Dẫu biết tình cảm là máy khó phía bên trong tầm kiểm soát cũng không thể bảo chớ bảo ngưng là dễ dãi từ vứt được, do dự anh với cô đã đi như thế nào chỉ biết rằng một vòng trái đất, chúng ta vẫn mắc vào nhau. Mời độc giả truyện ngôn tình thấm đẫm mùi vị tình yêu thương này. Cô gả cho một người bọn ông xa lạ, đó là vì, cô mất đi người đàn ông cô yêu.

Bạn đang xem: Người chồng máu lạnh full

Bọn chúng ta tương kính như băng, ở tầm thường như nước, chỉ là lừng chừng vì mẫu gì, của hắn để tâm âu yếm cô, hắn để tâm êm ả dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ mong muốn gần hắn hơn, hy vọng có được. Mãi mang lại cô chân chủ yếu đích mong cổ túc dũng khí là lúc cô phân phát hiện, tình thương của hắn, sự bảo đảm an toàn thủy bọn chúng của hắn đều dành riêng cho một cô bé khác.


- Choose -Người chồng Máu Lạnh- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 01- Người chồng Máu giá - Chương 02- Người ông chồng Máu lạnh - Chương 03- Người ông xã Máu giá - Chương 04- Người ck Máu rét - Chương 05- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 06- Người chồng Máu giá buốt - Chương 07- Người ck Máu rét mướt - Chương 08- Người ông xã Máu lạnh - Chương 09- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 10- Người ông xã Máu giá - Chương 11- Người chồng Máu rét - Chương 12- Người ck Máu rét - Chương 13- Người ck Máu rét mướt - Chương 14- Người ck Máu rét mướt - Chương 15- Người chồng Máu giá buốt - Chương 16- Người ông xã Máu rét - Chương 17- Người ck Máu giá - Chương 18- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 19- Người chồng Máu rét mướt - Chương 20- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 21- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 22- Người ck Máu giá - Chương 23- Người ck Máu lạnh - Chương 24- Người ông chồng Máu giá - Chương 25- Người ông chồng Máu giá - Chương 26- Người chồng Máu lạnh - Chương 27- Người ông chồng Máu lạnh - Chương 28- Người ck Máu giá - Chương 29- Người chồng Máu rét mướt - Chương 30- Người ông xã Máu rét - Chương 31- Người chồng Máu lạnh lẽo - Chương 32- Người chồng Máu rét - Chương 33- Người ông xã Máu rét - Chương 34- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 35- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 36- Người chồng Máu giá buốt - Chương 37- Người ông xã Máu rét - Chương 38- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 39- Người ông xã Máu lạnh - Chương 40- Người ông xã Máu giá buốt - Chương 41- Người ông chồng Máu giá - Chương 42- Người ông xã Máu rét - Chương 43- Người ck Máu lạnh - Chương 44- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 45- Người ông xã Máu giá - Chương 46- Người chồng Máu lạnh - Chương 47- Người ông xã Máu giá buốt - Chương 48- Người chồng Máu giá - Chương 49- Người ck Máu giá - Chương 50- Người ông chồng Máu rét mướt - Chương 51- Người ông xã Máu giá - Chương 52- Người ông chồng Máu lạnh - Chương 53- Người chồng Máu rét mướt - Chương 54- Người chồng Máu lạnh lẽo - Chương 55- Người ông xã Máu lạnh - Chương 56- Người ông chồng Máu giá - Chương 57- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 58- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 59- Người chồng Máu lạnh - Chương 60- Người chồng Máu giá buốt - Chương 61- Người chồng Máu lạnh lẽo - Chương 62- Người ông xã Máu lạnh - Chương 63- Người ông chồng Máu lạnh lẽo - Chương 64- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 65- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 66- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 67- Người chồng Máu lạnh - Chương 68- Người ông xã Máu giá buốt - Chương 69- Người chồng Máu rét mướt - Chương 70- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 71- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 72- Người ông chồng Máu lạnh lẽo - Chương 73- Người chồng Máu rét - Chương 74- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 75- Người