Tam Quốc diễn nghĩa Hồi 119 cuối giữa những 119 chương hồi nhà cửa Tam Quốc diễn nghĩa của người sáng tác truyện kiếm hiệp Khuyết Danh. Hãy cùng tò mò những tình tiết cốt truyện hấp dẫn của truyện Tam Quốc diễn nghĩa ở như thế nào.

Bạn đang xem: Tam quốc diễn nghĩa tập cuối


Ngô chúa từ lúc nghe Thục mất thì run sợ phát bịnh, không dậy nổi, sắp chết thật thì kêu thừa Tướng là Bộc Dương Hưng vào, chỉ hoàng thái tử Tôn Linh rồi mất.

Bộc Dương Hưng cùng những quan thương nghị:

- hoàng thái tử còn nhỏ quá, vậy yêu cầu mời Ô Trình Hầu Tôn Hạo về chắp chánh mới xong. Thái hậu cũng đồng ý.

Tôn Hạo đăng vương hoàng đế, phong Tôn Linh có tác dụng Dư Chương vương, gia phong Ðinh Phụng làm Ðại bốn Mã. Từ lúc lên ngôi thì Tôn Hạo tương tự như hậu chúa tin dùng bọn hoạn quan liêu Sầm Hôn.

Bộc Dương Hưng cùng Trương ba chỉ vì can gián mà bị xử trảm.

Lại tin dùng thầy bói, call một thầy bói tên Thượng quan về giữa triều cơ mà cúng bói.

Thầy bói đoán:

- sang năm Canh Tý hoàng thượng sẽ diệt Tôn nhưng vào Lạc Dương.

Tôn Hao mừng lắm, lại càng hoang dâm xa xỉ.

Huệ giao diện can gián:

- Xin thánh thượng lo tu nhân tích đức cho bách tính nhờ, khá đâu mà nghe tử vi những chuyện quốc tế làm gì.

Tôn Hạo giận nói:

- Ta không nghĩ là tình cựu thần thì chém ngươi rồi. Nói xong, hô quân đuổi Huệ đẳng cấp ra.

Huệ giao diện liền trốn về quê.

Rồi Tôn Hạo chỉ thị Lục phòng lo bài toán đánh Tương Dương.

Tấn chúa giỏi tin bèn yêu đương nghị với quần thần.

Giả Sung tâu:

- Ngô chúa hoang dâm vô độ, mất nước đến nơi. Xin thánh thượng cứ mang đến Dương Hựu ra phòng chống, rồi đợi ít lâu mặt Ngô sanh thay đổi thì chỉ tấn công một trận là thành công.

Dương Hựu là tướng tài giỏi đức yêu đương dân, lo cho quân sĩ nên ai ai cũng khâm phục. Ngày nghe tin quân Ngô đến, Dương Hựu dặn chư tướng:

- Lục Kháng có tài, đề xuất đề phòng cẩn thận rồi vẫn liệu sau.

Một bửa, Lục phòng đi săn, vị trí này Dương Hựu cũng đi săn, và cấm đấu sĩ không được săn qua địa phận bên Ngô.

Lục kháng cũng khiến cho quân lượm hồ hết thú nào mà binh Tấn phun trúng thì đem trả hết về bên cạnh Dương Hựu.

Lục chống lại tặng ngay riêng Dương Hựu một bình rượu ngon.

Bửa nọ, tuyệt tin Lục chống bị bịnh Dương Hựu tất cả thuốc xuất xắc liền gởi khuyến mãi Lục Kháng.

Lục chống tin cơ mà uống, sau lại viết biểu về trình Ngô chúa:

- bên Tấn vẫn thịnh, từ bây giờ chưa cần đánh. Riêng rẽ kính xin bệ hạ tu sửa mình nhằm kịp lo đại sự sau này.

Tôn Hạo cả giận, truất quyền Lục phòng và mang lại Tôn Di ra vậy thế.

Kể trường đoản cú đó, Ngô chúa ngày càng thêm bạo ngược, ai can loại gián cũng phần lớn bị sợ hãi hết.

Dương Hựu giỏi được tin trên tức thời tâu lên Tấn chúa:

- ni là lúc thừa cơ thuận tiện để tiến công Ngô. Nhưng mà Tấn chúa nghe lời đưa Sung, bảo Dương Hựu hãy chờ đã.

Dương Hựu bi quan bực, dưng biểu xin tự chức.

Tấn Chúa kinh ngạc bảo:

- Trẫm còn tính dựa vào khanh nhiều, sao lại mau chóng trở về thôn như vậy?

Dương Hựu tâu:

- Tôi tuổi già sức yếu, nay xin tiến cử Hữu tướng tá Quân Ðổ Dự tài năng giúp nước. Thiển nghĩ cõi trần mười phần, chúa thượng đã tất cả thâu được chín phần, nay triều Ngô suy bại, đó là lúc cần cất quân, chớ để lỡ cơ hội.

