Trong nội dung bài viết này

This is a danh sách of fonts that shipped with Windows 7. Your versions numbers may be different if you did not apply Windows updates. The các mục of Windows 8 fonts is here.

Bạn đang xem: Bổ sung font chữ cho win 7

Family phông Name file Name Version
Aharoni BoldAharoni BoldAhronbd.ttf5.02
AndalusAndalusAndlso.ttf5.92
Angsana NewAngsana NewAngsa.ttf5.00
Angsana New ItalicAngsai.ttf5.00
Angsana New BoldAngsab.ttf5.00
Angsana New Bold ItalicAngsaz.ttf5.00
Angsana
UPC
Angsana
UPC
Angsau.ttf5.00
Angsana
UPC Italic
Angsaui.ttf5.00
Angsana
UPC Bold
Angsaub.ttf5.00
Angsana
UPC Bold Italic
Angsauz.ttf5.00
AparajitaAparajitaAparaj.ttf5.91
Aparajita ItalicAparaji.ttf5.91
Aparajita BoldAparajb.ttf5.91
Aparajita Bold ItalicAparajbi.ttf5.91
Arabic TypesettingArabic TypesettingArabtype.ttf5.91
ArialArialArial.ttf5.22
Arial ItalicAriali.ttf5.22
Arial BoldArialbd.ttf5.22
Arial Bold ItalicArialbi.ttf5.22
Arial BlackArial BlackAriblk.ttf5.06
BatangBatangBatang.ttc5.00
Batang
Che
Batang.ttc5.00
Browallia NewBrowallia NewBrowa.ttf5.00
Browallia New ItalicBrowai.ttf5.00
Browallia New BoldBrowab.ttf5.00
Browallia New Bold ItalicBrowaz.ttf5.00
Browallia
UPC
Browallia
UPC
Browau.ttf5.00
Browallia
UPC Italic
Browaui.ttf5.00
Browallia
UPC Bold
Browaub.ttf5.00
Browallia
UPC Bold Italic
Browauz.ttf5.00
CalibriCalibriCalibri.ttf5.75
Calibri ItalicCalibrii.ttf5.75
Calibri BoldCalibrib.ttf5.75
Calibri Bold ItalicCalibriz.ttf5.75
Calibri LightCalibril.ttf2.10
Calibri Light ItalicCalibrili.ttf2.10
CambriaCambriaCambria.ttc5.97
Cambria ItalicCambriai.ttf5.97
Cambria BoldCambriab.ttf5.97
Cambria Bold ItalicCambriaz.ttf5.97
Cambria MathCambria MathCambria.ttc5.97
CandaraCandaraCandara.ttf5.61
Candara ItalicCandarai.ttf5.61
Candara BoldCandarab.ttf5.61
Candara Bold ItalicCandaraz.ttf5.61
Comic Sans MSComic Sans MSComic.ttf5.11
Comic Sans MS BoldComicbd.ttf5.11
Comic Sans MS ItalicComici.ttf5.11
Comic Sans MS Bold ItalicComicz.ttf5.11
ConsolasConsolasConsola.ttf5.24
Consolas ItalicConsolai.ttf5.24
Consolas BoldConsolab.ttf5.24
Consolas Bold ItalicConsolaz.ttf5.24
ConstantiaConstantiaConstan.ttf5.90
Constantia ItalicConstani.ttf5.90
Constantia BoldConstanb.ttf5.90
Constantia Bold ItalicConstanz.ttf5.90
CorbelCorbelCorbel.ttf5.61
Corbel ItalicCorbeli.ttf5.61