chồng Máu lạnh - Chương 76- Người ck Máu giá - Chương 77- Người chồng Máu giá - Chương 78- Người ông chồng Máu rét mướt - Chương 79- Người ông chồng Máu rét - Chương 80- Người ông chồng Máu rét mướt - Chương 81- Người chồng Máu lạnh lẽo - Chương 82- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 83- Người ck Máu giá - Chương 84- Người ông chồng Máu giá - Chương 85- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 86- Người chồng Máu lạnh - Chương 87- Người chồng Máu giá - Chương 88- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 89- Người ông xã Máu giá buốt - Chương 90- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 91- Người chồng Máu giá - Chương 92- Người ông xã Máu rét - Chương 93- Người ck Máu lạnh - Chương 94- Người ông chồng Máu lạnh - Chương 95- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 96- Người ông xã Máu giá buốt - Chương 97- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 98- Người ông xã Máu giá - Chương 99- Người chồng Máu giá buốt - Phần 02-- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 100-- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 101-- Người ông xã Máu lạnh - Chương 102-- Người ck Máu lạnh - Chương 103-- Người chồng Máu giá - Chương 104-- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 105-- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 106-- Người ông xã Máu giá buốt - Chương 107-- Người ck Máu lạnh - Chương 108-- Người chồng Máu giá - Chương 109-- Người ông xã Máu giá buốt - Chương 110-- Người chồng Máu giá - Chương 111-- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 112-- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 113-- Người chồng Máu lạnh - Chương 114-- Người ck Máu giá - Chương 115-- Người chồng Máu giá buốt - Chương 116-- Người ck Máu giá - Chương 117-- Người ông xã Máu rét - Chương 118-- Người chồng Máu rét - Chương 119-- Người ông chồng Máu rét mướt - Chương 120-- Người ông chồng Máu giá - Chương 121-- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 122-- Người ck Máu giá - Chương 123-- Người ck Máu lạnh - Chương 124-- Người ông xã Máu lạnh - Chương 125-- Người ông chồng Máu giá - Chương 126-- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 127-- Người ông chồng Máu lạnh - Chương 128-- Người ck Máu rét mướt - Chương 129-- Người ông xã Máu giá - Chương 130-- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 131-- Người chồng Máu rét - Chương 132-- Người ck Máu giá - Chương 133-- Người ck Máu lạnh - Chương 134-- Người chồng Máu rét mướt - Chương 135-- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 136-- Người ck Máu giá buốt - Chương 137-- Người ông chồng Máu giá - Chương 138-- Người chồng Máu giá - Chương 139-- Người chồng Máu rét - Chương 140-- Người ông xã Máu giá buốt - Chương 141-- Người ông xã Máu lạnh - Chương 142-- Người ông chồng Máu rét mướt - Chương 143-- Người ck Máu rét - Chương 144-- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 145-- Người ck Máu giá buốt - Chương 146-- Người chồng Máu rét mướt - Chương 147-- Người ông xã Máu giá buốt - Chương 148-- Người ck Máu giá - Chương 149-- Người chồng Máu lạnh lẽo - Chương 150-- Người chồng Máu lạnh lẽo - Chương 151-- Người ông xã Máu giá - Chương 152-- Người ck Máu lạnh - Chương 153-- Người ông chồng Máu lạnh - Chương 154-- Người chồng Máu rét - Chương 155-- Người chồng Máu rét - Chương 156-- Người ck Máu lạnh - Chương 157-- Người ông xã Máu giá buốt - Chương 158-- Người chồng Máu lạnh - Chương 159-- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 160-- Người ông xã Máu rét - Chương 161-- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 162-- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 163-- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 164-- Người ông chồng Máu lạnh lẽo - Chương 165-- Người chồng Máu giá buốt - Chương 166-- Người ông chồng Máu rét - Chương 167-- Người ông xã Máu lạnh - Chương 168-- Người chồng Máu lạnh - Chương 169-- Người ck Máu rét mướt - Chương 170-- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 171-- Người ông chồng Máu rét - Chương 172-- Người ông chồng Máu rét mướt - Chương 173-- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 174-- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 175-- Người ck Máu rét - Chương 176-- Người chồng Máu lạnh - Chương 177-- Người ông chồng Máu lạnh - Chương 178-- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 179-- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 180-- Người ông chồng Máu rét - Chương 181-- Người ông chồng Máu lạnh - Chương 182-- Người chồng Máu lạnh lẽo - Chương 183-- Người chồng Máu giá - Chương 184-- Người chồng Máu lạnh lẽo - Chương 185-- Người chồng Máu rét - Chương 186-- Người ông chồng Máu rét - Chương 187-- Người chồng Máu giá buốt - Chương 188-- Người chồng Máu giá - Chương 189-- Người ông xã Máu giá buốt - Chương 190-- Người ông xã Máu lạnh - Chương 191-- Người chồng Máu rét mướt - Chương 192-- Người chồng Máu lạnh lẽo - Chương 193-- Người ông chồng Máu lạnh - Chương 194-- Người ck Máu giá buốt - Chương 195-- Người ck Máu rét - Chương 196-- Người ông xã Máu lạnh - Chương 197-- Người ck Máu giá buốt - Chương 198-- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 199- Người ông chồng Máu rét mướt - Phần 03-- Người chồng Máu rét mướt - Chương 200-- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 201-- Người ông chồng Máu rét - Chương 202-- Người ck Máu rét - Chương 203-- Người ck Máu giá buốt - Chương 204-- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 205-- Người ông chồng Máu giá - Chương 206-- Người ck Máu rét mướt - Chương 207-- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 208-- Người chồng Máu lạnh - Chương 209-- Người ck Máu lạnh - Chương 210-- Người ông chồng Máu rét mướt - Chương 211-- Người chồng Máu lạnh lẽo - Chương 212-- Người chồng Máu lạnh - Chương 213-- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 214-- Người chồng Máu rét - Chương 215-- Người ck Máu lạnh - Chương 216-- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 217-- Người chồng Máu rét - Chương 218-- Người ck Máu rét mướt - Chương 219-- Người ông chồng Máu lạnh lẽo - Chương 220-- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 221-- Người chồng Máu lạnh - Chương 222-- Người ông xã Máu rét - Chương 223-- Người ck Máu giá buốt - Chương 224-- Người ck Máu giá buốt - Chương 225-- Người ck Máu giá buốt - Chương 226-- Người ck Máu rét mướt - Chương 227-- Người ông xã Máu rét - Chương 228-- Người chồng Máu giá - Chương 229-- Người chồng Máu giá - Chương 230-- Người ck Máu lạnh - Chương 231-- Người ck Máu rét mướt - Chương 232-- Người chồng Máu rét - Chương 233-- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 234-- Người ck Máu giá - Chương 235-- Người chồng Máu lạnh - Chương 236-- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 237-- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 238-- Người ông xã Máu lạnh - Chương 239-- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 240-- Người ông chồng Máu giá - Chương 241-- Người chồng Máu rét - Chương 242-- Người ck Máu giá buốt - Chương 243-- Người ông chồng Máu rét mướt - Chương 244-- Người ông chồng Máu giá - Chương 245-- Người ông chồng Máu rét mướt - Chương 246-- Người chồng Máu lạnh - Chương 247-- Người chồng Máu lạnh - Chương 248-- Người ck Máu rét mướt - Chương 249-- Người ck Máu giá buốt - Chương 250-- Người chồng Máu giá buốt - Chương 251-- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 252-- Người ck Máu lạnh - Chương 253-- Người ck Máu rét mướt - Chương 254-- Người chồng Máu rét - Chương 255-- Người chồng Máu rét - Chương 256-- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 257-- Người ông xã Máu giá - Chương 258-- Người chồng Máu lạnh - Chương 259-- Người ông chồng Máu rét mướt - Chương 