Tấn Chúa y theo, phong Ðỗ Dự làm Trấn nam giới Ðại tướng tá Quân.

Ðỗ Dự lãnh chiếu rồi xuất quân, nhắm Tương Dương tiến phát.

Bên Ngô thì Ðinh Phụng cùng Lục kháng đã mất cả, Ngô Chúa vui chơi cùng bầy Hoạn quan, ngày đêm say sưa, dĩ chí bày ra các cách trị tội cường bạo như khoét mắt, lột da... Làm cho nhân dân thiết bị thán.

Lúc đó Ðổ Dự tuân lịnh Tấn vương vãi điều đụng mười vạn binh mã Ðại tướng tá Quân tứ Mã Du ra bổ Từ Trung, Chinh Ðông tướng tá quân vương vãi Hồn ra bửa Hoành Giang. Loài kiến Oai tướng tá quân vương vãi Nhung ra bổ Võ Xương, Bình phái nam Tướng quân hồ nước Phẩm ra té Hạ Khẩu, tất cả đều trực thuộc quyền điều động Trấn nam đại tướng mạo Quân kiêm Ðại Ðô Ðốc Ðổ Dự.

Hay tin trên, Tôn Hạo cả kinh, vời quần thần tới yêu quý nghị, kế tiếp cử Trương Ðể ráng binh đi phòng cự. Rồi lui vào cung vô cùng buồn bã.

Sầm Hôn ngay tức khắc hiến kế:

- Giang phái nam ta nhiều sắt, vậy nên làm dùi fe mà cắn dưới nước, lại rèn các dây xích fe đeo những khoen nặng hàng nghìn cân mà lại dăng ngay lập tức sông, tất ngăn được chiến thuyền của Tấn Vương.

Tôn Hạo ngay tức khắc y kế mà làm.

Nói về Ðỗ Dự chỉ cần sử dụng thuyền vơi qua sông ngôi trường Giang mà lại lấy được Lạc Dương, lại sử dụng binh lấy được Giang Lăng, tướng Ngô giữ ải Võ Xương hại quá xin đầu hàng, tiếp nối Ðổ Dự bèn tiến binh đem Kiến Nghiệp.

Nói về thủy quân của Tấn vày Long Nhưỡng tướng quân vương vãi Tuấn thống lãnh sẽ lục tục tiến mang đến thì bao gồm quân trinh sát về báo mặt Ngô cần sử dụng dây lòi tói bởi sắt với dùi nhọn cắn ở lòng sông để chống cản.

Vương Tuấn cả cười cợt rồi không nên kết mấy vạn chiếc bè phệ lùa cho trôi xuống, từng nào dùi gặm dưới nước bị lôi đi mất hết. Trên bè lại máy đuốc phệ thấm dầu, cháy mãi lòi tói cũng bị đứt hết.

Thế là thủy quân Tấn thẳng giòng nhưng tiến lên.

Lúc kia Thừa tướng tá Ðông Ngô là Trương Ðể thấy các đạo bộ binh đã thất bại chạy, quân thủy cũng không phản kháng nổi thì khóc ròng lên rồi cùng hai tướng tá là Trầm Huỳnh cùng Gia cát Nghiền liệu tử vong một trận cuối cùng.

Rút cuộc cả tía đều bị bao vây và phần đa bị tử trận.

Lập tức Ðổ Dự lại đến tiến quân, quân tiến tới đâu, binh Ngô đầu cho tới đó.

Ngô Chúa được tin thất gớm hỏi quần thần:

- vì sao binh ta không chịu đánh?

Quân thần tâu:

- Ðó là mẫu họa thánh thượng nghe lời lũ Sầm Hôn cơ mà sanh ra. Nay mong muốn cho tướng mạo sĩ liên tiếp chiến đấu kháng địch thì thánh thượng hãy giết Sầm Hôn trước đã.

Ngô chúa không chịu, quần thần tức lắm liền ào ạt xông vào cung bắt Sầm Hôn lấy ra phanh thây, mỗi người lại lắt một miệng thịt mà nạp năng lượng cho hả giận.

Sau kia quần thần đồng thanh xin ra đánh, Tôn Hạo bèn cho Ðào Thao thống lãnh những đạo Ngự Lâm Quân, Trương Tượng dẫn những đạo thủy binh xông ra tấn công quân Tấn.

Tuy nhiên binh sĩ đã thoái chí hết, mặc cho các tướng đốc thúc, vứt chạy tứ tán.

Khi vương Tuấn mang lại thì Trương Tượng chỉ với vài mươi binh sĩ đành buộc phải đầu hàng.

Vương Tuấn sai Trương Tượng đi chiêu dụ Thạch Ðầu Thành, vị trí này cũng đầu sản phẩm nốt.

Ngô chúa cả sợ hãi toan tự vận thì có Hồ Xung cản lại mà rằng:

- Sao chúa công không làm theo Lưu Thiện?

Tôn Hạo ngay tắp lự dắt hết bá quan tiền ra xin đầu sản phẩm Vương Tuấn.

