap 246 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol36 - Chap 245 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol36 - Chap 244 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol36 - Chap 243 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol35 - Chap 242 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol35 - Chap 241 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol35 - Chap 240 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol35 - Chap 239 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol35 - Chap 238 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol35 - Chap 237 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol35 - Chap 236 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol34 - Chap 235 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol34 - Chap 234 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol34 - Chap 233 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol34 - Chap 232 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol34 - Chap 231 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol34 - Chap 230 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol34 - Chap 229 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol33 - Chap 228 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol33 - Chap 227 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol33 - Chap 226 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol33 - Chap 225 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol33 - Chap 224 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol33 - Chap 223 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol33 - Chap 222 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol32 - Chap 221 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol32 - Chap 220 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol32 - Chap 219 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol32 - Chap 218 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol32 - Chap 217 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol32 - Chap 216 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol32 - Chap 215 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol31 - Chap 214 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol31 - Chap 213 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol31 - Chap 212 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol31 - Chap 211 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol31 - Chap 210 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol31 - Chap 209 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol31 - Chap 208 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol30 - Chap 207 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol30 - Chap 206 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol30 - Chap 205 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol30 - Chap 204 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol30 - Chap 203 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol30 - Chap 202 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol30 - Chap 201 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol29 - Chap 200 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol29 - Chap 199 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol29 - Chap 198 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol29 - Chap 197 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol29 - Chap 196 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol29 - Chap 195 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol29 - Chap 194 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol28 - Chap 193 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol28 - Chap 192 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol28 - Chap 191 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol28 - Chap 190 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol28 - Chap 189 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol28 - Chap 188 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol28 - Chap 187 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol27 - Chap 186 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol27 - Chap 185 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol27 - Chap 184 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol27 - Chap 183 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol27 - Chap 182 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol27 - Chap 181 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol27 - Chap 180 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol26 - Chap 179 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol26 - Chap 178 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol26 - Chap 177 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol26 - Chap 176 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol26 - Chap 175 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol26 - Chap 174 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol26 - Chap 173 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol25 - Chap 172 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol25 - Chap 171 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol25 - Chap 170 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol25 - Chap 169 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol25 - Chap 168 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol25 - Chap 167 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol25 - Chap 166 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol24 - Chap 165 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol24 - Chap 164 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol24 - Chap 163 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol24 - Chap 162 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol24 - Chap 161 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol24 - Chap 160 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol24 - Chap 159 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol23 - Chap 158 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol23 - Chap 157 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol23 - Chap 156 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol23 - Chap 155 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol23 - Chap 154 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol23 - Chap 153 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol23 - Chap 152 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol22 - Chap 151 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol22 - Chap 150 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol22 - Chap 149 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol22 - Chap 148 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol22 - Chap 147 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol22 - Chap 146 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol22 - Chap 145 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol21 - Chap 144 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol21 - Chap 143 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol21 - Chap 142 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol21 - Chap 141 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol21 - Chap 140 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol21 - Chap 139 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol21 - Chap 138 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol20 - Chap 137 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol20 - Chap 136 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol20 - Chap 135 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol20 - Chap 134 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol20 - Chap 133 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol20 - Chap 132 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol20 - Chap 131 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol19 - Chap 130 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol19 - Chap 129 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol19 - Chap 128 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol19 - Chap 127 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol19 - Chap 126 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol19 - Chap 125 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol19 - Chap 124 