Khi học ngôn ngữ, chúng ta đều cần học trọn vẹn các khả năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Đối với khả năng nói, chúng ta không chỉ việc nói chuẩn, lưu giữ loát mà cần phải nói hay. Do thế, câu hỏi hiểu với ghi nhớ giải pháp đánh trọng âm trong giờ đồng hồ Anh là phải thiết. Bài viết sau đây đem về hiểu biết và đông đảo quy tắc giúp vấn đề ghi ghi nhớ trọng âm của từ bỏ vựng tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Cách đánh trọng âm dễ nhớ


*

Trọng âm là gì?

Trong giờ đồng hồ Anh, phần đa từ bao gồm hai âm huyết trở lên luôn có một âm huyết phát âm khác biệt hẳn so với phần đông âm tiết sót lại về độ dài, độ khủng và độ cao. Âm tiết được nhấn trọng âm là âm huyết được phân phát âm lớn hơn, giọng cao hơn và kéo dài hơn các âm khác trong cùng một từ.

Việc biết cách đánh trọng âm đúng không nhỉ chỉ góp ta giao tiếp một cách tự nhiên và thoải mái mà còn tác động đến công dụng truyền đạt thông tin. Ví dụ, ‘record (n) là danh từ với nghĩa là bản ghi âm, còn trường đoản cú re’cord (v) là hễ từ sở hữu nghĩa là hành động ghi âm.

Âm tiết

Âm tiết là một đơn vị của lời nói.

Âm tiết đựng một âm nhạc của nguyên âm đơn.

Một từ hoàn toàn có thể có một hoặc nhiều hơn một âm tiết.

Ví dụ:

Các từ gồm một âm tiết: pen, live, nice,…

Các từ gồm hai âm tiết: nation,…

Các từ bỏ có bố âm tiết: beautiful, apartment,…

Các từ tất cả bốn âm tiết: apologize, entertainment,…

Xem chi tiết: Quy tắc xác minh số âm ngày tiết của từ.

Quy tắc đánh trọng âm trong giờ Anh

Trọng âm thường xuyên rơi vào âm tiết đầu tiên với số đông danh từ có 2 âm tiết.

Ví dụ:

doctor /ˈdɑːktər/

motor /ˈməʊtə/

forest /ˈfɒrɪst/

table /ˈteɪ.bəl/

Trường hợp ngoại lệ:

advice /ədˈvaɪs/

machine /məˈʃiːn/

mistake /mɪˈsteɪk/

ballon /bəˈluːn/

Lưu ý: một số từ sẽ có cách đánh trọng âm khác nhau phụ thuộc vào vào trường đoản cú loại.

Ví dụ: record (n) /ˈrekɔːd/khác với record (v) /rɪˈkɔːd/.

Trọng âm tiếp tục rơi vào âm tiết thứ hai với phần nhiều động từ gồm 2 âm tiết.

Ví dụ:

receive /rɪˈsiːv/

affect /əˈfekt/

invite /ɪnˈvaɪt/

swimming /ˈswɪmɪŋ/

Trường phù hợp ngoại lệ:

answer /ˈɑːn.sər/

enter /ˈen.tər/

happen /ˈhæp.ən/

offer /ˈɒf.ər/

open /ˈəʊ.pən/

visit /ˈvɪz.ɪt/

Trọng âm thường xuyên rơi vào âm tiết đầu tiên với hầu hết tính từ có 2 âm tiết.

Ví dụ:

healthy /ˈhelθi/

picky /ˈpɪki/

happy /ˈhæpi/

cheerful /ˈtʃɪəfəl/

mindful /ˈmaɪndfəl/

Trường đúng theo ngoại lệ:

alone /əˈləʊn/

amazed /əˈmeɪzd/

Trọng âm sẽ lâm vào âm tiết trước tiên với mọi danh từ bỏ ghép.

Danh từ ghép là danh trường đoản cú được tạo vì chưng nhiều từ bỏ có ý nghĩa riêng biệt.