Corbel BoldCorbelb.ttf5.61
Corbel Bold ItalicCorbelz.ttf5.61
Cordia NewCordia NewCordia.ttf5.00
Cordia New ItalicCordiai.ttf5.00
Cordia New BoldCordiab.ttf5.00
Cordia New Bold ItalicCordiaz.ttf5.00
Cordia
UPC
Cordia
UPC
Cordiau.ttf5.00
Cordia
UPC Italic
Cordiaui.ttf5.00
Cordia
UPC Bold
Cordiaub.ttf5.00
Cordia
UPC Bold Italic
Cordiauz.ttf5.00
Courier NewCourier NewCour.ttf5.13
Courier New ItalicCouri.ttf5.13
Courier New BoldCourbd.ttf5.13
Courier New Bold ItalicCourbi.ttf5.13
Daun
Penh
Daun
Penh
Daunpenh.ttf5.00
DavidDavidDavid.ttf5.02
David BoldDavidbd.ttf5.02
DFKai-SBDFKai-SBKaiu.ttf5.00
Dillenia
UPC
Dillenia
UPC
Upcdl.ttf5.01
Dillenia
UPC Italic
Upcdi.ttf5.01
Dillenia
UPC Bold
Upcdb.ttf5.01
Dillenia
UPC Bold Italic
Upcdbi.ttf5.01
Dok
Champa
Dok
Champa
Dokchamp.ttf5.00
DotumDotumGulim.ttc5.00
Dotum
Che
Gulim.ttc5.00
EbrimaEbrimaEbrima.ttf5.00
Ebrima BoldEbrimabd.ttf5.00
Estrangelo EdessaEstrangelo EdessaEstre.ttf5.00
Eucrosia
UPC
Eucrosia
UPC
Upcel.ttf5.01
Eucrosia
UPC Italic
Upcei.ttf5.01
Eucrosia
UPC Bold
Upceb.ttf5.01
Eucrosia
UPC Bold Italic
Upcebi.ttf5.01
EuphemiaEuphemiaEuphemia.ttf5.00
Fang
Song
Fang
Song
Simfang.ttf5.01
Franklin Gothic MediumFranklin Gothic MediumFramd.ttf5.01
Franklin Gothic Medium ItalicFramdit.ttf5.00
Frank
Ruehl
Frank
Ruehl
Frank.ttf5.02
Freesia
UPC
Freesia
UPC
Upcfl.ttf5.01
Freesia
UPC Italic
Upcfi.ttf5.01
Freesia
UPC Bold
Upcfb.ttf5.01
Freesia
UPC Bold Italic
Upcfbi.ttf5.01
GabriolaGabriolaGabriola.ttf5.92
GautamiGautamiGautami.ttf5.90
Gautami BoldGautamib.ttf5.90
GeorgiaGeorgiaGeorgia.ttf5.51
Georgia ItalicGeorgiai.ttf5.51
Georgia BoldGeorgiab.ttf5.51
Georgia Bold ItalicGeorgiaz.ttf5.51
GishaGishaGisha.ttf5.00
Gisha BoldGishabd.ttf5.00
GulimGulimGulim.ttc5.01
Gulim
Che
Gulim.ttc5.00
GungsuhGungsuhBatang.ttc5.00
Gungsuh
Che
Batang.ttc5.00
ImpactImpactImpact.ttf5.00
Iris
UPC
Iris
UPC
Upcil.ttf5.01
Iris
UPC Italic
Upcii.ttf5.01
Iris
UPC Bold
Upcib.ttf5.01
Iris
UPC Bold Italic
Upcibi.ttf5.01
Iskoola PotaIskoola PotaIskpota.ttf5.90
Iskoola Pota BoldIskpotab.ttf5.90
Jasmine
UPC
Jasmine
UPC
Upcjl.ttf5.01
Jasmine
UPC Italic
Upcji.ttf5.01
Jasmine
UPC Bold
Upcjb.ttf5.01
Jasmine
UPC Bold Italic
Upcjbi.ttf5.01
Kai
Ti
Kai
Ti
Simkai.ttf5.01
KalingaKalingaKalinga.ttf5.90
Kalinga BoldKalingab.ttf5.90
KartikaKartikaKartika.ttf5.90
Kartika BoldKartikab.ttf5.90