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol18 - Chap 123 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol18 - Chap 122 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol18 - Chap 121 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol18 - Chap 120 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol18 - Chap 119 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol18 - Chap 118 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol18 - Chap 117 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol17 - Chap 116 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol17 - Chap 115 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol17 - Chap 114 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol17 - Chap 113 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol17 - Chap 112 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol17 - Chap 111 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol17 - Chap 110 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol16 - Chap 109 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol16 - Chap 108 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol16 - Chap 107 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol16 - Chap 106 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol16 - Chap 105 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol16 - Chap 104 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol16 - Chap 103 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol15 - Chap 102 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol15 - Chap 101 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol15 - Chap 100 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol15 - Chap 099 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol15 - Chap 098 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol15 - Chap 097 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol15 - Chap 096 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol14 - Chap 095 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol14 - Chap 094 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol14 - Chap 093 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol14 - Chap 092 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol14 - Chap 091 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol14 - Chap 090 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol14 - Chap 089 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol13 - Chap 088 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol13 - Chap 087 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol13 - Chap 086 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol13 - Chap 085 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol13 - Chap 084 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol13 - Chap 083 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol13 - Chap 082 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol12 - Chap 081 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol12 - Chap 080 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol12 - Chap 079 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol12 - Chap 078 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol12 - Chap 077 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol12 - Chap 076 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol11 - Chap 075 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol11 - Chap 074 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol11 - Chap 073 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol11 - Chap 072 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol11 - Chap 071 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol11 - Chap 070 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol11 - Chap 069 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol10 - Chap 068 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol10 - Chap 067 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol10 - Chap 066 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol10 - Chap 065 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol10 - Chap 064 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol10 - Chap 063 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol10 - Chap 062 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol09 - Chap 061 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol09 - Chap 060 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol09 - Chap 059 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol09 - Chap 058 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol09 - Chap 057 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol09 - Chap 056 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol09 - Chap 055 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol08 - Chap 054 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol08 - Chap 053 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol08 - Chap 052 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol08 - Chap 051 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol08 - Chap 050 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol08 - Chap 049 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol08 - Chap 048 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol07 - Chap 047 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol07 - Chap 046 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol07 - Chap 045 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol07 - Chap 044 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol07 - Chap 043 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol07 - Chap 042 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol06 - Chap 041 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol06 - Chap 040 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol06 - Chap 039 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol06 - Chap 038 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol06 - Chap 037 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol06 - Chap 036 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol05 - Chap 035 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol05 - Chap 034 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol05 - Chap 033 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol05 - Chap 032 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol05 - Chap 031 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol05 - Chap 030 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol05 - Chap 029 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol04 - Chap 028 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol04 - Chap 027 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol04 - Chap 026 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol04 - Chap 025 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol04 - Chap 024 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol04 - Chap 023 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol04 - Chap 022 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol03 - Chap 021 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol03 - Chap 020 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol03 - Chap 019 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol03 - Chap 018 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol03 - Chap 017 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol03 - Chap 016 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol03 - Chap 015 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol02 - Chap 014 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol02 - Chap 013 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol02 - Chap 012 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol02 - Chap 011 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol02 - Chap 010 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol02 - Chap 009 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol02 - Chap 008 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol01 - Chap 007 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol01 - Chap 006 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ Vol01 - Chap 005 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol01 - Chap 004 - Remake
Hiệp khách Giang hồ nước Vol01 - Chap 003 - Remake
Hiệp khách Giang hồ Vol01 - Chap 002 - Remake
Hiệp khách hàng Giang hồ nước Vol01 - Chap 001 - Remake Chap kế