Ví dụ:

software /ˈsɒftweə/

toothpaste /ˈtuːθpeɪst/

bedroom /ˈbedrʊm/

football /ˈfʊtbɔːl/

postman /ˈpəʊstmən/

Trọng âm đã thường lâm vào hoàn cảnh từ thứ hai với hồ hết động từ bỏ ghép.

Động tự ghép là cồn từ được tạo bởi nhiều tự có ý nghĩa sâu sắc riêng biệt. Xem xét rằng từ thứ 2 chứ chưa hẳn âm tiết trang bị 2.

Ví dụ:

become /bɪˈkʌm/

understand /ˌʌn.dəˈstænd/ (âm “stand” là âm tiết thứ 3 tuy nhiên là từ thứ 2 trong tự ghép trên cần trọng âm sẽ bấm vào âm “stand”)

overflow /ˌəʊ.vəˈfləʊ/,…

Các từ dứt bằng đuôi what, where, how,… thì trọng âm bấm vào âm tiết vật dụng nhất.

Ví dụ:

somewhere /ˈsʌmweə/

anywhere/ˈeniweə/

somehow /ˈsʌmhaʊ/

somewhat /ˈsʌmwɒt/

Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết sinh hoạt ngay trước các đuôi sau: -ety, -ity, -ion , -sion, -cial, -ically, -ious, -eous, -ian, -ior, -iar, -iasm, -ience, -iency, -ient, -ier, -ic, -ics, -ial, -ical, -ible, -uous, ium, -logy, -sophy, -graphy, -ular, -ulum.

*

Ví dụ:

society /səˈsaɪəti/

capacity /kəˈpæsəti/

cancellation /ˌkænsəˈleɪʃən/

tension /ˈtenʃən/

beneficial /ˌbenɪˈfɪʃəl/

ambitious /æmˈbɪʃəs/

spontaneous /spɒnˈteɪniəs/

musician /mjuːˈzɪʃən/

interior/ɪnˈtɪəriə /

enthusiasm /ɪnˈθjuːziæzəm/

science /ˈsaɪəns/

efficiency /ɪˈfɪʃənsi/

experience /ɪkˈspɪəriəns/

cashier /kæˈʃɪə/

bionic /baɪˈɒnɪk/

initial /ɪˈnɪʃəl/

musical /ˈmjuːzɪkəl/

invisible /ɪnˈvɪzəbəl/

millennium /mɪˈleniəm/

sociology /ˌsəʊsiˈɒlədʒi/

philosophy /fəˈlɒsəfi/

geography /dʒiˈɒɡrəfi/

Trường thích hợp ngoại lệ:

lunatic /ˈluː.nə.tɪk/

arabic /ˈær.ə.bɪk/

politics /ˈpɒl.ə.tɪks/

arithmetic /əˈrɪθ.mə.tɪk/

Đối với những từ bao gồm đuôi kết thúc bằng -ate, -cy, -ty, -phy, -gy sẽ chia nhỏ ra làm 2 trường hợp.

Trọng âm sẽ nhấn vào âm tiết trước tiên nếu từ bao gồm 2 âm tiết và trọng âm sẽ nhấp vào âm tiết thứ 3 từ thời điểm cuối lên nếu từ bao gồm từ 3 âm huyết trở lên.

Ví dụ:

negotiate /nɪˈɡəʊʃieɪt/

communicate /kəˈmjuːnɪkeɪt/

participate /pɑːˈtɪsəpeɪt/

passionate /ˈpæʃənət/

teammate /ˈtiːm-meɪt/

emergency /ɪˈmɜːdʒənsi/

fatality /fəˈtæləti/

certainty /ˈsɜːtnti/

atrophy /ˈætrəfi/

photography /fəˈtɒɡrəfi/

energy /ˈenədʒi/

astrology /əˈstrɒlədʒi/

literacy /ˈlɪtərəsi/

accuracy /ˈækjərəsi/

Trọng âm đã nhấn ở các âm gồm đuôi hoàn thành như sau: -ade, -ee, -ese, -eer, -ette, -oo, -oon , -ain, -esque, -isque, -aire , -mental, -ever, -self.