260-- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 261-- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 262-- Người chồng Máu giá - Chương 263-- Người ông chồng Máu rét mướt - Chương 264-- Người ck Máu rét - Chương 265-- Người ông xã Máu rét - Chương 266-- Người ck Máu rét - Chương 267-- Người ông xã Máu rét - Chương 268-- Người chồng Máu giá - Chương 269-- Người ck Máu giá buốt - Chương 270-- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 271-- Người ông xã Máu giá buốt - Chương 272-- Người chồng Máu rét - Chương 273-- Người ông xã Máu giá buốt - Chương 274-- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 275-- Người ông chồng Máu rét - Chương 276-- Người chồng Máu giá - Chương 277-- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 278-- Người chồng Máu rét mướt - Chương 279-- Người ck Máu rét - Chương 280-- Người chồng Máu giá buốt - Chương 281-- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 282-- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 283-- Người ông chồng Máu lạnh - Chương 284-- Người chồng Máu lạnh lẽo - Chương 285-- Người ck Máu giá - Chương 286-- Người ck Máu rét - Chương 287-- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 288-- Người ông chồng Máu giá - Chương 289-- Người chồng Máu rét - Chương 290-- Người ck Máu rét mướt - Chương 291-- Người chồng Máu rét mướt - Chương 292-- Người ông chồng Máu rét mướt - Chương 293-- Người chồng Máu rét - Chương 294-- Người chồng Máu giá buốt - Chương 295-- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 296-- Người ck Máu giá - Chương 297-- Người ông chồng Máu giá - Chương 298-- Người chồng Máu rét - Chương 299- Người ông chồng Máu rét - Phần 04-- Người ck Máu giá - Chương 300-- Người chồng Máu rét - Chương 301-- Người ck Máu giá - Chương 302-- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 303-- Người ck Máu rét mướt - Chương 304-- Người chồng Máu rét mướt - Chương 305-- Người ck Máu giá buốt - Chương 306-- Người chồng Máu giá buốt - Chương 307-- Người ông xã Máu giá - Chương 308-- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 309-- Người chồng Máu lạnh - Chương 310-- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 311-- Người chồng Máu giá buốt - Chương 312-- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 313-- Người ông chồng Máu rét mướt - Chương 314-- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 315-- Người ck Máu rét - Chương 316-- Người ông xã Máu giá - Chương 317-- Người ông chồng Máu lạnh lẽo - Chương 318-- Người ck Máu lạnh lẽo - Chương 319-- Người chồng Máu giá - Chương 320-- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 321-- Người ông chồng Máu giá - Chương 322-- Người ông xã Máu rét - Chương 323-- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 324-- Người ck Máu giá - Chương 325-- Người ông xã Máu giá buốt - Chương 326-- Người ông chồng Máu lạnh - Chương 327-- Người ck Máu rét mướt - Chương 328-- Người ck Máu giá - Chương 329-- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 330-- Người chồng Máu lạnh lẽo - Chương 331-- Người chồng Máu rét - Chương 332-- Người ông xã Máu giá - Chương 333-- Người ck Máu lạnh - Chương 334-- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 335-- Người ck Máu lạnh - Chương 336-- Người ông chồng Máu rét - Chương 337-- Người ông xã Máu giá buốt - Chương 338-- Người chồng Máu giá - Chương 339-- Người ông chồng Máu rét mướt - Chương 340-- Người ông xã Máu rét mướt - Chương 341-- Người ông chồng Máu rét mướt - Chương 342-- Người ông chồng Máu giá buốt - Chương 343-- Người ck Máu giá buốt - Chương 344-- Người chồng Máu giá - Chương 345-- Người ông chồng Máu giá - Chương 346-- Người ck Máu giá buốt - Chương 347-- Người ck Máu rét mướt - Chương 348-- Người ông xã Máu giá - Chương 349-- Người chồng Máu giá buốt - Chương 350-- Người ông xã Máu lạnh lẽo - Chương 351-- Người ông xã Máu rét - Chương 352: Chương cuối