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho tất cả những người lao rượu cồn nước ngoài


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 526/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNGBỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘCPHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞ
NG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm2017 của cơ quan chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chứccủa bộ lao đụng - yêu thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm2010 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về kiểm soát và điều hành thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm trước đó của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của các
Nghị định liên quan đến kiểm soát và điều hành thủ tục hành chính; Nghị định số92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một sốđiều của những Nghị định tương quan đến kiểm soát điều hành thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của viên trưởng Cục vấn đề làm.

Bạn đang xem: Hiệp khách giang hồ 526

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo ra quyết định này thủ tục hành bao gồm mới ban hành, sửa đổi, bửa sunglĩnh vực câu hỏi làm thuộc phạm vi chức năng cai quản nhà nước của cục Lao động -Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyếtđịnh này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh
Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, cục trưởng Cục việc làm cùng Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị có liên quan phụ trách thi hành đưa ra quyết định này./.

vị trí nhận: - Như Điều 3; - bộ trưởng liên nghành (để báo cáo); - các Thứ trưởng; - Văn phòng chính phủ nước nhà (Cục kiểm soát và điều hành TTHC); - ubnd tỉnh, tp trực ở trong TW; - Sở LĐTBXH những tỉnh, thành phố; - Lưu: VT, CVL.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Lê Văn Thanh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNHMỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢNLÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số526/QĐ-LĐTBXH ngày 6 mon 5 năm 2021 của cục trưởng
Bộ Laođộng-Thươngbinhvà
Xã hội)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.Danh mụcthủ tục hành bao gồm mới banhành

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan lại thực hiện

A. Thủ tục hành thiết yếu cấp trung ương

1

Gia hạn bản thảo lao động cho tất cả những người lao rượu cồn nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lao đụng nước ngoài thao tác tại Việt Nam

Bộ Lao rượu cồn - mến binh cùng Xã hội (Cục việc làm)

B. Giấy tờ thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Gia hạn giấy tờ lao động cho tất cả những người lao đụng nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lao động nước ngoài thao tác tại Việt Nam

Sở Lao cồn - yêu thương binh và Xã hội

2.Danh mụcthủ tục hành thiết yếu được sửa đổi, bổ sung cập nhật thuộc phạm vi chức năngquản lý nhà nước của cục Laođộng- yêu thương binh cùng Xã hội

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL giải pháp nội dung sửa đổi, bửa sung, cầm cố thế

Lĩnh vực

Cơ quan giải quyết giấy tờ thủ tục hành chính

A. Thủ tục hành bao gồm cấp trung ương

1

1.000124

Báo cáo giải trình nhu cầu, biến đổi nhu cầu thực hiện lao cồn nước ngoài

Lao đụng nước ngoài thao tác làm việc tại Việt Nam

Bộ Lao rượu cồn - mến binh cùng Xã hội (Cục câu hỏi làm)

2

2.000233

Cấp giấy phép lao động cho tất cả những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

3

2.000227

Cấp lại giấy phép lao động cho tất cả những người lao cồn nước ngoài làm việc tại Việt Nam

4

1.000121

Xác nhận tín đồ lao đụng không thuộc diện cấp giấy phép lao động

B. Thủ tục hành chủ yếu cấp tỉnh

1

1.000105

Báo cáo giải trình nhu cầu, biến hóa nhu cầu sử dụng lao đụng nước ngoài

Lao động nước ngoài thao tác làm việc tại Việt Nam

Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh

2

2.000205

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thao tác tại Việt Nam

Sở Lao rượu cồn - yêu quý binh với Xã hội

3

2.000192

Cấp lại bản thảo lao động cho tất cả những người lao đụng nước ngoài làm việc tại Việt Nam

4

1.000459

Xác nhận người lao rượu cồn không trực thuộc diện cấp chứng từ phép lao động

5

2.000219

Đề nghị tuyển fan lao động việt nam vào những vị trí công việc dự con kiến tuyển bạn lao cồn nước ngoài

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦTỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

I. Thủ tục hành bao gồm mới ban hành

A. Thủ tục hành chủ yếu cấp trung ương

1.Tênthủ tục: “Giahạngiấy phép laođộngchongườilaođộngnước ngoài thao tác làm việc tại Việt Nam”

1.1.Trìnhtự thực hiện:

-Bước1: Trước ít nhất5 ngày nhưngkhông quá 45ngàytrước ngày giấy tờ laođộnghết hạn, tín đồ nộp hồ sơ kiến nghị gia hạn bản thảo lao hễ nộp hồsơ cho cỗ Lao hễ - yêu mến binh và Xã hội(Cục bài toán làm).