Ví dụ:

handmade /ˌhændˈmeɪd/

lemonade /ˌleməˈneɪd/

trainee /ˌtreɪˈniː/

Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/

pioneer /ˌpaɪəˈnɪə/

volunteer /ˌvɒlənˈtɪə/

brunette /bruːˈnet/

briquette /brɪˈket/

baguette /bæˈɡet/

igloo /ˈɪɡluː/

typhoon /ˌtaɪˈfuːn/

remain /rɪˈmeɪn/

compain /kəmˈpleɪn/

instrumental /ˌɪnstrəˈmentl/

sentimental /ˌsentəˈmentl/

whatsoever/ˌwɒtsəʊˈevə/

myself /maɪˈself/

Trường đúng theo ngoại lệ:

coffee /ˈkɒf.i/

committee /kəˈmɪt.i/

Các từ bỏ chỉ con số có đuôi -teen thì dìm trọng âm vào teen, đuôi -ty thì trọng âm lâm vào tình thế âm ngày tiết phía trước nó.

Ví dụ:

eighteen /ˌeɪˈtiːn/

fourteen /ˌfɔːˈtiːn/

fifteen /ˌfɪfˈtiːn/

pointy /ˈpɔɪnti/

minty /ˈmɪnti/

Đối với các âm ngày tiết sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent thì trọng âm sẽ bấm vào chính các âm ngày tiết đó.

Ví dụ:

persist/pəˈsɪst/

occur/əˈkɜː/

convert /kənˈvɜːt/

introvert /ˈɪntrəvɜːt/

contest /ˈkɒntest/

attest /əˈtest/

entertain /ˌentəˈteɪn/

attract /əˈtrækt/

contract /ˈkɒntrækt/

interact /ˌɪntərˈækt/

invent /ɪnˈvent/

comment/ˈkɒment/

Đối với những từ tất cả 2 âm tiết bởi đầu bằng văn bản A thì trọng âm sẽ nhấn vào âm tiết ngay sau đó.

Ví dụ:

about /əˈbaʊt/

above /əˈbʌv/

again /əˈɡen/

alone /əˈləʊn/

alike /əˈlaɪk/

ago /əˈɡəʊ/

Các chi phí tố (prefix) và hậu tố (suffix) hay không có trọng âm, nó không làm biến hóa trọng âm của từ bỏ gốc.

Ví dụ:

important /ɪmˈpɔː.tənt/ → unimportant /ˌʌn.ɪmˈpɔː.tənt/

perfect /ˈpɜː.felt/ → imperfect /ɪmˈpɜː.felt/

appear /əˈpɪər/ → disappear /ˌdɪs.əˈpɪər/

crowded /ˈkraʊ.dɪd/ → overcrowded /ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪd/

beauty /ˈbjuː.ti/ → beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/

teach /tiːtʃ/ →teacher /ˈtiː.tʃər/

Trọng âm sẽ không còn rơi vào rất nhiều âm được phân phát âm dịu như /ə/ hoặc /i/.

Ví dụ:

computer/kəmˈpjuːtə/

effort /ˈefət/

comfort /ˈkʌmfət/

Từ tất cả 3 âm tiết

1. Danh từ:

Trọng âm sẽ rơi vào hoàn cảnh âm tiết thứ nhất nếu âm tiết sản phẩm hai bao gồm chứa âm được phát âm yếu ớt là/ə/ hoặc /i/ cùng danh trường đoản cú đó có 3 âm tiết.

Ví dụ:

resident /ˈrezɪdənt/

pharmacy /ˈfɑːməsi/

holiday /ˈhɒlədi/

2. Động từ:

Đối với trường hòa hợp âm tiết thiết bị 3 là nguyên âm ngắn và từ ngừng bằng 1 phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào cảnh âm tiết thiết bị 2.