Người ông xã Máu Lạnh

Tác giả Hạ lan truyền Tuyết
Bộ sách
Thể loại HE
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng e
Book prc pdf epub azw3
Lượt xem 2428
Từ khóa e
Book prc pdf epub azw3 full Hạ lan truyền Tuyết Ngôn Tình hiện tại Đại Ngược trung khu Ân oán HE Văn học phương Đông
Nguồn huynhbachchi.wordpress.com

*

Truyện Người ck Máu Lạnh là một truyện khá thu hút của tác giả Hạ lây truyền Tuyết, truyện dẫn dắt độc giả đến câu chuyện tình yêu có thể nói là phân vân trước được đúng xuất xắc sai và trù trừ phải làm như thế nào. Dẫu biết tình cảm là máy khó phía trong tầm kiểm soát và điều hành cũng chẳng thể bảo chớ bảo ngưng là dễ dãi từ vứt được, không biết anh với cô sẽ đi ra sao chỉ hiểu được một vòng trái đất, bọn họ vẫn mắc vào nhau. Mời bạn đọc truyện ngôn tình ngấm đẫm hương vị tình yêu này.Cô gả cho một người lũ ông xa lạ, chính là vì, cô không đủ người đàn ông cô yêu.

Bọn bọn họ tương kính như băng, ở tầm thường như nước, chỉ là chần chừ vì chiếc gì, của hắn nhằm tâm chăm lo cô, hắn nhằm tâm êm ả dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ ý muốn gần hắn hơn, mong mỏi có được. Mãi cho cô chân thiết yếu đích hy vọng cổ túc dũng khí là dịp cô vạc hiện, tình thân của hắn, sự bảo đảm thủy bọn chúng của hắn đều giành riêng cho một cô gái khác.

Ngón tay cô run rẩy, ánh mắt ảm đạm, “Nếu ko thích, bởi cái gì ước ao tiếp cận?” Người bọn ông chỉ là vậy chặt cằm cô , ánh nhìn không có nửa phần yêu đương tiếc, “Nếu không tồn tại cô, cô ấy nhất định gồm hạnh phúc.” Trái tim cô teo rút, trong mắt cồn một các loại sắp ép nát xuất xắc vọng. . “Anh gồm yêu tôi sao?” Thanh âm của cô ấy hơi run rẩy. “Mau nói a?” Người đàn ông đứng lên, cơ mà cô dẫu vậy là tìm tòi khóe miệng hắn sự coi thường thường còn tồn tại hèn mọn, cô đã biết đến đáp án. Lúc hắn âu yếm cô giá hắn yêu hoàn thành trở về, hắn phía cô gửi một giấy ly, rồi hay tình mà lại đi.

Cô chỉ hoàn toàn có thể nhìn lũ họ y hệt như Kim Đồng Ngọc phái nữ , hóa ra từ đầu, lũ họ chỉ nên dư thừa. Cô luân phiên người, vỗ về dòng bụng của mình, quả đât xung xung quanh như tung nát.Cái kết ở đầu cuối cho truyện liệu tất cả mỹ mãn không, lời hồi đáp là gì đây, mời các bạn đón gọi truyện.