-Bước2: Trongthờihạn 05 ngày làmviệc, tính từ lúc ngày dấn đủ hồ sơ ý kiến đề xuất gia hạn giấy tờ lao động, cỗ Lao rượu cồn - mến binh với Xã hội(Cục câu hỏi làm) giahạngiấy phép laođộng.Trường đúng theo không giahạngiấy phép laođộngthì có văn phiên bản trả lời cùng nêu rõ lý do.

Đốivới người laođộngnước ngoài làm việc theohìnhthức phù hợp đồng laođộng,sau khi fan lao cồn nướcngoài được giahạngiấy phép laođộngthì người sử dụng laođộngvà fan laođộngnước ngoài bắt buộc ký kết hợp đồng lao động bằng văn bạn dạng theo mức sử dụng của phápluật laođộng
Việt Namtrướcngày dự kiến liên tục làm việc cho những người sử dụng lao động.

Ngườisử dụng laođộngphải gửi hòa hợp đồng laođộngđã cam kết kết theoyêucầu tới bộ Laođộng- yêu mến binh với Xã hội(Cục câu hỏi làm). Hòa hợp đồng laođộnglà phiên bản gốc hoặc bạn dạng saocóchứng thực.

1.2.Cáchthức thực hiện: Người nộp làm hồ sơ nộp thẳng hoặc gửi qua thương mại & dịch vụ bưuchính hoặc nộp làm hồ sơ quadịchvụ công trực tuyến (nếu có) tới bộ Lao đụng - yêu thương binh cùng Xã hội(Cục việc làm).

1.3.Thànhphần, con số hồ sơ:

*Thànhphần hồ sơ:

1.Vănbản kiến nghị cấp lại bản thảo lao động theo chủng loại số 11/PLI Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định số152/2020/NĐ-CP .

2.02 ảnhmầu (kích thước 4cmx 6cm, phôngnền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá06 tháng tínhđến ngày nộp hồ sơ.

3.Giấyphép laođộngcòn thời hạn đã được cấp:

4.Vănbản chấp thuận đồng ý nhucầusử dụng bạn laođộngnước xung quanh trừ đầy đủ trường hòa hợp không phải xác minh nhu cầu sử dụngngười laođộngnước ngoài;

5.Bảnsao xác thực hộchiếu còn quý hiếm theoquy địnhcủa pháp luật;

6.Giấychứng nhận sức mạnh hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền cấpcủa quốc tế hoặc của việt nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, đề cập từngày ký tóm lại sức khỏe mang lại ngày nộp làm hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏetheo quyđịnhcủa bộ trưởng liên nghành Bộ Ytế;

7.Mộttrong những giấy tờchứng minhngườilao rượu cồn nướcngoài hội chứng minhngườilao hễ nướcngoài tiếp tục làm việc chongườisử dụng laođộngtheo nội dung giấy tờ lao động đã đượccấp bao gồm:

-Đốivới người laođộngnước không tính dichuyểntrong nội cỗ doanh nghiệp phảicó văn bản của doanhnghiệpnước xung quanh cử sanglàmviệc tại hiện diện thương mại của người sử dụng nước bên cạnh đó trên lãnh thổ
Việt Namvàvăn bạn dạng chứng minhngườilao rượu cồn nướcngoài đã được doanhnghiệpnước quanh đó đó tuyển dụng trước khi thao tác tại nước ta ít duy nhất 12 mon liêntục.

-Đốivới người laođộngnước ngoài tiến hành các các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về ghê tế, thươngmại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục,giáo dục nghề nghiệp và công việc và ytếphải tất cả hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác doanh nghiệp phía vn và phía nướcngoài, trongđóphải có thỏa thuận hợp tác về việc người lao hễ nước ngoài thao tác tại Việt Nam.

-Đốivới người laođộngnước quanh đó là bên cungcấpdịch vụ theohợpđồng phải tất cả hợp đồng cungcấpdịch vụ ký kết kết giữa đối tác phía vn và phía nước ngoài và văn phiên bản chứng minh người lao đụng nướcngoài đã làm việc chodoanh nghiệpnước ngoài không có hiện diện thương mại tại nước ta được ít nhất 02 năm.

-Đốivới tín đồ laođộngnước ngoài chào bán dịch vụ thương mại phải tất cả văn phiên bản của nhà hỗ trợ dịch vụcử fan laođộngnước bên cạnh vào Việt Namđểđàm phán cungcấpdịch vụ.