Ví dụ:

encounter /iŋ’kauntə/

determined /dɪˈtɜː.mɪnd/,…

Đối cùng với trường vừa lòng âm tiết trang bị 3 là nguyên âm song hay xong bằng 2 phụ âm trở lên trên thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết sản phẩm công nghệ nhất.

Ví dụ:

exercise /ˈek.sə.saɪz/

compromise /ˈkɒm.prə.maɪz/,…

3. Tính từ:

Đối cùng với trường phù hợp tính từ gồm âm huyết cuối là nguyên âm ngắn cùng âm tiết sản phẩm công nghệ hai là nguyên âm nhiều năm thì trọng âm lâm vào tình thế âm tiết sản phẩm công nghệ 2.

Ví dụ:

enormous /ɪˈnɔːməs/

annoying /əˈnɔɪɪŋ/

familiar /fəˈmɪl.i.ər/

considerate /kənˈsɪd.ər.ət/,…

Xem bỏ ra tiết: tổng thể kiến thức về phụ âm cùng nguyên âm trong tiếng Anh.

Tại sao phải học cách đánh trọng âm?

Phát âm và tiếp xúc tiếng Anh đang trở cần tự nhiên

Khi nói, người phiên bản xứ thường thừa nhận trọng âm hết sức tự nhiên. Việc phát âm lên, xuống trong giờ Anh giúp sinh sản thiện cảm hơn cho người nghe và giúp cho bạn được reviews cao rộng về kỹ năng sử dụng ngoại ngữ của bạn dạng thân, duy nhất là trong các kì thi lấy hội chứng chỉ.

Vì thế, nói tất cả trọng âm giúp bạn nói giờ Anh chuẩn và không khác gì người bạn dạng xứ.

Giúp khác nhau được các từ “đánh lừa”

Tương từ bỏ như giờ Việt, trong giờ Anh cũng đều có những trường đoản cú trông như thể nhau về mặt hình thức nhưng lại có nhiều hơn một ý nghĩa. Bên cạnh việc xác định nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh thì sự khác nhau ở trọng âm cũng là 1 trong những cách phân minh được nghĩa của từ.

Vì thế, bài toán nắm cứng cáp trọng âm của không ít từ “đánh lừa” như vậy sẽ né được những sự hiểu nhầm trong giao tiếp. Ko kể ra, điều này cũng khá quan trọng khi bạn đọc tham gia phần tranh tài Listening để lấy chứng chỉ nước ngoài ngữ.

Bài tập

Trong kỳ thi THPT tổ quốc môn giờ Anh, dạng bài tương quan đến trọng âm đã yêu mong thí sinh tìm kiếm từ gồm cách tiến công trọng âm không giống với những từ còn lại.

Mã đề 401

Question 1:

A. consist

B. carry

C. remove

D. protect

Hướng dẫn: các đáp án A, C, D đúng phép tắc 2; câu trả lời B là ngoại lệ.

Question 2:

A. solution

B. principal

C. passenger

D. continent

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 3: ‘continent , so’lution,

Áp dụng phần chú ý đối với hậu tố:‘passenger, ‘principal

→ Đáp án A.

Mã đề 402

Question 23:

A. terrific

B. beautiful

C. general

D. chemical

Hướng dẫn:

Áp dụng luật lệ 3: te’rrific

Áp dụng phần chú ý đối cùng với hậu tố: ‘beautiful, ‘general, ‘chemical

→ Chọn câu trả lời A.

Question 24:

A. provide

B. listen

C. repeat

D. collect

Hướng dẫn: các đáp án A, C, D đúng phép tắc 2; đáp án B là ngoại lệ.

Mã đề 403

Question 23:

A. study

B. delete

C. reward

D. survive

Hướng dẫn:

Áp dụng luật lệ 2: de’lete, re’ward, sur’vive

‘study nước ngoài lệ

→ Chọn câu trả lời A.