***

Không biết có ai như mình k? Mình hết sức thích phát âm truyện ngôn tình bị ngược. Càng ngược bản thân lại càng thích. Nhưng hoàn thành đương nhiên là nên HE. Đó cũng là vì sao làm mình nghe biết ” Người ck máu lạnh”. Truyện cũng vẫn luôn là nội dung xưa xửa xừa xưa: Nam chủ yếu đẹp trai rét lùng, nàng chính xinh đẹp dịu dàng, vày những hiểu lầm trồng hóa học mà xa nhau, nhưng định mệnh an bài bác trải qua bao nhiêu trở ngại họ lại về bên cạnh nhau.Truyện ” người chồng máu lạnh” tất nhiên k dừng tại nội dung vượt xưa đó, mà nạm vào kia là tạo ra những hoàn cảnh khiến cảm xúc của bạn đọc bắt buộc dâng trào theo. Thậm chí là có các đoạn khiến tôi khóc theo(máu chó thừa mà). Nam9 rét mướt lùng,bá đạo cơ mà lại ham mê tình, chỉ bởi 1c nói của thiếu nữ phụ nhưng mà đã đá chết người con còn vẫn trong bụng của nữ9.Cũng là hiểu lầm mà đòi giết thịt nữ9.Sau này bởi hành động đó mà a đã khổ sở đến nỗi k màng tính mạng con người của mình.Nữ9 thì ban đầu yếu mềm, nhu nhược, tuy thế lại vô cùng yêu nam9. Về sau vì hành động đòi tìm kiếm ngừoi đòi làm thịt của nam9 cơ mà cô ra nc ngoài. 2 năm sau cô quay trở về mang theo 1 ” bánh bao nhỏ” và mang thân phận new ” người xây dựng nổi giờ đồng hồ nhất”. Và cuối cùng chạm chán lại nhau HE thôi. Thiếu phụ phụ thì ngoài nói luôn,độ ảo mộng level max rồi, đo đái xảo thì k gì đo được
Nói chung, nôi dung k có gì bắt đầu mẻ, tuy nhiên bù lại Hạ truyền nhiễm Tuyết lại biểu hiện được sự khéo léo của chính bản thân mình khiến bạn đọc bị thu hút ngay từ phần lớn dòng đầu tiên. Ngôn ngữ thì giàu cảm xúc, những tình cảnh bất ngờ,tên truyện thôi cũng khiến người hiểu biết sự nhức tim nó như vậy nào. Khuyên là các b k yêu thích thể một số loại bị ngược thì k bắt buộc đọc nhé.

***

1. Truyện này chính xác là tập trung hết các thể một số loại a *gõ mõ tụng kinh*

Nam9 lúc đầu yêu 1 đứa ích kỉ, vì nhỏ này thích tình nhân của nữ9, cụ là nhỏ này nhờ nam9 tìm phương pháp chia rẽ nữ9 cùng người yêu
Nam9 uy hiếp tình nhân nữ9 về mặt tởm tế, buộc anh này cưới nhỏ kia, còn phiên bản thân anh này thì đi dụ nữ9 kết duyên rồi yêu thương mình
Sau nhỏ dại kia thấy nam9 cưới nữ9 thì k cam lòng, nhỏ tuổi này tương đối bị hoang tưởng, nó ao ước nam9 hi sinh vì chưng nó, cho dù nó tất cả lấy ck thì nam9 cũng k được mang vợ, chỉ thủ bản thân nó:v
Sau lại nó dụ nam giới chính, mang bộ có thai, lúc này nữ9 cũng có thai, nó giả bộ bị nữ9 làm hư thai, anh nam9 đá nữ9 làm bị tiêu diệt mất một trong các 2 em bé (chị nữ9 mang song thai)Sau chị này nhờ có 1 anh là cấp dưới của nam9 thả đi
Sau lúc ra đi thì chạm mặt 1 anh không giống ở Anh, anh này yêu nữ9, giúp đỡ nữ9, gia đình anh này cũng xem đứa nhỏ nhắn như con cháu của mình2 năm sau nữ9 vẫn thành nhà kiến thiết nổi tiếng và trở về (hồi đó nhỏ đáng ghét kia cũng sợ nữ9, nói nữ9 ăn cắp bạn dạng thiết kế của nó, trong những lúc nó mới là kẻ ăn cắp, nam9 biết cơ mà cũng k đứng ra bênh vực:v)Lúc này thì nam9 thảnh thơi biết sự thực với đòi li hôn với nhỏ tuổi kia (2 bạn đã kết hôn, nhỏ kia bỏ chồng về dính nam9)Nam9 gặp mặt lại nữ9, mong muốn nữ9 tha thứ
Anh tình yêu mới của nữ9 biết sự thật, tấn công cuộc 1 hồi, chèn ép công ty nam chính xem nam9 gồm dám tấn công đổi tất cả vì nữ9 k, kế tiếp thì buông tay (anh này quá ngốc????)Nữ9 trở về bên nam9Sau kia thì lại có 1 con tiểu tam, thủ đoạn bắt cóc nhỏ nữ9 rồi giá chỉ họa cho bé dại đáng ghét kia, cuối cùng cũng trở thành phanh phui
Qua vụ này thì nam9 lại phát hiện nay mình mắc bệnh (tình huống muôn thuở *quỳ lạy khóc than*)Rồi nam9 cố ý kiu 1 con khinh ghét khác về bên diễn xuân cung đồ mang lại nữ9 nghe, sáng hôm sau bé dại này đến nữ9 1 hit -> chết giả nhân sự vào căn bệnh viện, về đơn vị nữ9 gặn hỏi nam9 sự thực vì sao nam9 làm thế -> nam9 sau 1 hồi chối quanh co thì cũng khai thiệt là mình bị bệnh:v
Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng HE như bao nhiêu truyện khác