-Đốivới tín đồ laođộngnước ngoài làm việc chotổchức phichínhphủ nước ngoài, tổ chức triển khai quốc tế tại việt nam được phép hoạt động theo cách thức của phápluật Việt Namphảicó văn phiên bản của cơ quan,tổchức cử người laođộngnước xung quanh đến thao tác chotổchức phichínhphủ nước ngoài, tổ chức triển khai quốc tế tại nước ta trừ trường hợp thao tác theo phù hợp đồng lao động và giấyphép hoạt động vui chơi của tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài, tổ chức triển khai quốc tế tại
Việt Namtheo quy địnhcủa pháp luật.

-Đốivới fan laođộngnước ngoài là công ty quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao hễ kỹ thuậtthì phải gồm văn phiên bản của doanhnghiệp,cơ quan,tổchức nước ngoài cử người laođộngnước ko kể sanglàmviệc trên Việt Namvàphù phù hợp với vị trí dự kiến làm việc.

8.Giấytờ mức sử dụng tại cácđiểm 3,4, 6 và7 nêu bên trên là 01 phiên bản gốc hoặcbản sao bao gồm chứngthực, ví như của nước ngoài thì buộc phải hợp pháp hóa lãnh sự và yêu cầu dịch ra giờ đồng hồ Việttrừ trường phù hợp được miễn vừa lòng pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mànước cùng hòa xóm hội công ty nghĩa việt nam và nước ngoài liên quan phần lớn là thànhviên hoặc theonguyêntắc tất cả đi tất cả lại hoặc theoquy địnhcủa pháp luật.

1.4.Thờihạn giải quyết: 05ngàylàm việc kể từ ngày dấn đủ hồ sơ phù hợp lệ theo quy định.

1.5.Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính:

-Tổchức quốc tế, văn phòng và công sở của dự án nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức do thiết yếu phủ,Thủ tướng chủ yếu phủ, bộ, ngành có thể chấp nhận được thành lập và hoạt động theo hiện tượng của phápluật;

-Cơquan nhà nước, tổchức thiết yếu trị, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội, tổ chức chính trị xóm hội - nghề nghiệp,tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp do thiết yếu phủ, Thủ tướng
Chính phủ, bộ, ngành chophépthành lập;

-Tổchức sự nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo được thành lập theo vẻ ngoài của pháp luậtnhưng do
Chínhphủ, Thủ tướng bao gồm phủ, bộ, ngành cho phép thành lập;

-Doanh nghiệphoạt đụng theo
Luật
Doanh nghiệp, Luật
Đầu tư hoặc điều ước thế giới mà nước cùng hòa thôn hội nhà nghĩa nước ta là thành viêncó trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố nhưng bao gồm văn phòng thay mặt hoặc chi nhành tạitỉnh, tp khác;

-Tổchức phichínhphủ nước ngoài được cơ quancóthẩm quyền trên Việt Namcấpgiấy đăng ký theoquy địnhcủa luật pháp Việt Nam.

1.6.quangiảiquyết thủ tục hành chính: Bộ Lao động - mến binh và Xã hội(Cục việc làm).

1.7.Kếtquả triển khai thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép lao động cho người lao rượu cồn nướcngoài.

1.8.Phí,lệ phí: Khôngcó.

1.9.Tênmẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờkhai đề xuất gia hạn giấy phéplao hễ theo mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số152/2020/NĐ-CP .

1.10.Yêucầu, điều kiện triển khai thủ tục hành chính: Người lao rượu cồn nướcngoài đang được cấp giấy phép lao động thỏa mãn nhu cầu một trong những điều kiệnsau:

-Giấyphép laođộngcòn thời hạn tối thiểu 5ngàynhưng không quá 45ngày.

-Đượccơ quan gồm thẩm quyềnchấp thuận nhucầusử dụng fan laođộngnước ngoài.

-Giấytờ triệu chứng minhngườilao rượu cồn nướcngoài tiếp tục làm việc chongườisử dụng laođộngtheo nội dung giấy tờ lao đụng đã đượccấp.