Question 24:

A. summary

B. holiday

C. selection

D. festival

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 5: ‘summary

Áp dụng nguyên tắc 3: se’lection

Áp dụng phần chăm chú đối với hậu tố: ‘festival

‘Holiday

→ Chọn đáp án C.

Mã đề 404

Question 23:

A. energy

B. exercise

C. addition

D. article

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 4: ‘energy, ‘exercise

Áp dụng luật lệ 3: a’ddition

→ C là câu vấn đáp đúng.

Question 24:

A. connect

B. travel

C. deny

D. return

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 2: con’nect, re’turn, de’ny

‘Travel

→ B là câu vấn đáp đúng.

Tổng kết

Hy vọng nội dung bài viết trên đã hỗ trợ được bạn đọc phát âm được trọng âm là gì và cách đánh trọng âm trong giờ đồng hồ Anh như vậy nào. Từ đó, người học rất có thể giao tiếp thoải mái và tự nhiên hơn cùng tự tin chiếm trọn điểm thắc mắc trọng âm trong những đề thi bình chọn tiếng Anh.

Để có thể phát âm tiếng Anh chuẩn chỉnh chỉnh cùng hay ho như người bản ngữ thì trọng âm là trong số những khía cạnh quan trọng đặc biệt nhất ra quyết định xem các bạn phát âm tiếng Anh có chuẩn hay không. Hầu hết người Việt Nam họ khi phạt âm liên tiếp quên đi trọng âm, hoặc ngần ngừ trọng âm của từ nằm ở trong phần nào. Vậy nên hãy cùng eivonline.edu.vn theo dõi ngay 15+ quy tắc khắc ghi trọng âm bất bại trong giờ Anh bạn nhé!

*
15+ quy tắc đánh dấu trọng âm trong giờ Anh đơn giản và dễ dàng nhớ nhất

Mục lục bài xích viết

II. 15+ quy tắc lưu lại trọng âm trong tiếng anh bạn nên biết
III. Lý do khiến việc ghi lại trọng âm hết sức quan trọng

I. Trọng âm trong giờ Anh là gì?

Trọng âm chính là những âm huyết được nhấn mạnh, phát âm to và rõ hơn các âm không giống trong cùng từ đó. Trọng âm sẽ giúp đỡ từ cùng câu khi chúng ta phát âm sẽ có được ngữ điệu rõ ràng hơn. Vào từ điển, khi nhưng trọng âm lâm vào âm tiết như thế nào thì trước âm tiết đó sẽ được lưu lại dấu phẩy.

Đây là một trong những phần kiến thức cơ phiên bản và đặc biệt quan trọng trong quá trình học vạc âm giờ Anh. Vậy buộc phải nếu bạn muốn phát âm chuẩn, không dừng lại ở đó là phát âm giống hệt như người bản xứ thì điều phải tiên quyết kia là chúng ta phải nhận trọng âm một cách chính xác, tự nhiên ở mỗi từ với câu.

Tài liệu tham khảo:

Bảng phiên âm IPA

II. 15+ quy tắc ghi lại trọng âm vào tiếng thằng bạn nên biết

Dưới đó là 15 quy tắc ghi lại trọng âm trong tiếng anh. Để mang đến dễ nhớ tuyệt nhất eivonline.edu.vn đã tạo thành những từ gồm 2, 3 âm tiết với từ ghép.

1. Từ gồm 2 âm tiết

Quy tắc 1: Đa số các động từ có 2 âm huyết thì trọng âm thiết yếu được bấm vào âm tiết sản phẩm 2.

Ví dụ: assist /əˈsɪst/, destroy /dɪˈstrɔɪ/, maintain /meɪnˈteɪn/

Quy tắc 2: Đa số các danh từ cùng tính từ gồm 2 âm ngày tiết thì trọng âm bao gồm được bấm vào âm tiết máy nhất. 