Khmer UIKhmer UIKhmer
UI.ttf
5.00
Khmer UI BoldKhmer
UIB.ttf
5.00
Kodchiang
UPC
Kodchiang
UPC
Upckl.ttf5.01
Kodchiang
UPC Italic
Upcki.ttf5.01
Kodchiang
UPC Bold
Upckb.ttf5.01
Kodchiang
UPC Bold Italic
Upckbi.ttf5.01
KokilaKokilaKokila.ttf5.91
Kokila ItalicKokilai.ttf5.91
Kokila BoldKokilab.ttf5.91
Kokila Bold ItalicKokilabi.ttf5.91
Lao UILao UILaoui.ttf5.00
Lao UI BoldLaouib.ttf5.00
LathaLathaLatha.ttf5.90
Latha BoldLathab.ttf5.90
LeelawadeeLeelawadeeLeelawad.ttf5.00
Leelawadee BoldLeelawdb.ttf5.00
Levenim MTLevenim MTLvnm.ttf5.02
Levenim MT BoldLvnmbd.ttf5.02
Lily
UPC
Lily
UPC
Upcll.ttf5.01
Lily
UPC Italic
Upcli.ttf5.01
Lily
UPC Bold
Upclb.ttf5.01
Lily
UPC Bold Italic
Upclbi.ttf5.01
Lucida ConsoleLucida ConsoleLucon.ttf5.00
Lucida Sans UnicodeLucida Sans UnicodeL_10646.ttf5.00
Malgun GothicMalgun GothicMalgun.ttf6.11
Malgun Gothic BoldMalgunbd.ttf6.00
MangalMangalMangal.ttf5.91
Mangal BoldMangalb.ttf5.91
MarlettMarlettMarlett.ttf5.00
MeiryoMeiryoMeiryo.ttc6.05
Meiryo ItalicMeiryo.ttc6.05
Meiryo BoldMeiryob.ttc6.05
Meiryo Bold ItalicMeiryob.ttc6.05
Meiryo UIMeiryo UIMeiryo.ttc6.05
Meiryo UI ItalicMeiryo.ttc6.05
Meiryo UI BoldMeiryob.ttc6.05
Meiryo UI Bold ItalicMeiryob.ttc6.05
Microsoft HimalayaMicrosoft HimalayaHimalaya.ttf5.00
Microsoft Jheng
Hei
Microsoft Jheng
Hei
MSJH.ttf6.02
Microsoft Jheng
Hei Bold
MSJHBD.ttf6.00
Microsoft New Tai LueMicrosoft New Tai LueNtailu.ttf5.90
Microsoft New Tai Lue BoldNtailub.ttf5.90
Microsoft Phags
Pa
Microsoft Phags
Pa
Phags
Pa.ttf
5.90
Microsoft Phags
Pa Bold
Phags
Pa
B.ttf
5.90
Microsoft Sans SerifMicrosoft Sans SerifMicross.ttf5.22
Microsoft Tai LeMicrosoft Tai LeTaile.ttf5.90
Microsoft Tai Le BoldTai
Leb.ttf
5.90
Microsoft UighurMicrosoft UighurMsuighur.ttf5.91
Microsoft Ya
Hei
Microsoft Ya
Hei
Msyh.ttf6.02
Microsoft Ya
Hei Bold
Msyhbd.ttf6.02
Microsoft Yi BaitiMicrosoft Yi BaitiMSYI.ttf5.00
Ming
Li
U
Ming
Li
U
Mingliu.ttc7.00
Ming
Li
U-Ext
B
Mingliub.ttc7.00
PMing
Li
U
Mingliu.ttc7.00
PMing
Li
U-Ext
B
Mingliub.ttc7.00
Ming
Li
U_HKSCS
Mingliu.ttc7.00
Ming
Li
U_HKSCS-Ext
B
Mingliub.ttc7.00
MiriamMiriamMriam.ttf5.02
Miriam FixedMriamc.ttf5.02
Mongolian BaitiMongolian BaitiMonbaiti.ttf5.01
Mool
Boran
Mool
Boran
Moolbor.ttf5.00
MS GothicMS GothicMsgothic.ttc5.05
MS PGothicMsgothic.ttc5.05
MS UI GothicMsgothic.ttc5.05