1.11.Căncứ pháp luật của giấy tờ thủ tục hành chính:

-Bộluật Laođộng2019;

Việt Namlàmviệc chotổchức, cá nhân nước bên cạnh tại Việt Nam.

B. Giấy tờ thủ tục hành thiết yếu cấp tỉnh

1.Tênthủ tục: “Giahạngiấy phép laođộngchongườilaođộngnước ngoài thao tác làm việc tại Việt Nam”

1.1.Trìnhtự thực hiện:

-Bước1: Trước không nhiều nhất5 ngày nhưngkhông quá 45ngàytrước ngày bản thảo laođộnghết hạn, tín đồ nộp hồ sơ đề xuất gia hạn giấy phép lao động nộp hồsơ mang lại Sở Lao đụng - thương binh và Xã hội đãcấp bản thảo laođộngđó.

-Bước2: Trongthờihạn 05 ngày làmviệc, tính từ lúc ngày nhấn đủ hồ nước sơ kiến nghị gia hạn giấy tờ lao động, Sở Lao hễ - yêu mến binh cùng Xã hội gia hạn giấy phéplao động. Trườnghợp không giahạngiấy phép laođộngthì có văn bản trả lời cùng nêu rõ lý do.

Đốivới tín đồ laođộngnước ngoài thao tác theohìnhthức hòa hợp đồng laođộng,sau khi người lao hễ nướcngoài được giahạngiấy phép laođộngthì người sử dụng laođộngvà người laođộngnước ngoài đề xuất ký phối kết hợp đồng lao động bởi văn bạn dạng theo phương tiện của phápluật laođộng
Việt Namtrướcngày dự kiến thường xuyên làm việc cho những người sử dụng lao động.

Ngườisử dụng laođộngphải gửi đúng theo đồng laođộngđã ký kết kết theoyêucầu tới Sở Laođộng- mến binh với Xã hội.Hợp đồng laođộnglà phiên bản gốc hoặc phiên bản saocóchứng thực.

1.2.Cáchthức thực hiện: Người nộp hồ sơ nộp thẳng hoặc nhờ cất hộ qua thương mại dịch vụ bưuchính hoặc nộp hồ sơ quadịchvụ công trực tuyến (nếu có) tới Sở Lao đụng - yêu đương binh và Xã hội.

1.3.Thànhphần, con số hồ sơ:

*Thànhphần hồ nước sơ:

1.Vănbản ý kiến đề nghị cấp lại giấy tờ lao rượu cồn theo mẫu số 11/PLI Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định số152/2020/NĐ-CP .

2.02 ảnhmầu (kích thước 4cmx 6cm, phôngnền trắng, mặt chú ý thẳng, đầu nhằm trần, không treo kính màu), hình ảnh chụp ko quá06 tháng tínhđến ngày nộp hồ nước sơ.

3.Giấyphép laođộngcòn thời hạn đã có cấp:

4.Vănbản chấp thuận đồng ý nhucầusử dụng bạn laođộngnước xung quanh trừ hầu hết trường hợp không phải xác minh nhu mong sử dụngngười laođộngnước ngoài;

5.Bảnsao xác thực hộchiếu còn quý giá theoquy địnhcủa pháp luật;

6.Giấychứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức mạnh do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền cấpcủa nước ngoài hoặc của nước ta cấp có giá trị vào thời hạn 12 tháng, đề cập từngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp làm hồ sơ hoặc giấy ghi nhận có vừa đủ sức khỏetheo quyđịnhcủa bộ trưởng liên nghành Bộ Ytế;

7.Mộttrong các giấy tờchứng minhngườilao đụng nướcngoài tiếp tục thao tác chongườisử dụng laođộngtheo nội dung giấy phép lao động đã đượccấp như sau:

-Đốivới fan laođộngnước quanh đó dichuyểntrong nội bộ doanh nghiệp phảicó văn bạn dạng của doanhnghiệpnước không tính cử sanglàmviệc tại hiện diện thương mại của công ty nước xung quanh đó bên trên lãnh thổ
Việt Namvàvăn bạn dạng chứng minhngườilao cồn nướcngoài đã được doanhnghiệpnước quanh đó đó tuyển chọn dụng trước khi thao tác tại vn ít tốt nhất 12 mon liêntục.