Ví dụ: mountain /ˈmaʊn.tən/, handsome /ˈhæn.səm/, pretty /ˈprɪt.i/

Quy tắc 3: một số trong những từ vừa có nghĩa danh tự hoặc đụng từ thì: Nếu là danh từ trọng âm rơi vào âm tiết lắp thêm nhất. Ví như là hễ từ thì trọng âm bấm vào âm tiết sản phẩm công nghệ 2. Ví dụ:Record (v) /rɪˈkɔːrd/: ghi âm; (n) /ˈrek.ɚd/: bản ghi âm
Present (v) /prɪˈzent/:thuyết trình ; (n) /ˈprez.ənt/: món quàProduce (v) /prəˈduːs/ sản xuất; (n) /ˈprɑː.duːs/: nông sảnNgoại lệ: visit /ˈvɪz.ɪt/, travel /ˈtræv.əl/, promise /ˈprɑː.mɪs/: trọng âm luôn luôn nhấn vào âm tiết sản phẩm công nghệ nhấtreply /rɪˈplaɪ/: trọng âm luôn luôn rơi vào âm trang bị 2.Quy tắc 4: Trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/ và ko bao giờ rơi vào âm /ə/. Ví dụ:Result /rɪˈzʌlt/, effect /ɪˈfekt/ (hiện text) dù là danh từ tuy vậy trọng âm rơi 2 bởi âm tiết 1 đều là /ɪ/Offer /ˈɒf.ər/, happen /ˈhæp.ən/, answer /ˈɑːn.sər/, enter /ˈen.tər/, listen /ˈlɪs.ən/ dù là động từ 2 âm tiết nhưng mà trọng âm lại rơi vào âm tiết đầu tiên, vày âm tiết thứ 2 đều là /ə/Bảng quy tắc ghi lại trọng âm trong giờ đồng hồ Anh dễ nhớ nhất

Bảng quy tắc ghi lại trọng âm trong giờ đồng hồ Anh dễ dàng nhớ nhất

2. Từ bao gồm 3 âm ngày tiết trở lên

Quy tắc 1: Hầu hết các tự tận thuộc là đuôi; IC, ICS, IAN, TION, SION thì trọng âm rơi vào âm liền kề trước nó. Ví dụ: statistics /stəˈtɪs·tɪks/, precision /prɪˈsɪʒ.ən/, republic /rɪˈpʌb.lɪk/, scientific /ˌsaɪənˈtɪf.ɪk/Quy tắc 2: Hầu hết các trường đoản cú tận cùng là những đuôi: ADE, EE, ESE, EER, EETE, OO, OON, AIRE, IQUE thì trọng âm bấm vào chính những âm này. Ví dụ: Vietnamese /ˌvjet.nəˈmiːz/, refugee /ˌref.juˈdʒiː/, kangaroo /ˌkæŋ.ɡəˈruː/, cigarette /ˌsɪ.ɡəˈret/, questionnaire /ˌkwes.tʃəˈneər/.Quy tắc 3: Hầu hết các trường đoản cú tận cùng là: AL, FUL, Y thì trọng âm nhấn vào âm huyết thứ 3 từ dưới lên. Ví dụ: natural /ˈnætʃ.ər.əl, beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/, ability /əˈbɪl.ə.ti/Quy tắc 4: các tiền tố không khi nào có trọng âm mà lại thường nhận trọng âm vào âm thứ 2. Ví dụ: unable /ʌnˈeɪ.bəl/, illegal /ɪˈliː.ɡəl/, unusual /ʌnˈjuː.ʒu.əl/Quy tắc 5: những từ xong xuôi là đuôi EVER thì trọng âm nhấn bao gồm vào âm đó. Ví dụ: however /ˌhaʊˈev.ər/, whatever /wɒtˈev.ər/, whenever /wenˈev.ər/

