By pressing certain key combinations, you can vì chưng things that normally need a mouse, trackpad, or other input đầu vào device.

Bạn đang xem: Investigations & Special Operations Command


Using keyboard shortcuts

Common shorcuts lượt thích cut, copy, paste

Sleep, log out, and shut down shortcuts

Finder & system shortcuts


To use a keyboard shortcut,press & hold one or more modifier keys and then press the last key of the shortcut. For example, to lớn use Command-C (copy), press và hold the Command key, then the C key, then release both keys. Mac menus and keyboards often use symbols for certain keys, including modifier keys:


Caps Lock ⇪Fn
*

On keyboards made for Windows PCs, use the alt key instead of Option, và the Ctrl key or Windows logo key instead of Command.

Some keys on some táo apple keyboards have special symbols và functions, such as for display brightness

*
, keyboard brightness
*
,and more. If these functions aren"t available on your keyboard, you might be able to reproduce some of them bycreating your own keyboard shortcuts.To use these keys as F1, F2, F3, or other standard function keys, combine them with the Fn key.You might need to press và hold some of these shortcuts for slightly longer than other shortcuts. This helps you khổng lồ avoid using them unintentionally.

Power button:Press khổng lồ turn on your Mac or wake it from sleep.Press and hold for 1.5 seconds lớn put your Mac khổng lồ sleep.* Continue holding toforce your Mac khổng lồ turn off.Option–Command–Power button* orOption–Command–Media Eject: Put your Mac to sleep.Control–Shift–Power button*orControl–Shift–Media Eject:Put your displays khổng lồ sleep.Control–Powerbutton*orControl–Media Eject:Display a dialog asking whether you want khổng lồ restart, sleep, or shut down.Control–Command–Powerbutton:* Force your Mac khổng lồ restart, without prompting khổng lồ save any xuất hiện and unsaved documents.Control–Command–Media Eject:Quit all apps, then restart your Mac. If any open documents have unsaved changes, you will be asked whether you want to lớn save them.Control–Option–Command–Powerbutton*orControl–Option–Command–Media Eject:Quit all apps, then shut down your Mac. If any xuất hiện documents have unsaved changes, you will be asked whether you want to lớn save them.Control-Command-Q: Immediately lock your screen.Shift-Command-Q:Log out of your mac
OS user account. You will be asked khổng lồ confirm. Khổng lồ log out immediately without confirming, press
Option-Shift-Command-Q.

* Does not apply to the
Touch ID sensor.

The Sheriff’s Department employs more than a dozen details that work tirelessly khổng lồ solve crime, pursue justice, advocate for victims và protect the residents of Orange County. The Investigations and Special Operations Command covers a wide breadth of public safety & investigative services serving Orange County.


*

*

*

*

*

Making Orange County a safe, healthy, and fulfilling place to live, work, & play, today and for generations to come, by providing outstanding, cost-effective regional public services.


This browser is no longer supported and some key features will not work. We strongly recommend using Edge, Chrome 70+, Safari 5.x+ và Firefox 5.x+.


Vì sự thuận tiện của tín đồ sử dụng, trang mạng này của Quận Cam sử dụng dịch vụ thương mại thông dịch miễn mức giá của Google. Một khi bấm vào nút “Tôi chấp nhận” (I accept), tức là quý vị gật đầu những trang của trang mạng này đổi thay những ngôn ngữ không phải là giờ Anh. Quận Cam đang tận dụng mọi cố gắng nỗ lực để bảo đảm sự đúng mực của câu hỏi thông dịch. Mặc dù nhiên, không có việc phiên dịch về điện tử và tự động hóa nào chính xác. Ví dụ điển hình như, thông dịch chưa hẳn là những các từ nhạy cảm cảm và không thể trọn vẹn chuyển để câu văn một giải pháp đúng nghĩa. Cấp dưỡng đó, quý vị hoàn toàn có thể tìm thấy sự khác biệt liên quan tiền đến ngôn từ địa phương cùng tính cách đặc điểm của nó. Thêm vào đó quý vị quan trọng thông dịch những biểu thứ với bản văn, các hồ sơ thuộc nhiều loại PDF file và những áp dụng quan trọng đặc biệt trên trang mạng này. Quận Cam không chịu đựng trách nhiệm bất cứ những gì thông ngôn được hỗ trợ từ Google. Nguyên bạn dạng của trang mạng này được cung ứng bằng Anh ngữ. Nếu gồm có sự biệt lập giưa văn bản bằng Anh ngữ và bạn dạng dịch, bản Anh ngữ đang là văn bạn dạng tất yếu. Khi nhấn vào nút “Tôi chấp nhận” quý vị chấp nhận là bất kỳ những sự biệt lập hay những biệt lập qua sự phiên dịch sẽ không có tính giải pháp ràng buộc và sẽ không có ngẫu nhiên một hậu quả pháp luật nào. Quận Cam không thể bảo đảm an toàn sự đúng mực của việc thay đổi bạn dạng văn và sẽ không chịu bất cứ một nhiệm vụ nào có thể gây ra vị việc thực hiện hạy dựa vào phiên bản phiên dịch cung cấp bởi Google. Khi nhận “Tôi đồng ý” có nghĩa là quý vị đã gật đầu đồng ý từ bỏ toàn bộ những thiệt hại hoàn toàn có thể xảy ra đối với Quận Cam vì chưng việc nhờ vào sự thông dịch cung ứng bởi Google.