-Đốivới fan laođộngnước ngoài tiến hành các nhiều loại hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác về tởm tế, thươngmại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục,giáo dục nghề nghiệp và công việc và ytếphải gồm hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía nước ta và phía nướcngoài, trongđóphải có thỏa thuận về bài toán người lao hễ nước ngoài thao tác tại Việt Nam.

-Đốivới tín đồ laođộngnước ngoại trừ là đơn vị cungcấpdịch vụ theohợpđồng phải gồm hợp đồng cungcấpdịch vụ ký kết kết giữa đối tác phía vn và phía nước ngoài và văn bản chứng minh tín đồ lao đụng nướcngoài đã thao tác chodoanh nghiệpnước ngoài không có hiện diện thương mại tại việt nam được ít nhất 02 năm.

-Đốivới fan laođộngnước ko kể chào bán dịch vụ phải có văn phiên bản của nhà cung ứng dịch vụcử fan laođộngnước không tính vào Việt Namđểđàm phán cungcấpdịch vụ.

-Đốivới người laođộngnước ngoài làm việc chotổchức phichínhphủ nước ngoài, tổ chức triển khai quốc tế tại việt nam được phép vận động theo khí cụ của phápluật Việt Namphảicó văn bạn dạng của cơ quan,tổchức cử người laođộngnước ngoài đến thao tác làm việc chotổchức phichínhphủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại nước ta trừ ngôi trường hợp thao tác làm việc theo thích hợp đồng lao cồn và giấyphép buổi giao lưu của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức triển khai quốc tế tại
Việt Namtheo quy địnhcủa pháp luật.

-Đốivới tín đồ laođộngnước ko kể là nhà quản lý, chủ tịch điều hành, chuyên gia, lao hễ kỹ thuậtthì phải tất cả văn bạn dạng của doanhnghiệp,cơ quan,tổchức quốc tế cử fan laođộngnước không tính sanglàmviệc trên Việt Namvàphù phù hợp với vị trí dự kiến làm cho việc.

8.Giấytờ lao lý tại cácđiểm 3,4, 6 và7 nêu trên là 01 phiên bản gốc hoặcbản sao có chứngthực, nếu như của nước ngoài thì buộc phải hợp pháp hóa lãnh sự và buộc phải dịch ra giờ Việttrừ trường đúng theo được miễn thích hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước thế giới mànước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa nước ta và nước ngoài liên quan các là thànhviên hoặc theonguyêntắc có đi tất cả lại hoặc theoquy địnhcủa pháp luật.

1.4.Thờihạn giải quyết: 05ngàylàm việc kể từ ngày nhấn đủ hồ nước sơ vừa lòng lệ theo quy định.

1.5.Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính:

-Doanh nghiệphoạt cồn theo
Luậtdoanh nghiệp, Luậtđầu tư hoặc theođiềuước nước ngoài mà cộng hòa xã hội nhà nghĩa vn là thành viên.

-Doanh nghiệphoạt đụng theo
Luật
Doanh nghiệp, Luật
Đầu bốn hoặc điều ước thế giới mà nước cùng hòa xã hội nhà nghĩa vn là thành viêncó trụ sở chính tại một tỉnh, tp nhưng bao gồm văn phòng thay mặt đại diện hoặc chi nhánh tạitỉnh, tp khác;

-Nhàthầu thamdựthầu, triển khai hợp đồng.

-Vănphòng đại diện, chinhánhcủa doanhnghiệp,cơ quan,tổchức được cơ quancóthẩm quyền trao giấy phép thành lập.

-Vănphòng điều hành quản lý của nhà đầu tư chi tiêu nước xung quanh trong hòa hợp đồng đúng theo tác marketing hoặc của nhàthầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo hình thức của pháp luật;

-Tổchức hành nghề hình thức sư tại nước ta theo chính sách của pháp luật;

-Hợptác xã, liên hiệp bắt tay hợp tác xã thành lập và vận động theo công cụ hợp tácxã;

-Hộkinhdoanh, cánhân được phép hoạt động kinhdoanh theo quy địnhcủa pháp luật.