Lâu rồi chưa đọc truyện làm sao thấy "nhũn não" nắm này
Xin lỗi các nàng nào thích truyện này
Có lẽ bởi mình k say đắm kiểu truyện tởm thiên liệt địa thế này, chịu k nổi nam9 đẳng cấp này????

2. Tr này motip đầu của ngược, ngược tới ngược lui lại HE vs tra nam. Bạn nữ ko gồm gì trông rất nổi bật trừ đần độn hết khu vực nói.

Sau 1 hồi vât vã, người vợ trư come back vs phái mạnh trư. Hơn nửa cuốn tr là chỉ ra bạn nữ trư nhu nhược ra sao, đàn bà phụ ti tiện khốn nạn khuôn khổ nào và nam trư thì mắc mỗi 1 tội là tinh say mê thoy mà, a ý cũng nào gồm tội tình gì đâu, cha mẹ sinh ra a trót ngang tàng bá đạo ko nghe ai lại đê mê tình chấp nhấp vị e thanh nữ phụ làm gì cũng ko tiếc. A ý cũng chỉ "lỡ" đá phụ nữ chủ mất một trong 2 đứa nhỏ xíu trong bụng, sai tín đồ đuổi tận giết mổ tuyệt vì chưng chị làm cho a mất đi người con "vốn chả có trên đời ". Ko vì chưng cấp dưới của a mở đến chị 1 mặt đường sống thì chị làm gì còn mạng mà lại gương tan vỡ lại lành.

Xem thêm: Go Eun Mi Cướp Chồng Bạn Thân Trong ' Cơn Lốc Hận Thù Tập Cuối

Dạo này Hạ nhiễm Tuyết viết tr gắng nào ý nhỉ, ta tưởng là đã HE vs a Bạch cơ, nhưng a Bạch xuất sắc quá, thâm tình quá, quân tử quá, sao xứng vs cô gái trư được.