MS MinchoMS MinchoMsmincho.ttc5.05
MS PMinchoMsmincho.ttc5.05
MV BoliMV BoliMvboli.ttf5.01
NarkisimNarkisimNrkis.ttf5.02
NyalaNyalaNyala.ttf5.00
Palatino LinotypePalatino LinotypePala.ttf5.00
Palatino Linotype ItalicPalai.ttf5.00
Palatino Linotype BoldPalab.ttf5.00
Palatino Linotype Bold ItalicPalabi.ttf5.00
Plantagenet CherokeePlantagenet CherokeePlantc.ttf5.00
RaaviRaaviRaavi.ttf5.90
Raavi BoldRaavib.ttf5.90
RodRodRod.ttf5.02
Sakkal MajallaSakkal MajallaMajalla.ttf5.01
Sakkal Majalla BoldMajallab.ttf5.01
Segoe PrintSegoe PrintSegoepr.ttf5.02
Segoe Print BoldSegoeprb.ttf5.02
Segoe ScriptSegoe ScriptSegoesc.ttf5.00
Segoe Script BoldSegoescb.ttf5.00
Segoe UISegoe UI LightSegoeuil.ttf5.00
Segoe UISegoeui.ttf5.13
Segoe UI ItalicSegoeuii.ttf5.13
Segoe UI SemiboldSeguisb.ttf5.00
Segoe UI BoldSegoeuib.ttf5.13
Segoe UI Bold ItalicSegoeuiz.ttf5.13
Segoe UI SymbolSegoe UI SymbolSeguisym.ttf5.01
Shonar BanglaShonar BanglaShonar.ttf5.91
Shonar Bangla BoldShonarb.ttf5.91
ShrutiShrutiShruti.ttf5.90
Shruti BoldShrutib.ttf5.90
Sim
Hei
Sim
Hei
Simhei.ttf5.01
Simplified ArabicSimplified ArabicSimpo.ttf5.92
Simplified Arabic BoldSimpbdo.ttf5.92
Simplified Arabic FixedSimpfxo.ttf5.92
Sim
Sun
Sim
Sun
Simsun.ttc5.03
NSim
Sun
Simsun.ttc5.03
Sim
Sun-Ext
B
Simsunb.ttf5.00
SylfaenSylfaenSylfaen.ttf5.02
SymbolSymbolSymbol.ttf5.00
TahomaTahomaTahoma.ttf5.22
Tahoma BoldTahomabd.ttf5.22
Times New RomanTimes New RomanTimes.ttf5.22
Times New Roman ItalicTimesi.ttf5.22
Times New Roman BoldTimesbd.ttf5.22
Times New Roman Bold ItalicTimesbi.ttf5.22
Traditional ArabicTraditional ArabicTrado.ttf5.92
Traditional Arabic BoldTradbdo.ttf5.92
Trebuchet MSTrebuchet MSTrebuc.ttf5.11
Trebuchet MS ItalicTrebucit.ttf5.11
Trebuchet MS BoldTrebucbd.ttf5.11
Trebuchet MS Bold ItalicTrebucbi.ttf5.11
TungaTungaTunga.ttf5.90
Tunga BoldTungab.ttf5.90
UtsaahUtsaahUtsaah.ttf5.91
Utsaah ItalicUtsaahi.ttf5.91
Utsaah BoldUtsaahb.ttf5.91
Utsaah Bold ItalicUtsaahbi.ttf5.91
VaniVaniVani.ttf5.91
Vani BoldVanib.ttf5.91
VerdanaVerdanaVerdana.ttf5.31
Verdana ItalicVerdanai.ttf5.30
Verdana BoldVerdanab.ttf5.30
Verdana Bold ItalicVerdanaz.ttf5.30
VijayaVijayaVijaya.ttf5.91
Vijaya BoldVijayab.ttf5.91
VrindaVrindaVrinda.ttf5.90
Vrinda BoldVrindab.ttf5.90
WebdingsWebdingsWebdings.ttf5.00
WingdingsWingdingsWingding.ttf5.00