-Cơquan đơn vị nước, tổchức chính trị, tổ chức chính trị - làng hội, tổ chức chính trị làng mạc hội - nghề nghiệp,tổ chức thôn hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp và công việc do Ủy ban nhân dân cấptỉnh, cơ quanchuyênmôn thuộc Ủy bannhândân cấp tỉnh, Ủy bannhândân cấp cho huyện thành lập.

-Tổchức phichínhphủ quốc tế được cơ quancóthẩm quyền của Việt Namcấpgiấy đk theoquy địnhcủa luật pháp Việt Nam.

-Tổchức sự nghiệp, cơ sở giáo dục do Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, cơ quan chuyên mônthuộc Ủy bannhândân cấp cho tỉnh, Ủy bannhândân cấp huyện thành lập.

-Cơquan, tổ chức, doanh nghiệp vn hoặc tổ chức,doanh nghiệp nướcngoài chuyển động tại Việt Nammàngười laođộngnước xung quanh đến thao tác theohìnhthức triển khai các các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về gớm tế, thươngmại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục,giáo dục công việc và nghề nghiệp và ytế;nhà cungcấpdịch vụ theohợpđồng.

-Chàobán dịch vụ;

-Ngườichịu trách nhiệm thành lập hiện diện yêu đương mại

1.6.quangiảiquyết giấy tờ thủ tục hành chính: Sở Lao đụng - thương binh cùng Xã hội.

1.7.Kếtquả thực hiện thủ tục hành chính: Gia hạn bản thảo lao động cho những người lao động nướcngoài.

Bộ Tài bao gồm hướng dẫn về mức giá và lệ giá tiền thuộc thẩm quyền quyết định của Hộiđồng nhân dân tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương.

1.9.Tênmẫu đơn, mẫu mã tờ khai:Tờkhai đề xuất cấplại giấy phép laođộngtheo mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số152/2020/NĐ-CP .

1.10.Yêucầu, điều kiện triển khai thủ tục hành chính: Người lao động nướcngoài vẫn được cấp thủ tục phép lao động đáp ứng nhu cầu một trong số điều kiệnsau:

-Giấyphép laođộngcòn thời hạn ít nhất 5ngàynhưng không thực sự 45ngày.

-Đượccơ quan tất cả thẩm quyềnchấp thuận nhucầusử dụng người laođộngnước ngoài.

-Giấytờ bệnh minhngườilao đụng nướcngoài tiếp tục thao tác làm việc chongườisử dụng laođộngtheo nội dung bản thảo lao hễ đã đượccấp.

1.11.Căncứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-Bộluật Laođộng2019;

Chính đậy quyđịnhvề lao hễ nướcngoài làm việc tại Việt Namvàtuyển dụng, cai quản laođộng
Việt Namlàmviệc chotổchức, cá nhân nước quanh đó tại Việt Nam.

Xem thêm: Thám tử lừng danh conan movie 21, thám tử lừng danh conan: bản tình ca màu đỏ thẫm

II. Giấy tờ thủ tục hành chính được sửa đổi, vấp ngã sung

A. Thủ tục hành bao gồm cấp Trung ương

1. Tên thủ tục: “Báo cáo giải trình nhu cầu,thay đổi yêu cầu sử dụng fan lao rượu cồn nước ngoài”.

1.1.Trìnhtự thực hiện:

-Bước1: Trước không nhiều nhất30 ngày nhắc từngày dự kiến sử dụng người lao hễ nước ngoài, người sử dụng lao hễ (trừ nhàthầu) tất cả trách nhiệm xác định nhu cầu áp dụng người lao rượu cồn nướcngoài đối với từng vị trí công việc mà bạn lao động nước ta chưa đáp ứngđược với gửi báo cáo giải trình về yêu cầu sử dụng tín đồ lao cồn nướcngoài theo
Mẫu số 01/PLI Phụ lục
Iban hànhkèm theo
Nghịđịnh số 152/2020/NĐ-CP đến cỗ Lao hễ - yêu đương binh và Xã hội (Cục