***

“Người ck máu lạnh” là 1 trong truyện mà khiến mình khôn cùng mâu thuẫn. Truyện nói cách khác là cực phẩm nếu bạn là “không ngược không vui”. Nhưng nếu là 1 người ghét cẩu huyết, ghét thanh nữ não tàn thì truyện hoàn toàn có thể xếp vào loại nhảm nhí, không thực tế hay hay nói một cách khác là “ngôn tình rác”.Đọc đến đây thôi các bạn cũng gọi được xiu xíu rồi đúng không ạ nào? bởi vì vậy ai không thích hợp thể loại này hoàn toàn có thể không phát âm nha, vị dù sao truyện cũng là công sức của người sáng tác bỏ ra.“Người chồng máu lạnh”- cái thương hiệu thôi cũng khiến người gọi tưởng tượng được về mức độ cẩu tiết rồi. Truyện đề xuất nói là ko thiếu bất kể tình tiết làm sao hết, ngược nam giới ngược nữ, ngược mà người hâm mộ phải nhức tim.Tô Tử Lạc vốn có người cô yêu, lại xấu số bị một bạn nữ phụ mộng ảo nhìn tới. Khổ tại đoạn là Lê Duệ Húc lại cực kì yêu thương nữ giới phụ không xứng đáng nhắc thương hiệu này. Thế là một kế hoạch chả biết yêu cầu khóc hay cần cười sẽ ra đời. Lê Duệ Húc gây áp lực về kinh tế tài chính ép người yêu nữ thiết yếu lấy đàn bà phụ. Anh còn lo xa sợ thiếu phụ chính vẫn còn yêu anh kia vẫn là tác hại cho hôn nhân của đàn bà phụ. Nạm là anh lấy phái nữ chính về nhà, còn ra sức nỗ lực khiến nữ chủ yếu yêu mình nữa.Truyện không có gì nên nói nếu cái nữ giới phụ mộng tưởng kia ko đứng núi này trông núi nọ, thù ghét đến nỗi dù mình đã là vk người khác rồi thì cũng không muốn anh nam thiết yếu được lấy bạn khác. Vì chưng là thiếu phụ phụ nên tác giả càng bôi càng black á mà! chuyên môn ảo tưởng của bạn này vẫn chưa đến đỉnh cao đâu, vẫn còn đấy dài lắm!Tiếp sau thì một mớ, một tá các trường hợp cẩu máu xuất hiện. Bạn nữ phụ trở lại giành Lê Duệ Húc với tô Tử Lạc và dĩ nhiên ăn thiệt cũng chỉ có bàn sinh hoạt Tô Tử Lạc thôi. Chị em phụ nói mình bao gồm thai và bị sảy thai bởi chị em chính, Lê Duệ Húc không còn do dự mà đạp rớt một đứa bé xíu trong bụng sơn Tử Lạc >”Tô Tử Lạc ra nước ngoài và thành một nhà kiến thiết nổi tiếng. Lê Duệ Húc thì ngoài nói rồi, ban đầu chán ghét người vợ phụ, muốn quay trở lại với thiếu nữ chính.Truyện ngược thông thường sẽ không thật chú trọng ở vị trí này, buộc phải nhiều các bạn sẽ cảm thấy không xứng đáng khi nữ chính vẫn quay lại với phái nam chính. Tuy vậy “Người chồng máu lạnh” thì khác, khúc này thì fan hâm mộ đã buộc phải la ó mong muốn Tô Tử Lạc tha thứ mang lại Lê Duệ Húc đi, đau tim quá rồi thì chị vẫn còn đó khá kiên trì nhá. đảm bảo ngược đàn bà bao nhiêu thì ngược nam cũng không thiếu đâu.Số phận đáng buồn nhất là Bạch thiếu hụt Triết, phái nam phụ điển hình. Anh với chị thân quen nhau lúc ở nước ngoài. Điều đáng quan tâm là Bạch thiếu Triết không thể thua nhát Lê Duệ Húc, trái lại còn xuất dung nhan hơn hết sức nhiều. Mà lại số có tác dụng nam phụ thì có xuất sắc cỡ như thế nào anh cũng trở lại với vòng tay độc giả mà thôi.Truyện chỉ cân xứng cho các con tín đồ ưa cẩu huyết, phù hợp ngược thôi nha. Chống hướng đẫn với những người dân không phù hợp, tránh vấn đề đọc ngừng không mê say lại tạo war nha!