Ðổ Dự cũng vừa tiến quân đến, thấy vậy cả mừng, bèn thuộc Vương Tuấn dâng biểu lên Tấn chúa rồi ra lịnh ban sư về nước.

Tới nơi Tôn Hạo liền đến trước năng lượng điện cúi đầu reviews Tấn vương.

Tấn vương đến ngồi bên và tiếp đãi tử tế.

Sau đó Tấn vương vãi phong cho Tôn Hạo có tác dụng Qui Mạng Hầu, nhỏ cháu Tôn Hạo và những quan theo cũng đông đảo được phong chức tước.

Bạn đã xem phim Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa - Lồng giờ đồng hồ full bạn dạng đầy đầy đủ

Bộ phim Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa - Lồng giờ full bản đầy đủ thuộc thể một số loại phim Cổ Trang tìm Hiệp của Trung Quốc. Tân Tam Quốc diễn nghĩa thuật lại quy trình từ cuối đời Đông Hán quần hùng mèo cứ đến lúc thiên hạ quy về bên Tấn, bộc lộ tư tưởng triết học nhân văn, sách lược quân sự, bao gồm trị. Những nhân vật thiết yếu như Gia mèo Lượng, Tào Tháo, lưu lại Bị, Tôn Quyền, Chu Du, tư Mã Ý…

Use Google Chrome browser for the best experience on vn2, Click here to lớn install

Sử dụng trình để ý Google Chrome để có trải nghiệm cực tốt trên vn2, setup Google Chrome bấm (vào đây)

Khi thực hiện tìm kiếm trên Google, vui tươi thêm "vn2" vào sau thương hiệu phim phải tìm kiếm, ví dụ: (tan tam quoc dien nghia long tieng full ban day du vn2).


CÙNG THỂ LOẠI:
MỚI CẬP NHẬT
*

50/50

Cổ kiếm Kỳ Đàm


*

Thập đại kỳ án


*

40/40

Tuyệt Đại tuy vậy Kiêu


*

70/70

GIẤC MỘNG HOÀNG ĐẾ


*

43/43

Vương Triều Đại Tần


35/35

ĐẠI PHONG THỦY - MƯU SĨ ĐẠI THẦN


46/46

Lan Lăng Vương


50/50

TÂN BIÊN THÀNH LÃNG TỬ


40/40

Phúc Vũ Kiếm với Phiên Vân Đao


48/48

Thiên Tình chi Lộ


48/48

NGUYỆT THƯỢNG TRỌNG HỎA


36/36

KHÓI LỬA NHÂN GIAN - HOA TIỂU TRÙ


62/62

Tùy Đường Diễn Nghĩa


45/45

ĐẠI HIỆP HOẮC NGUYÊN GIÁP


59/59

Lục Trinh Truyền Kỳ


Võ Thần


40/40

Tuyết Hoa Thần tìm 1997


TOP PHIM MỚI ĐƯỢC YÊU THÍCH

Vân đưa ra Vũ


PHIM Trung Quốc

Mặt Trời tỏa nắng Bên Tôi


PHIM Trung Quốc

Lý do Tôi trở lại Tuổi 17


PHIM Trung Quốc

Thiếu bạn nữ Lưu Lạc Giang hồ - Egg & Stone 2023


PHIM Trung Quốc

Đảo Hải Tặc Live Action


PHIM các quốc gia
8/8

Tình Một Đêm 2023


PHIM Thái Lan

Tiên Sinh Ẩn Cư yêu thương Dấu


PHIM Trung Quốc

Lật mặt 6 - Tấm Vé Định Mệnh


PHIM Việt Nam
4/4
Phim mới cập nhật
Phim coi nhiều
Trang website 100% không tồn tại nội dung quảng cáo.

Xem thêm: Kỹ Thuật Phát Âm Chuẩn Tiếng Việt Chuẩn Cho Người Việt, Kĩ Năng Phát Âm Chuẩn


QUỐC GIA:
Phim Hàn Quốc
Phim Trung Quốc
Phim Hồng Kông
Phim Mỹ
Phim Việt Nam
Phim Thái Lan
Phim Nhật Bản
Phim nhiều Quốc Gia
Phim Chiếu Rạp
Phim nước hàn 2
THỂ LOẠI PHIM:
Hành Động
TLXH Hành Động
Hành Động Hài Hước
Cờ bội nghĩa Xã Hội Đen
Võ Thuật
Võ Thuật tìm Hiệp
Tình Cảm
Xuyên Không
Tâm Lý - khiếp Dị
Cổ Trang Tổng Hợp
Hoạt Hình - ANIME
Ca nhạc
eivonline.edu.vn
contact .vn2
gmail.com
Đây là phần mềm Test search kiếm mang lập tiêu đề, phần đông hiển thị chỉ nên mô phỏng, trang website ko dẫn liên kết đến nội dung đoạn phim trực tuyến, cũng như bất cứ một hình hình ảnh riêng bốn nào.