3. Quy tắc lưu lại trọng âm của từ ghép (Stress in compound words)

Quy tắc 1: Danh từ ghép gồm trọng âm bấm vào âm ngày tiết đầu tiên. Ví dụ: raincoat /ˈreɪŋ.kəʊt/, sunrise /ˈsʌn.raɪz/, film-maker /ˈfɪlmˌmeɪ.kər/.Quy tắc 2: Tính trường đoản cú ghép gồm trọng âm nhấp vào âm tiết vật dụng nhất. Ví dụ: home-sick /ˈhəʊm.sɪk/, trust-worthy /ˈtrʌstˌwɜː.ði/, water-proof /ˈwɔː.tə.pruːf/. Ví như tính trường đoản cú ghép nhưng mà từ thứ nhất là tính từ/ trạng trường đoản cú hoặc xong là đuôi ED thì trọng âm bấm vào âm thiết bị 2. Ví dụ: bad-tempered /ˌbædˈtemp.əd/, well-done /ˌwel ˈdʌn/, short-sighted /ˌʃɔːtˈsaɪ.tɪd/.Quy tắc 3: Động từ bỏ ghép có trọng âm nhấp vào âm ghép thứ 2. Ví dụ: overcome /ˌəʊ.vəˈkʌm/, undertake /ˌʌn.dəˈteɪk/.

Tham khảo về về bài xích tập trọng âm

50 BÀI TẬP TRỌNG ÂM TIẾNG ANH GIÚP BẠN CHINH PHỤC ĐIỂM 9+ trong KỲ THI trung học phổ thông QUỐC GIA!

III. Lý do khiến việc đánh dấu trọng âm vô cùng quan trọng

1. Đánh vết trọng âm đúng giúp phát âm chuẩn chỉnh và gồm ngữ điệu tự nhiên

Trong khi thủ thỉ hay giao tiếp, rất nhiều người phiên bản xứ thường dìm trọng âm một cách rất trường đoản cú nhiên. Cứng cáp chắn bạn sẽ cảm thấy yêu thích hơn lúc nghe một câu, một từ tất cả ngữ điệu lên xuống hơn là ngữ điệu túc tắc phải không nào? do vậy, lúc nói có trọng âm sẽ giúp bạn nói tiếng Anh chuẩn chỉnh chỉnh và thoải mái và tự nhiên không không giống gì người bạn dạng xứ rồi.

Xem thêm: Vẻ đẹp con gái hàn quốc, 100+ hình ảnh gái hàn quốc, 99+ hình ảnh gái hàn quốc xinh đẹp

2. Đánh vệt trọng âm đúng giúp sáng tỏ được những từ rất dễ gây nhầm lẫn

Trong giờ Anh, một vài từ gồm cách viết cùng phát âm giống như nhau nhưng này lại mang ý nghĩa sâu sắc khác nhau vào từng ngôi trường hợp. Vì sao chính ngơi nghỉ đây đó là ở âm máu được dấn trọng âm. Vậy nên, ráng chắc những quy tắc lưu lại trọng âm để giúp đỡ bạn phân biệt đúng chuẩn được hầu như từ dễ dàng nhầm lẫn. Điều này được xem như là vô cùng quan trọng trong bài bác thi IELTS Listening đó.

3. Tránh gọi nhầm vào giao tiếp

Bởi vì có không ít từ vạc âm giống như nhau mà lại quy tắc khắc ghi trọng âm lại khác nhau. Vậy nên việc biết và lưu lại trọng âm một cách đúng đắn sẽ giúp đỡ bạn truyền đạt đúng văn bản giao tiếp. Có rất nhiều tình huống “dở khóc dở cười” xảy ra khi bạn nhấn không nên trọng âm đó. Và chắc chắn chắn, bạn không muốn lâm vào cảnh tình cảnh “xấu hổ” đó đúng không nhỉ nào?

Lời Kết

Hy vọng rằng thông qua những kỹ năng về quy tắc khắc ghi trọng âm ở nội dung bài viết trên, các bạn đã cố được phần nào các quy tắc trọng âm đúng chuẩn cơ phiên bản trong tiếng Anh. Nếu bạn đang xem xét Ielts tốt tiếng anh THPT nước nhà thì hãy tham khảo lộ trình học tập của eivonline.edu.vn nhé