* Fonts added in Windows 7

Trong nội dung bài viết này, eivonline.edu.vn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách update font chữ đến Win 7.

*

Hướng dẫn update font chữ cho Win 7

Hệ điều hành và quản lý Windows bao hàm rất hiều sự lựa chọn về font text cho bọn họ tha hồ đi khám phá, nhưng đôi khi bạn phải một cái nào đấy mới mẻ khác những bộ font tiêu chuẩn, mặc định nhàm chán bao gồm sẵn trên Windows. Vấn đề lựa chọn một bộ phông chữ phù hợp với mục tiêu sử dụng là một trong những cách thể hiện sự bài bản và trang nghiêm của họ đối cùng với những các bước quan trọng giống như các bài thuyết trình, thư tín, hoặc các dự án công việc. Với hàng chục ngàn font chữ miễn phí tất cả sẵn trên internet, bạn không tồn tại lý vày cứ phải gắn sát với một cỗ font nhàm chán, cũng chính vì việc cập nhật font chữ mang lại Win 7 rất là đơn giản và ngay tiếp sau đây mình sẽ cùng chúng ta tìm hiểu cách làm nhé.

Tìm fonts chữ

Với một vài bước tìm kiếm đối kháng giản, Google sẽ đưa về cho họ hàng ngàn bộ font được chia sẻ miễn tổn phí trên internet. Nhưng mà trong những tác dụng đó, đầy rẫy gần như mối gian nguy tiềm ẩn, đe dọa tới thông tin, dữ liệu cá nhân của cá bạn như virus, malware và những mã độc. Bởi vì vậy các bạn hãy lựa chọn đa số trang uy tín nhằm tránh những số nhọ nhé.

Lưu ý: các tập tin phông thường ở định dạng .ttf, .otf, hoặc .fon.

Cách update font chữ mang đến Win 7

Một khi chúng ta đã tìm được cho bản thân một cỗ font như ý, xem như công việc khó khăn vẫn được các bạn thực hiện xong rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ thiết đặt những cỗ font mà các bạn vừa tải xuống vào Windows. Quá trình này chỉ việc vài cách rất solo giản.

Bước 1: bấm vào phải vào tệp phông chữ đã giải nén.

*

Cách cập nhật font chữ mang đến Win 7

Bước 2. Nhấp "Install".

Sau khi bạn chọn "Install", Windows sẽ auto lo phần nhiều phần còn lại, các bạn chỉ bài toán pha một ly nước và thư giãn ngồi hóng cho quy trình hoàn vớ trong giây lát. Sau khi quá trình update font chữ cho Win 7 trả tất, những bộ font được download sẽ tự động hóa xuất hiện trong những ứng dụng biên soạn thảo văn phiên bản như Word.

Gỡ cập nhật font chữ mang lại Win 7

Đôi khi sau một thời gian sử dụng, chúng ta cảm thấy không hề thích với những cỗ font đã download đặt, hoặc thậm chí là bạn không ưng ý một bộ font khoác định gồm sẵn trên Windows. Có thể hẵn các bạn sẽ nghĩ tới cách làm thế nào để chúng mất tích khỏi tầm mắt của mình. Vâng, việc xóa các bộ font đang cài để lên Windows là trả toàn rất có thể làm được cùng cũng cực kỳ đơn giản như quá trình setup chúng. Chỉ với một vài bước đơn giản mà mình vẫn chỉ cho chúng ta ngay sau đây.

Bước 1: Để mở folder chứa các bộ Fonts trong Windows 7, các bạn mở mục "Control Panel", chọn "Appearance và Personalization", kế tiếp chọn "Preview, delete, or show và hide fonts". Để mở folder Fonts vào Windows Vista, các bạn mở "Control Panel", lựa chọn "Appearance và Personalization", và lựa chọn "Install or remove font".

*

Gỡ cập nhật font chữ cho Win 7

Bước 2: nhấp chuột phải vào font bạn muốn xóa, cùng nhấp "Delete".

*

Gỡ cập nhật font chữ đến Win 7

Sau lúc xóa xong, những font đã được lựa chọn xóa sẽ tự động biến mất khỏi các ứng dụng văn phòng và công sở trên Windows.

Xem thêm: Khách sạn huyền bí 3 lịch chiếu, khách sạn huyền bí 3

Vậy là các bạn đã hiểu rằng cách update font chữ mang đến Win 7 rồi. Hi vọng bài viết của mình góp ích cho những bạn. Chúc các bạn thành công.