Para la conveniencia de los usuarios, este sitio web del Condado de Orange usa el servicio gratuito de traducción de idiomas de Google. Al hacer clic en el botón “Acepto”, usted acepta que las páginas de este sitio web pasarán a estar en otros idiomas distintos al inglés. El Condado de Orange ha hecho el máximo esfuerzo para asegurar la precisión de la traducción. Sin embargo, no tuyệt traducción automática o por computación que sea perfecta. Por ejemplo, la traducción no es sensible al contexto y no puede traducir totalmente el texto en todo su significado. Además, es posible que encuentre diferencias asociadas a dialectos o preferencias regionales. Además, no puede traducir gráficos nhỏ texto, archivos PDF o aplicaciones especiales en este sitio web. El Condado de Orange no es responsable de la traducción proporcionada por Google. La versión original de este sitio web está disponible en inglés. đam mê existe alguna discrepancia entre la versión en inglés de este sitio website y la versión traducida, la versión en inglés tendrá preferencia. Al hacer clic en "Acepto", está de acuerdo en que cualquier discrepancia en la traducción no será vinculante ni tendrán ningún efecto legal. El Condado de Orange no puede garantizar la exactitud del texto convertido y no asume ninguna responsabilidad que pueda surgir por usar o confiar en la traducción proporcionada por Google. Al hacer clic en "Acepto" significa que está de acuerdo en renunciar a cualquier pérdida que pueda ser causada al Condado de Orange por basarse en la traducción proporcionada por Google.

Xem thêm: 4 cô gái siêu nhân anime - you’re temporarily blocked


사용자들의 편의를 위하여 저희 오렌지 카운티 웹사이트는 Google 무료 언어번역 서비스를 이용합니다. "동의합니다" 버튼을 클릭하면 귀하는 이 웹사이트 페이지가 영어가 아닌 언어로 바뀌는 것을 받아들이는 것입니다. 오렌지 카운티는 정확한 번역이 되도록 하기 위해 모든 노력을 기울였습니다. 그러나 컴퓨터 번역이나 자동 번역이 완벽하지는 않습니다. 예를 들자면, 번역은 맥락을 감지하지 못하며 글자의 의미를 완전하게 번역할 수는 없습니다. 나아가서, 지역의 방언이나 그곳에서 자주 쓰이는 말과 관련하여 차이를 볼 수 있을 것입니다. 또한 이 웹사이트에서 귀하는 문자가 포함된 그래픽, PDF 파일, 특수 어플리케이션을 번역할 수 없습니다. 오렌지 카운티는 Google이 제공하는 번역에 대해 책임지지 않습니다. 이 웹사이트의 원본 버전은 영어로 된 것입니다. 이 웹사이트의 영어 버전과 번역된 버전 사이에 차이가 있다면 영어 버전이 우선합니다. "동의합니다"에 클릭함으로써 귀하는 번역의 불일치는 구속력이 없으며 법적 효력이 없음에 동의하게 되는 것입니다. 오렌지 카운티는 변환된 문자의 정확성을 보증하지 않으며, Google이 제공하는 번역을 이용하거나 의존함으로 인하여 발생할 수 있는 어떠한 책임도 지지 않습니다. "동의합니다"에 클릭하는 것은 귀하가 Google이 제공하는 번역에 의존함으로 인하여 오렌지 카운티에서 발생할 수 있는 모든 손실을 포기하는데 동의한다는 의미입니다.


為方便用戶,本奧蘭治縣網站使用免費Google語言翻譯服務。點擊“我接受”按鈕,即表示您接受本網站的頁面變為非英語語言。奧蘭治縣已盡一切努力確保翻譯的準確性。然而,沒有完美的電腦翻譯或自動翻譯。例如,翻譯對上下文不敏感,無法將文本完全翻譯成其含義。此外,您可能會發現與地區方言或偏好相關的差異。此外,您不能在本網站上翻譯帶有文本、PDF 文件和特殊應用程序的圖形。奧蘭治縣不對 Google 提供的翻譯負責。本網站的原始版本提供英文版本。如果本網站的英文版本與翻譯版本有任何差異,以英文版本為準。點擊“我接受”,即表示您同意翻譯中的任何差異或差異不具有約束力且不具有法律效力。奧蘭治縣無法保證轉換後文本的準確性,也不承擔因使用或依賴Google提供的翻譯而可能產生的任何責任。點擊“我同意”即表示您同意放棄依賴Google提供的翻譯可能給奧蘭治縣造成的任何損失。